Mẫu Báo cáo kết quả BDTX của giáo viên năm 2020-2021

Nội Dung Bài Mẫu Báo cáo kết quả BDTX của giáo viên năm 2020-2021

Mẫu Báo cáo kết quả BDTX của giáo viên năm 2020-2021

Báo cáo kết quả BDTX giáo viên là tất cả các tài liệu về bồi dưỡng thường xuyên đều được niêm yết trên cổng thông tin điện tử của nhà trường, giáo viên có điều kiện để học tập, trao đổi. hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn báo cáo mới nhất dành cho năm học 2020-2021.
1. Báo cáo tự đánh giá kết quả BDTX năm học 2020-2021

TRƯỜNG
TỔ …………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
NĂM HỌC: 2020 – 2021
Giáo Viên:………………..
Năm sinh: …….
Nhiệm vụ được giao: GV giảng dạy môn ………..
Tổ chuyên môn: ………….
Trình độ đào tạo: Đại học
Năm vào ngành: ……….
I. BÁO NỘI DUNG BỒI DƯỠNG I:
Bồi dưỡng chính trị, thời sự, nghị quyết, chính sách của đảng, Nhà nước.
Phần 1: Phần nhận thức việc tiếp thu kiến thức và kỹ năng được quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX
– Các nội dung bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển GDPT; chương trình GDPT 2018, nội dung môn học đang giảng dạy, hoạt động giáo dục thuộc chương trình GDPT 2018.
– Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2020-2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các văn bản chỉ đạo của Bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo về yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021.
Đánh giá: 4.5 điểm
Phần 2: Phần vận dụng kiến thức, kỹ năng đã được bồi dưỡng vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục.
– Tìm hiểu cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế, xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp. Tự bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.
– Nắm được việc đổi mới dạy học, kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh và vận dụng vào thực tiễn giảng dạy. Xây dựng kế hoạch năm học theo từng chủ đề (đối với lớp 1) với môn Tiếng Anh mình phụ trách.
Đánh giá: 4.5 điểm
Phần tự nhận xét và đánh giá:
*Ưu điểm:
– Tham gia các buổi học chính trị hè; luôn cập nhật thông tin thời sự, về chính trị, văn hóa xã hội, chương trình hành động của các cấp về thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, quan điểm đường lối phát triển giáo dục và đào tạo, các quy phạm pháp luật về giáo dục và đào tạo; chỉ thị nhiệm vụ năm học 2020- 2021 của phòng GD&ĐT Lâm Hà; chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ chí Minh năm 2020 và 2021 về “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
– Bồi dưỡng đặc điểm nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp.
– Luôn tra cứu thông tin, tài liệu qua mạng Internet để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng để tiếp cận với chương trình GDPT năm 2018.
* Hạn chế:
* Đánh giá Nội dung bồi dưỡng 1:

Điểm Phần 1

Điểm Phần 2

Điểm ND 1

Ghi chú

4.5

4.5

9.0

II. BÁO CÁO NỘI DUNG BỒI DƯỠNG II:
Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học thời lượng 40 tiết/giáo viên, CBQL, bao gồm các nội dung bồi dưỡng :
– Nội dung, khung chương trình môn học của bản thân phụ trách trong chương trình Giáo dục phổ thông 2018 được ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 344/BGDĐT-GDTrH ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 07/GDĐT-GDTrH ngày 03 tháng 01 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn triển khai Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT về hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
– Thiết kế, tổ chức dạy học phát triển năng lực học sinh theo phương pháp giáo dục STEM. Xây dựng kế hoạch và tổ chức dạy học theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh; áp dụng phương pháp giáo dục STEM trong dạy học…
– Đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá theo bộ môn.
– Bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, việc sử dụng bảng tương tác, tiếp tục sử dụng và khai thác dữ liệu trên trang “Trường học kết nối” và thực hiện kế hoạch giảng dạy trực tuyến trên trang thông tin, dữ liệu dung chung của ngành.
Phần 1: Phần nhận thức việc tiếp thu kiến thức và kỹ năng được quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX.
Học tập nghiêm túc và có kết quả các đợt tập huấn về chuyên môn do ngành tổ chức, tham dự đầy đủ các buổi hội thảo chuyên đề do nhà trường, tổ khối thực hiện.
Có tinh thần tự học và học hỏi đồng nghiệp, nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
Đánh giá: 4.5 điểm
Phần 2: Phần vận dụng kiến thức, kỹ năng đã được bồi dưỡng vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục.
– Đã xác định các năng lực phẩm chất có thể hình thành trong mỗi chủ đề môn học mình đảm nhiệm để xây dựng chủ đề môn học của cả năm học.
– Có tinh thần tự học, tự bồi dưỡng để phát huy và nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học.
Đánh giá: 4.5 điểm
Phần tự nhận xét và đánh giá:
* Ưu điểm:
– Thường xuyên giảng dạy thông qua ƯDCNTT sử dụng nhiều công cụ như video, hình ảnh, âm thanh, ..giúp buổi học thêm sinh động, hấp dẫn hơn, khơi gợi hứng thú học tập của các em.
– Thường xuyên tiếp cận, vận dụng các nội dung đã học vào thực tế giảng dạy.
– Thực hiện tốt việc tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phục vụ tốt công tác.
* Nhược điểm: Việc tổ chức lớp học đôi khi còn chưa linh hoạt.
* Đánh giá Nội dung bồi dưỡng 2:

Điểm Phần 1

Điểm Phần 2

Điểm Nội dung bồi dưỡng 2

Ghi chú

4.5

4.5

9.0

III. BÁO CÁO NỘI DUNG BỒI DƯỠNG III:
Modul: GVPT 04: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.
– Nội dung chính của modul:
+ Những vấn đề chung về dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông.
+ Xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông.
+ Phát triển được chương trình môn học, hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục phổ thông.
Phần 1: Phần nhận thức việc tiếp thu kiến thức và kỹ năng được quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX.
Nắm được yêu cầu và thiết kế một bài giảng phát huy năng lực học sinh
Đánh giá: 4.5 điểm
Phần 2: Phần vận dụng kiến thức, kỹ năng đã được bồi dưỡng vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục.
Tổ chức hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
Lựa chọn các phương pháp, hình thức phù hợp với đánh giá năng lực cũng như phát triển phẩm chất cho học sinh.
Đánh giá: 4.5 điểm
Phần tự nhận xét và đánh giá:
*Ưu điểm:
Nắm được những vấn đề chung về đổi mới phương pháp dạy học, tổ chức hoạt động giáo dục theo định hướng hình thành, phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.
Xác định những phẩm chất, NL chung, NL đặc thù cần hình thành và phát triển ở HS qua từng nội dung dạy học và giáo dục.
Đã xây dựng kế hoạch dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh đối với các lớp đối với môn Tiếng Anh lớp 1.
Đã tổ chức đánh giá hoạt động học tập, hoạt động giáo dục của HS theo định hướng hình thành, phát triển phẩm chất, NL HS. Đánh giá kết quả học tập, giáo dục của HS theo định hướng hình thành, phát triển phẩm chất, NL nhằm xác định được mức độ phát triển của HS trong từng giai đoạn đồng thời góp phần hướng dẫn, điều chỉnh cách dạy của thầy và cách học của trò.
* Nhược điểm:
Chưa tổ chức hình thức học tập đa dạng, kết hợp đa dạng các phương pháp dạy học.
* Đánh giá Nội dung bồi dưỡng 3:

Điểm Phần 1

Điểm Phần 2

Điểm GVPT 04

Ghi chú

4.5

4.5

9.0

Tổng hợp đánh giá BDTX:

Điểm ND
1

Điểm ND
2

Điểm ND
3

Điểm
trung bình

Xếp loại

9.0

9.0

9.0

9.0

Hoàn Thành

Xếp loại chung: Hoàn Thành
………, ngày ….tháng ….năm 2021
NGƯỜI BÁO CÁO
K.T HIỆU TRƯỞNG
2. Mẫu Báo cáo kết quả BDTX của giáo viên số 1
TRƯỜNG………………….TỔ CHUYÊN MÔN……..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
……., ngày…. tháng …. năm……

BÁO CÁOKẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC …………
I. THÔNG TIN CHUNG
– Họ và tên:…………………….
– Chức vụ: …………………….
– Môn dạy:……………………..
II. KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
2.1. Nội dung bồi dưỡng 1: Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo cấp học, khoảng 30 tiết/năm học/giáo viên.
– Bồi dưỡng về chính trị, nhiệm vụ, kế hoạch năm học: 10 tiết
– Bồi dưỡng chuyên môn: 20 tiết
2.1.1. Tiếp thu kiến thức và kỹ năng được quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX.
– Bản thân nghiên cứu chi tiết các mục đích và kỹ năng từng module chương trình trong tài liệu qui định của bộ môn mình giảng dạy. Kết hợp với tài liệu bồi dưỡng thường xuyên của Sở Giáo Dụ và Đào tạo cung cấp hàng năm.
– Thường xuyên trao đổi, học hỏi đồng nghiệp nâng cao trình độ chuyên môn.
2.1.2. Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã được bồi dưỡng vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục.
– Với từng chủ đề dạy học, bản thân đã phối kết hợp linh hoạt các kiến thức và kỹ năng vào giảng dạy thông qua bộ môn, các buổi ngoại khoá dành cho học sinh.
– Tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của học sinh để có phương pháp giáo dục phù hợp đạt hiệu quả.
– Tìm hiểu hoàn cảnh học sinh để tư vấn cho học sinh và phụ huynh học sinh phối hợp với giáo viên để giáo dục học sinh.
2.1.3. Tự nhận xét và đánh giá.
Hoàn thành xuất sắc nội dung
– Điểm nội dung 1: Bằng số: 10 Bằng chữ: Mười điểm
2.2. Nội dung bồi dưỡng 2: Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học, khoảng 30 tiết/năm học/giáo viên. Cụ thể:
Tổng thời gian 30 tiết/môn/cấp học:
– Thực hiện chương trình dạy học 2 buổi /ngày: 10 tiết
– Bồi dưỡng chuyên đề theo môn học: 10 tiết
– Ứng dụng CNTT trong dạy học: 10 tiết;
2.2.1. Tiếp thu kiến thức và kỹ năng được quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX.
– Thự hiện nghiêm túc qui định về phân công chuyên môn, thời gian biểu của nhà trường.
– Phân công chuyên môn phù hợp cho từng giáo viên, thông qua tổ chuyên môn, trình BGH phê duyệt theo từng kỳ của năm học.( có thể điều chỉnh khi cần)
– Tổ chức cho các thành viên trong tổ hội thảo được hai chuyên đề trọng tâm trong năm học.
2.2.2. Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã được bồi dưỡng vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục.
– Trên cơ sở phạm vi bộ môn học bản thân đã vận dụng khoa học kiến thức được bồi dưởng vào bài dạy nhằm đạt hiệu quả cao, giúp học sinh lĩnh hội kiến thức một cách nhanh và hiệu quả.
– Ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong giảng dạy: Dạy học trình chiếu, ngoại khoá câu lạc bộ Toán-Học đều dùng công nghệ thông tin từ đặt câu hỏi, tính giờ trả lời, tổng hợp kết quả,… đều sử dụng công nghệ thông tin.
– Tra cứu tài niệu tham khảo trên mạng Internet, thảo luận, sinh hoạt chuyên môn trên mạng qua phần mềm trường học trực tuyến thành thục, trao đổi thông tin qua hòm thư điện tử,…
2.2.3. Tự nhận xét và đánh giá.
– Hoàn thành tốt nội dung 2
– Điểm nội dung 2: Bằng số: 9 Bằng chữ: Chín điểm
2.3. Nội dung bồi dưỡng 3: Đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên khoản 60 tiết/năm học/giáo viên:.
3.1. Mô đun 14: tên modul: “Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp”
+ Tiếp thu kiến thức và kỹ năng được quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX:
– Mục tiêu của Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp
– Chức năng của Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp
– Quy trình Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp
– Kĩ năng Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp
+ Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã được bồi dưỡng vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục:
– Nâng cao hiểu biết về chức năng của Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp
– Xác định được quy trình Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp
– Nắm rõ các phương pháp Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp
– Rèn luyện được kĩ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp
+ Tự nhận xét và đánh giá mô đun:
Bản thân thực hiện tốt modul 14: “Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp”
Điểm : Bằng số: 9,0 điểm. Bằng chữ: Chín điểm
3.2. Mô đun THPT 03: tên modul “Giáo dục học sinh THPT cá biệt”
+ Tiếp thu kiến thức và kỹ năng được quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX:
Nhận thức được:
– Phương pháp thu thập về học sinh cá biệt
– Phương pháp giáo dục học sinh cá biệt
– Phương pháp đánh giá kết quả rèn luyện học sinh cá biệt.
Trên cơ sở nội dung kiến thức tự bồi dưỡng, có biện pháp để nâng cao hiệu quả dạy học nhờ sự hỗ trợ của công nghệ thông tin
+ Tự nhận xét và đánh giá mô đun:
Bước đầu nâng cao hiệu quả dạy học nhờ sự hỗ trợ của công nghệ thông tin (bài giảng powerpoint)
+ Tự nhận xét và đánh giá mô đun:
Bản thân thực hiện tốt Mô đun THPT 03 “Giáo dục học sinh THPT cá biệt” – Điểm : Bằng số: 10,0 điểm. Bằng chữ: Mười điểm
2.3.3. Mô đun THPT 17- tên Môđun ” Tìm kiếm, khai thác,xử lý thông tin phục vụ bài giảng“( giáo viên đã chọn để bồi dưỡng)
+ Tiếp thu kiến thức và kỹ năng được quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX:
Bản thân nghiên cứu chi tiết mục đích yêu cầu, cách khai thác, xử lý thông tin phục vụ bài giảng, cách lựa chọn thông tin.
Nắm được các bước cơ bản trong thực hiện phương pháp tìm kiếm thông tin phục vụ bài giảng.
+ Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã được bồi dưỡng vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục:
Từ những bài học trong tài liệu kết hợp với thực tế giảng dạy giáo viên đã giải quyết được những vấn đề, nắm vững được các phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh.
Giáo viên nghiên cứu các loại sách BDTX có thể rút ra phần nào để sử dụng làm tư liệu báo cáo chuyên đề hoặc viết sáng kiến kinh nghiệm công tác giáo dục thuộc lĩnh vực chuyên môn của mình.
Thông qua nghiên cứu tài liệu BDTX giáo viên phát hiện nhiều vấn đề hay, có thể vận dụng trực tiếp vào công tác giảng dạy nội, ngoại khóa.
+ Tự nhận xét và đánh giá mô đun:
Hoàn thàmh tốt mục đích yêu cầu đề ra.
Điểm: 9 ( Bằng chữ: Chín điểm).
2.3.4. Mô đun THPT 18- Tên môđun ” Phương pháp dạy học tích cực“( giáo viên đã chọn để bồi dưỡng)
+ Tiếp thu kiến thức và kỹ năng được quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX:
Bản thân nghiên cứu chi tiết mục đích yêu cầu, các phương pháp dạy học tích cực, cách lựa chọn phương pháp dạy học với từng loại bài cho phù hợp kiểu bài dạy và đối tượng học sinh.
Nắm chắc các bước cơ bản trong thực hiện phương pháp dạy học tích cực, thử nghiệm, rút kinh nghiệm sau đó mới áp dụng đại trà.
+ Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã được bồi dưỡng vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục:
Thường xuyên đổi mới phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy, tập huấn cho các thành viên trong tổ về phương pháp dạy học tích cực.
Tổ chức thảo luận về phương pháp dạy học tích cực thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn.
+ Tự nhận xét và đánh giá mô đun:
Hoàn thành tốt mục đích yêu cầu.
Điểm: 9 ( Bằng chữ: Chín điểm)
Tự nhận xét và đánh giá nội dung 3:
Thực hiện công tác BDTX đúng theo kế họach đã đề ra, có ghi chép nội dung đầy đủ, cuối mỗi bài có trả lời các câu hỏi trong tài liệu, có thảo luận những câu hỏi khó trong các cuộc họp chuyên môn.
Từ những bài học trong tài liệu kết hợp với thực tế giảng dạy đã giải quyết được những vấn đề, nắm vững được các phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh.
Hiệu quả công tác được nâng cao.
– Điểm nội dung 3: Bằng số: 9,5 Bằng chữ: Chín điểm một phần hai.
2.4. Tự nhận xét, đánh giá chung:
* Ưu điểm:
+ Bản thân nghiêm túc học tập bồi dưỡng thường xuyên, luôn cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế – xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của tỉnh, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.
+ Việc học tập bồi dưỡng thường xuyên giúp phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn , nghiệp vụ của bản thân.
+ Thông qua bồi dưỡng thường xuyên bản thân nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lập trường tư tưởng, vun đắp lòng yêu nước, hình thành trong giáo viên và học sinh niềm tin vào mục tiêu lý tưởng Cách mạng của Đảng, của dân tộc về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; về thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; góp phần rèn luyện thế hệ trẻ vừa “hồng” vừa “chuyên”.
* Khuyết điểm:
+ Việc bồi dưỡng của bản thân đôi lúc còn chưa thật sự khoa học.
+ Thời gian bồi dưỡng thường xuyên còn bị chồng chéo với công tác chuyên môn của tổ, của bản thân.
* Đề nghị: Không
* Kết quả đánh giá:
+ Điểm: Bằng số: 9,4 Bằng chữ: Chín phẩy tư.
+ Xếp loại: GIỎI
Tôi cam đoan những nội dung trong báo cáo. Nếu sai hoặc không đúng sự thật trong báo cáo, xin chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định./.
Người viết báo cáo
3. Mẫu báo cáo kết quả BDTX của giáo viên số 2

TRƯỜNG……………TỔ ………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————-

Số………………
………, ngày…… tháng ….. năm 20…
BÁO CÁOKết quả Bồi dưỡng thường xuyên năm học 20… – 20…
Họ tên:…………………………………
Sinh ngày:………………………………
Chức vụ:………………………………….
Nhiệm vụ được phân công:………….…
Thực hiện kế hoạch …………. của trường …năm học 20… – 20…. Tôi xin báo cáo kết quả bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân năm học 20… – 20… gồm những nội dung sau đây:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Thuận lợi:
– Tất cả các tài liệu về bồi dưỡng thường xuyên đều được đăng tải trên các trang mạng, thư viện nhà trường cũng khá phong phú về tài liệu phục vụ cho bộ môn của giáo viên .
– Hiệu trưởng nhà trường luôn quan tâm, theo dõi và kiểm tra quá trình tự học, tự bồi dưỡng của cán bộ, giáo viên.
– Bản thân cá nhân luôn tự ý thức việc tự học là việc tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn cho bản thân.
– Được Tổ chuyên môn triển khai kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên kịp thời, có hướng dẫn cho giáo viên tổ chọn mô đun phù hợp với từng cá nhân và cung cấp nội dung từng modun cho giáo viên tự học.
2. Khó khăn
– Là một giáo viên mới công tác, tôi nhận thấy hoạt động bồi dưỡng thường xuyên còn khá mới mẻ đối với giáo viên nên kinh nghiệm của giáo viên trong hoạt động BDTX chưa nhiều, còn gặp một số khó khăn trong việc chọn modun nào phù hợp với bản thân để lập kế hoạch tự bồi dưỡng.
Mặc dù tài liệu nghiên cứu khá phong phú song việc tự học tự bồi dưỡng của giáo viên qua một số mô đun vẫn mắc phải một số lúng túng như chưa hiểu hết được chiều sâu , rộng của modun nên việc nghiên cứu cũng gặp nhiều khó khăn.
II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
1. Xây dựng kế hoạch BDTX năm học 20…- 20…
Trên cơ sở kế hoạch BDTX của nhà trường, nhóm tổ bộ môn thảo luận thống nhất nội dung tự học tự bồi dưỡng. Sau khi xây dựng kế hoạch cá nhân được BGH phê duyệt và thực hiện.
– Công tác xây dựng kế hoạch BDTX năm học 20… – 20… của cá nhân
– Tổ chức công tác BDTX năm học 20…- 20…
2. Tình hình thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân
– Tham gia đầy đủ nội dung bỗi dưỡng chuyên môn hè và chính trị.
– Tham gia BDTX đầy đủ nội dung tự học tự bồi dưỡng của cá nhân
– Tổng số module cá nhân chọn bồi dưỡng cho nội dung 3 là 03 mô đun và 5 nội dung tự học với tổng số tiết là 60 tiết được thực hiện xuyên suốt trong một năm học.
Tên cụ thể các mô đun và nội dung tự học được thể hiện trong bảng sau:
STT
Tên module
Hình thức tổ chức
Ghi chú
1
Mô đun 14: Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp.
Tự bồi dưỡng bằng hình thức tự học và thảo luận trong tổ.
10 tiết
2
Mô đun 6: Xây dựng môi trường học tập cho học sinh THCS
Tự bồi dưỡng bằng hình thức tự học và thảo luận trong tổ.
10 tiết
3
Mô đun 16: Hồ sơ dạy học
Tự bồi dưỡng bằng hình thức tự học và thảo luận trong tổ.
10 tiết
4
Tự học: Tìm hiểu một số phương pháp dạy ngoại ngữ
Tự bồi dưỡng bằng hình thức tự học và thảo luận trong tổ.
6 tiết
5
Tự học: kĩ thuật dạy từ vựng trong tiếng anh
Tự bồi dưỡng bằng hình thức tự học và thảo luận trong tổ.
6 tiết
6
Tự học: kĩ thuật dạy ngữ liệu mới
Tự bồi dưỡng bằng hình thức tự học và thảo luận trong tổ.
6 tiết
7
Tự học: Tìm hiểu kĩ thuật mở bài- tạo không khí trong lớp học
Tự bồi dưỡng bằng hình thức tự học và thảo luận trong tổ.
6 tiết
8
Tự học: Kĩ năng dạy ngữ pháp
Tự bồi dưỡng bằng hình thức tự học và thảo luận trong tổ.
6 tiết
3. Kết quả đánh giá BDTX của cá nhân
3.1: Kết quả bồi dưỡng chuyên môn( Nội dung 1): Đạt 7,5 điểm
3.2: Kết quả bài thu hoạch chính trị ( Nội dung 2): Đạt trung bình
3.3: Kết quả tự học tự bồi dưỡng của cá nhân( Nội dung 3): Đạt 8 điểm
Căn cứ điểm đánh giá các nội dung trên, dựa vào công văn………….. cá nhân tự chấm điểm, xếp loại Khá (Với số điểm trung bình là 7,7)
Qua quá trình tự nghiên cứu học hỏi và vận dụng vào thực tế giảng dạy. Bản thân đã dạt được một số kết quả như sau:
– Có nhận thức sâu sắc hơn về tầm quan trọng, xác định được vai trò của thiết bị dạy học trong đổi mới phương pháp dạy học của bộ môn Tiếng Anh.
– Có ý thức tốt trong việc sử dụng thiết bị dạy học truyền thống và thiết bị dạy học hiện đại trong quá trình dạy học để nâng cao chất lượng giảng dạy.
– Nâng cao kỹ năng phối hợp sử dụng thiết bị dạy học truyền thống và thiết bị dạy học hiện đại làm tăng hiệu quả giảng dạy của môn học.
– Biết tự làm một số đồ dùng dạy học để phục vụ cho quá trình giảng dạy và tham gia các phong trào thi đồ dùng dạy học tự làm các cấp..
– Biết vận dụng một số phương pháp vào quá trình giảng dạy và đạt được kết quả nhất định, học sinh khá hứng thú với một số phương pháp mới
– Đã ứng dụng được CNTT vào giảng dạy làm cho bài học trở nên sinh động, dễ hiểu hơn. Ứng dụng CNTT để tạo phần mềm, file
III. NHẬN XÉT – ĐÁNH GIÁ
1. Mặt mạnh: Đủ tài liệu để học tập, cá nhân có ý thức trong việc tự học tự bồi dưỡng. Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng chuyên môn do Ngành , trường tổ chức. Bản thân luôn quán triệt và thực hiện tốt các chủ trương chính sách của đảng và nhà nước các quy chế của ngành và các qui định trong đơn vị.
2. Hạn chế: Một số nội dung bồi dưỡng cá nhân chưa thể hiện được nội dung tự học. (Cách trình bày , kết quả đạt được). Còn lúng túng trong việc tự chọn các mô đun bồi dưỡng . Thời gian để tự học chưa nhiều, kế hoạch BDTX còn một số hạn chế chưa phù hợp.
3. Biện pháp khắc phục: Nghiên cứu kĩ các mô đun sau đó rút ra những điều cần học được từ mô đun đó và áp dụng vào thực tế giảng dạy để đạt được kết quả cao hơn.
Phương hướng bản thân cho năm học sau: Ngoài bồi dưỡng các mô đun phục vụ cho chuyên môn (giảng dạy) cá nhân sẽ nghiên cứu thêm về các nội dung nâng cao chất lượng học sinh giỏi bộ môn và các chuyên đề dạy học đối với các đối tượng học sinh yếu kém.
IV. ĐẾ XUẤT, KIẾN NGHỊ: Không
4. Mẫu Báo cáo kết quả BDTX của giáo viên số 3
PHÒNG GD & ĐT ……TRƯỜNG TH ……….
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: …. /……..
……..,ngày …. tháng …. năm …..
BÁO CÁOKết quả bồi dưỡng thường xuyên năm ………..
Họ và tên: ………………………………………………………………………………….
Nhiệm vụ được giao: …………………………………………………………………..
Căn cứ vào kế hoạch bồi dưỡng, tôi làm văn bản báo cáo kết quả tự bồi dưỡng thường xuyên năm học …………… của cá nhân gồm những nội dung sau:
CÁC GIẢI PHÁP SƯ PHẠM TRONG CÔNG TÁC GIÁO DỤC CỦA NGƯỜI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
1.Giải pháp xử lý tình huống sư phạm của người giáo viên chủ nhiệm trong công tác quản lý và giáo dục học sinh trong các giờ học chính khóa:
*Xếp chỗ ngồi:
GVCN phải xem trước học bạ của từng học sinh trong năm học trước để nắm được học lực, hạnh kiểm của từng học sinh. Khi sắp chỗ ngồi nên chia đều những học sinh có học lực khá, giỏi ngồi xen lẫn với những học sinh có học lực trung bình. Sau khi xếp chỗ ngồi xong GVCN lập sơ đồ lớp và dán tại bàn giáo viên để giáo viên bộ môn tiện theo dõi.
*Bầu Ban cán sự (BCS) lớp:
Khi GVCN đã nắm được học lực, hạnh kiểm của học sinh sẽ lựa chọn những học sinh có đủ phẩm chất đạo đức để bầu làm lớp trưởng, các lớp phó và các tổ trưởng, tổ phó. Đây là vấn đề rất cần thiết để giao trách nhiệm cho BCS lớp thay mặt GVCN điều hành, quản lý lớp. Trong quá trình giao nhiệm vụ, nếu thấy trong BCS những học sinh nào không làm tốt sẽ thay bằng học sinh khác để tiếp tục quản lý lớp.
*GVCN xây dựng nội quy lớp:
Nội quy lớp là một công cụ hỗ trợ GVCN xử lý học sinh vi phạm. Bên cạnh GVCN phải xây dựng thang điểm thi đua của lớp hàng tuần ứng với nội quy của lớp, trong đó có hình thức biểu dương, khen thưởng và kỹ luật cụ thể từng trường hợp và được công khai vào buổi sinh hoạt chủ nhiệm cuối tuần.
*GVCN khảo sát học sinh:
Sau khi làm xong công tác tổ chức lớp, GVCN tiến hành khảo sát để nắm được những thông tin có liên quan đến hoàn cảnh, đời sống gia đình của các em. Qua đó giúp GVCN biết được hoàn cảnh từng đối tượng học sinh. Sau khi nắm được những thông tin của học sinh, GVCN sẽ phân đối tượng, xem những học sinh nào có thể dẫn đến sa sút về học tập và sẽ trở thành học sinh cá biệt sau đó lập sổ để theo dõi dành riêng cho những đối tượng học sinh này.
2. Tiếp xúc với cha mẹ học sinh
Trong cuộc họp cha mẹ học sinh đầu năm GVCN phải cố gắng nắm được số điện thoại liên lạc của gia đình, đây là điều kiện thuận lợi giúp GVCN trao đổi gián tiếp với cha mẹ học sinh khi cần thiết. Ngoài ra GVCN cần phải tiếp xúc riêng để trao đổi thông tin với cha mẹ của những học sinh cá biệt, đây là điều rất cần thiết, không thể thiếu đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm. Thông qua công việc này giúp giáo viên biết được các thói quen, sở thích, thái độ của học sinh thường biểu hiện ở gia đình. Qua đó giúp cha mẹ học sinh biết được tình hình học tập, những dấu hiệu sa sút của các em đồng thời giúp cha mẹ học sinh thấy được sự quan tâm của nhà trường đối với gia đình từ đó tạo được niềm tin đối với phụ huynh trong việc giáo dục con cái của họ.
3. Tìm hiểu mối quan hệ bè bạn của học sinh
Ngoài những thông tin mà GVCN tìm hiểu về học sinh cá biệt, bên cạnh cần phải tìm hiểu mối quan hệ bè bạn của học sinh đó để biết những đối tượng mà học sinh này đang chơi chung họ như thế nào. Có thể GVCN tìm hiểu thông qua lớp trưởng, các học sinh khác trong lớp… Có những học sinh ít giao tiếp với bạn bè, nên khuyến khích các học sinh khác trong lớp thường xuyên tiếp xúc để có biện pháp giúp đỡ bạn, giúp các em sống trong môi trường đoàn kết, gắn bó giúp đỡ lẫn nhau trong bất kỳ trường hợp nào. GVCN có thể giáo dục các em bằng cách nêu gương, điểm hình giúp các em tự nhận thấy những khuyết điểm của mình để từng bước sửa chữa.
4. Tạo sự gần gũi, quan tâm với học sinh
Tạo mối quan hệ gần gũi là thể hiện sự quan tâm đối với các em, nhưng người thầy vẫn luôn giữ chuẩn mực, nghiêm khắc. Tiếp xúc tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của các em, nhằm để động viên, khích lệ tạo cho các em có được chỗ dựa tinh thần vững chắc. Để các em thấy sự quan tâm của người thầy như người cha, người mẹ của các em luôn dìu dắt, nâng đỡ các em khi vấp phải những khó khăn trong học tập cũng như trong cuộc sống.
Khi học sinh nghỉ học, dù có phép hay không phép, dù bất cứ lý do gì những buổi học sau phải tiếp xúc để thăm hỏi các em.
5. Công tác phối hợp.
Để giáo dục được những học sinh cá biệt, bản thân của mỗi GVCN cần phải biết phối hợp kịp thời, linh hoạt với các bộ phận trong nhà trường. Như phối hợp với Tổ tự quản, cung cấp cho Tổ tự quan danh sách những học sinh cá biệt để kịp thời hỗ trợ trong việc theo dõi, nhắc nhỡ và xử lý những vi phạm của các em. Phối hợp với giáo viên bộ môn, thông qua đó giáo viên có thể theo dõi thái độ học tập của các em ở từng môn học để có hướng bồi dưỡng, rèn luyện thêm cho các em về kiến thức.
6. Giao nhiệm vụ cho học sinh:
Thường GVCN không giao nhiệm vụ cho những học sinh cá biệt, vì cho rằng những học sinh này sẽ không làm được gì. Cho nên đối với những đối tượng này, GVCN nên tạo cho các em một cơ hội để các em thấy được vai trò của mình trong tập thể, đồng thời phát huy tính làm chủ của các em và nhận thấy rằng mình không bị bỏ rơi. Như tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, tham gia các trò chơi dân gian, các hoạt động thể thao, tham gia làm báo tường, cắm trại nhân các ngày lễ hội của trường tổ chức…
7. Rèn luyện học sinh tính trung thực
Phải rèn luyện cho học sinh tính trung thực, tự lập, vượt qua mọi khó khăn thử thách, không nên ỷ lại. Có được tính trung thực điều đó khẳng định là các em đã trưởng thành, phải chịu trách nhiệm trước công việc của mình làm, nếu có sai phạm phải tự nhận lấy, không đổ lỗi cho người khác. Từ đó giúp các em tự khẳng định được mình nhằm hạn chế bớt những sai phạm.
8. Sinh hoạt chủ nhiệm
Trong buổi sinh hoạt cuối tuần, GVCN đóng vai trò cố vấn, hướng dẫn các em từng bước tiến hành. Sau đó GVCN sẽ là người kết luận cuối cùng. Đối với những trường hợp vi phạm cho các em tự báo cáo về mình dựa theo nội quy của lớp. Những học sinh vi phạm phải chấp nhận hành vi vi phạm của mình. Điều này thông qua sự báo cáo của BCS lớp phải thật sự chính xác công bằng. Những hình thức kỹ luật đã đưa ra bắt buộc học sinh đó phải thực hiện. Làm được điều đó sẽ rèn luyện cho các em chấp hành tốt Nội quy trường, lớp như vậy sẽ hạn chế tối đa trường hợp học sinh có biểu hiện tái phạm.
Ngoài việc xử lý học sinh vi phạm, GVCN cần phải có hình thức biểu dương, khen thưởng. Mỗi khi học sinh cá biệt làm được một việc tốt thì phải động viên khuyến khích các em tiếp tục phát huy.
2. Giải pháp xử lý tình huống sư phạm của người giáo viên chủ nhiệm trong các hoạt động ngoài giờ lên lớp: Tiết chào cờ, hoạt động của sao nhi đồng và Đội TNTPHCM:
2.1. Tiết chào cờ đầu tuần: sau tiết sinh hoạt dưới cờ (tiết đầu tuần), giáo viên chủ nhiệm (GVCN) nắm danh sách các học sinh (HS) vắng có phép, không phép, đi muộn. Bởi vì trong giờ này, thầy cô còn cung cấp cho học sinh những bài học đạo đức. Khi trong lớp có học sinh nào gặp hoàn cảnh khó khăn là thầy cô gợi ý cho lớp thể hiện tinh thần tương thân tương ái, giúp một bạn vượt khó, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, chuyện kỷ luật trong lớp, việc thi đua nội bộ lớp, việc đánh giá học sinh cũng được giáo viên hướng dẫn thực hiện một cách nhẹ nhàng.
2.2. Về hoạt động sao nhi đồng và đội TNTPHCM:
Phối hợp với Tổng phụ trách trong hoạt động Đội – Sao: Mỗi tiết học hiệu quả hơn nếu nề nếp lớp học tốt. Bởi vậy, cần phối hợp với ban thi đua yêu cầu chấm điểm về nề nếp lớp học và trao đổi các hoạt động ngoài giờ lên lớp phù hợp.
2.3. Trong sinh hoạt 15 phút: GVCN định hướng cho các em phụ trách sao (HS lớp 4-5) đến giao lưu với học sinh lớp bằng một số hoạt động giao tiếp hàng ngày đơn giản; hay kiểm tra bảng nhân, chia , kỹ năng tính toán, thi vẽ tranh. Vậy là chỉ 15 phút sinh hoạt Sao đầu buổi học các em được rèn rất nhiều kỹ năng nhờ vào anh chị phụ trách Sao .
3. Giải pháp xử lý tình huống sư phạm của người giáo viên chủ nhiệm trong công tác quản lý và giáo dục học sinh trong hoạt động 2 buổi/ ngày:
* GIẢI PHÁP 1: Nâng cao nhận thức giáo viên
– Mỗi giáo viên phải nắm bắt, hiểu nội dung và tinh thần chỉ đạo của ngành về vấn đề tự chủ, linh hoạt, sáng tạo.– Giáo viên phải hiểu về mục tiêu, nguyên tắc của dạy học cả ngày để từ đó định hướng cho những thiết kế bài dạy phù hợp.
– GV phải ý thức được rằng HS Tiểu học tiềm ẩn nhiều khả năng phát triển, song do chưa có kinh nghiệm về cuộc sống nên các em tiếp thu không chọn lọc. Bởi vậy: GVCN giữ vai trò quyết định đến sự phát triển đúng hướng của các em, là nhân tố quyết định đối với chất lượng GD.
* GIẢI PHÁP 2:
– Dạy đến từng đối tượng HS, dạy theo nhu cầu người học một cách hợp lý.
– Khi mọi đối tượng HS đều được học, mỗi một học sinh được giao từng công việc cụ thể phù hợp với năng lực, sở trường thì các em sẽ hăng hái thực hiện, không khí lớp học sôi nổi. Muốn đạt được mục tiêu này giáo viên phải:
a. Tìm hiểu, nắm bắt, phân loại đối tượng HS: Đây là việc làm rất quan trọng, bởi lẽ khi phân loại được HS của lớp, giáo viên CN sẽ hình dung ra nhóm học sinh nào cần gì để giáo viên có kế hoạch.
b. Chọn nội dung cho phù hợp với từng nhóm đối tượng HS: Song song với việc nắm bắt, phân loại học sinh, giáo viên CN phải quan tâm đến chuẩn kiến thức, kỹ năng cần đạt của từng bài, từng phần trong từng tiết học chính khóa ở buổi 1. Với nội dung đó, ở buổi 2 học sinh TB, yếu cần luyện kỹ năng gì. Em nào chưa nắm được chuẩn? Em nào hổng kiến thức kỹ năng gì? Do nguyên nhân nào, cần đưa nội dung vào dạy và với lượng bài bao nhiêu còn HS khá giỏi cần mở rộng, khắc sâu hoặc nâng cao đến đâu. Nên đưa dạng bài nào vào dạy ở phần nào là hợp lí. Trong thực tế lên lớp, có những đơn vị kiến thức khi dạy buổi 2 HS trung bình, yếu các em luyện để đạt chuẩn vững chắc một cách tự giác, hứng thú với nhiều biện pháp của giáo viên là xem như thành công. Còn nhóm HS khá, giỏi các em đó nắm chắc kiến thức cơ bản thì nhiệm vụ của giáo viên phải tạo cho các em cơ hội được tiếp xúc, được làm quen, được chủ động chiếm lĩnh kiến thức ở mức độ cao hơn.
* GIẢI PHÁP 3: Đa dạng hóa các hình thức dạy học Khi lên lớp dạy học ở buổi 2 nếu hình thức dạy học đơn điệu, nghèo nàn, học sinh sẽ rất ngại học, chán học. Bởi thế, bên cạnh việc chủ động chọn nội dung, thời lượng thích hợp thì GVCN quan tâm đến việc làm phong phú các hình thức nhằm phát huy vai trò chủ động sáng tạo của học sinh. Chẳng hạn, trong một tiết học buổi 2, giáo viên có thể đan xen giữa hình thức học cá nhân, học nhóm, học cả lớp, thay đổi giữa các bài tập dạng trắc nghiệm, bài tập tự luận, câu đố, xen kẽ giữa việc dùng các đồ dùng học tập như bảng con, phiếu bài tập, vở ô ly,… Nhưng dù ở hình thức nào, dù phương pháp nào cũng cần đảm bảo:
+ Không ảnh hưởng đến thời lượng các tiết đó được cơ cấu cứng ở buổi 2.
+ Tạo niềm tin, ổn định tâm lý, tạo tâm thế, nhu cầu học cho học sinh.
+ Cách thức dạy học kết hợp nghệ thuật chủ nhiệm phù hợp với tính cách, năng lực, đặc điểm tâm lý, hoàn cảnh từng học sinh để mọi học sinh đều thích.
Như vậy, với một số hình thức, phương pháp dạy học, 1 tiết dạy buổi 2 diễn ra nhẹ nhàng trong bầu không khí thi đua sôi nổi.
*GIẢI PHÁP 4: Mạnh dạn điều chỉnh thời lượng, kết hợp đan xen các tiết học một cách hợp lý, tích hợp các kiến thức ở các lĩnh vực qua các sân chơi trí tuệ cho HS. Ngoài những tiết Ôn luyện riêng biệt cho từng phân môn mà GV đó linh hoạt chọn các phương pháp, đa dạng hóa các hình thức lên lớp thì việc tạo những sân chơi trí tuệ cho HS cũng vô cùng quan trọng bởi lúc đó các em được ôn kiến thức, được luyện kỹ năng, được phát triển toàn diện trong không khí thi đua sôi nổi, vui tươi, lành mạnh. Trong quá trình dạy học ở buổi 2, ở một số buổi học (có thể 1 tháng 1 lần) ta có thể đan xen các tiết vào nhau, xâu chuỗi các tiết tạo thành 1 buổi sinh hoạt câu lạc bộ, 1 buổi sinh hoạt ngoài giờ lên lớp, 1 sân chơi trí tuệ cho HS rất thú vị và hiệu quả.
GIẢI PHÁP 5: Phối hợp các lực lượng GD
a. Tranh thủ sự hợp tác của đồng nghiệp.
– Trong sinh hoạt tổ chuyên môn, một nội dung không thể thiếu là dự kiến nội dung, thời lượng dạy học cho tuần sau. GV trong tổ trao đổi, thảo luận, góp ý, bổ sung cho nhau để chọn những nội dung dạy buổi 2 chất lượng hơn. Ngoài ra, GV dạy buổi 1 “bàn giao” 1 số vấn đề về nội dung còn lại ở buổi 1 mà không thể lên lớp hết được. Trao đổi về mức độ tiếp thu bài của từng em, từ đó các GV có biện pháp dạy học phù hợp với từng HS.
b. Phối hợp với giáo viên bộ môn: Ở một số buổi 2, một số tiết năng khiếu, các GV nên trao đổi sau từng tuần để có thời gian thích hợp cho từng tiết (nếu cần).
c. Phối hợp với Tổng phụ trách trong hoạt động Đội – Sao: Mỗi tiết học hiệu quả hơn nếu nề nếp lớp học tốt. Bởi vậy, cần phối hợp với ban thi đua yêu cầu chấm điểm về nề nếp lớp học và trao đổi các hoạt động ngoài giờ lên lớp phù hợp. –
d. Phối hợp với cha mẹ học sinh: Làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục, việc phát triển nhân cách toàn diện cho HS càng thuận lợi.
* GIẢI PHÁP 7: Xây dựng môi trường sư phạm thân thiện. Môi trường sư phạm thân thiện sẽ nâng cao chất lượng GD. Vì vậy:
– Cần xây dựng tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong lớp, HS khá giỏi luôn biết giúp đỡ HS yếu qua phong trào “Đôi bạn cùng tiến”, “Giúp bạn”,…
– GV cần dành cho các em sự gần gũi nhất.
– Tạo 1 lớp học: gọn, đẹp, khang trang, trưng bày sản phẩm, để HS được thể hiện, được học,… Trong lớp, GV phải tạo niềm tin cho học sinh, phải mẫu mực, gần gũi, yêu thương, thân thiện, chia sẻ với học sinh.
Tóm lại: Những việc làm dù là nhỏ nhất của học sinh, của giáo viên góp phần xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn; trong dạy học giúp các em tự tin hơn; rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh; cho các em có những hoạt động vui tươi lành mạnh; cho các em tìm hiểu, chăm sóc các di tích lịch sử, văn hoá cách mạng ở địa phương,…
4. Giải pháp xử lý tình huống sư phạm của người giáo viên chủ nhiệm trong hoạt động phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh:
– Làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục.
5. Giải pháp xử lý tình huống sư phạm của người giáo viên chủ nhiệm với công tác giáo dục học sinh cá biệt.
………………………………………………………………………………………………

Người viết

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong phần biểu mẫu nhé.

#Mẫu #Báo #cáo #kết #quả #BDTX #của #giáo #viên #năm

Báo cáo kết quả BDTX giáo viên là tất cả các tài liệu về bồi dưỡng thường xuyên đều được niêm yết trên cổng thông tin điện tử của nhà trường, giáo viên có điều kiện để học tập, trao đổi. hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn báo cáo mới nhất dành cho năm học 2020-2021.

1. Báo cáo tự đánh giá kết quả BDTX năm học 2020-2021

TRƯỜNG

TỔ …………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

NĂM HỌC: 2020 – 2021

Giáo Viên:………………..

Năm sinh: …….

Nhiệm vụ được giao: GV giảng dạy môn ………..

Tổ chuyên môn: ………….

Trình độ đào tạo: Đại học

Năm vào ngành: ……….

I. BÁO NỘI DUNG BỒI DƯỠNG I:

Bồi dưỡng chính trị, thời sự, nghị quyết, chính sách của đảng, Nhà nước.

Phần 1: Phần nhận thức việc tiếp thu kiến thức và kỹ năng được quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX

– Các nội dung bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển GDPT; chương trình GDPT 2018, nội dung môn học đang giảng dạy, hoạt động giáo dục thuộc chương trình GDPT 2018.

– Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2020-2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các văn bản chỉ đạo của Bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo về yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021.

Đánh giá: 4.5 điểm

Phần 2: Phần vận dụng kiến thức, kỹ năng đã được bồi dưỡng vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục.

– Tìm hiểu cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế, xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp. Tự bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.

– Nắm được việc đổi mới dạy học, kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh và vận dụng vào thực tiễn giảng dạy. Xây dựng kế hoạch năm học theo từng chủ đề (đối với lớp 1) với môn Tiếng Anh mình phụ trách.

Đánh giá: 4.5 điểm

Phần tự nhận xét và đánh giá:

*Ưu điểm:

– Tham gia các buổi học chính trị hè; luôn cập nhật thông tin thời sự, về chính trị, văn hóa xã hội, chương trình hành động của các cấp về thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, quan điểm đường lối phát triển giáo dục và đào tạo, các quy phạm pháp luật về giáo dục và đào tạo; chỉ thị nhiệm vụ năm học 2020- 2021 của phòng GD&ĐT Lâm Hà; chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ chí Minh năm 2020 và 2021 về “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

– Bồi dưỡng đặc điểm nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp.

– Luôn tra cứu thông tin, tài liệu qua mạng Internet để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng để tiếp cận với chương trình GDPT năm 2018.

* Hạn chế:

* Đánh giá Nội dung bồi dưỡng 1:

Điểm Phần 1

Điểm Phần 2

Điểm ND 1

Ghi chú

4.5

4.5

9.0

II. BÁO CÁO NỘI DUNG BỒI DƯỠNG II:

Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học thời lượng 40 tiết/giáo viên, CBQL, bao gồm các nội dung bồi dưỡng :

Nội dung, khung chương trình môn học của bản thân phụ trách trong chương trình Giáo dục phổ thông 2018 được ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 344/BGDĐT-GDTrH ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 07/GDĐT-GDTrH ngày 03 tháng 01 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn triển khai Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT về hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

– Thiết kế, tổ chức dạy học phát triển năng lực học sinh theo phương pháp giáo dục STEM. Xây dựng kế hoạch và tổ chức dạy học theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh; áp dụng phương pháp giáo dục STEM trong dạy học…

– Đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá theo bộ môn.

– Bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, việc sử dụng bảng tương tác, tiếp tục sử dụng và khai thác dữ liệu trên trang “Trường học kết nối” và thực hiện kế hoạch giảng dạy trực tuyến trên trang thông tin, dữ liệu dung chung của ngành.

Phần 1: Phần nhận thức việc tiếp thu kiến thức và kỹ năng được quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX.

Học tập nghiêm túc và có kết quả các đợt tập huấn về chuyên môn do ngành tổ chức, tham dự đầy đủ các buổi hội thảo chuyên đề do nhà trường, tổ khối thực hiện.

Có tinh thần tự học và học hỏi đồng nghiệp, nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Đánh giá: 4.5 điểm

Phần 2: Phần vận dụng kiến thức, kỹ năng đã được bồi dưỡng vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục.

– Đã xác định các năng lực phẩm chất có thể hình thành trong mỗi chủ đề môn học mình đảm nhiệm để xây dựng chủ đề môn học của cả năm học.

– Có tinh thần tự học, tự bồi dưỡng để phát huy và nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học.

Đánh giá: 4.5 điểm

Phần tự nhận xét và đánh giá:

* Ưu điểm:

– Thường xuyên giảng dạy thông qua ƯDCNTT sử dụng nhiều công cụ như video, hình ảnh, âm thanh, ..giúp buổi học thêm sinh động, hấp dẫn hơn, khơi gợi hứng thú học tập của các em.

– Thường xuyên tiếp cận, vận dụng các nội dung đã học vào thực tế giảng dạy.

– Thực hiện tốt việc tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phục vụ tốt công tác.

* Nhược điểm: Việc tổ chức lớp học đôi khi còn chưa linh hoạt.

* Đánh giá Nội dung bồi dưỡng 2:

Điểm Phần 1

Điểm Phần 2

Điểm Nội dung bồi dưỡng 2

Ghi chú

4.5

4.5

9.0

III. BÁO CÁO NỘI DUNG BỒI DƯỠNG III:

Modul: GVPT 04: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

Nội dung chính của modul:

+ Những vấn đề chung về dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

+ Xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

+ Phát triển được chương trình môn học, hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Phần 1: Phần nhận thức việc tiếp thu kiến thức và kỹ năng được quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX.

Nắm được yêu cầu và thiết kế một bài giảng phát huy năng lực học sinh

Đánh giá: 4.5 điểm

Phần 2: Phần vận dụng kiến thức, kỹ năng đã được bồi dưỡng vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục.

Tổ chức hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

Lựa chọn các phương pháp, hình thức phù hợp với đánh giá năng lực cũng như phát triển phẩm chất cho học sinh.

Đánh giá: 4.5 điểm

Phần tự nhận xét và đánh giá:

*Ưu điểm:

Nắm được những vấn đề chung về đổi mới phương pháp dạy học, tổ chức hoạt động giáo dục theo định hướng hình thành, phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

Xác định những phẩm chất, NL chung, NL đặc thù cần hình thành và phát triển ở HS qua từng nội dung dạy học và giáo dục.

Đã xây dựng kế hoạch dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh đối với các lớp đối với môn Tiếng Anh lớp 1.

Đã tổ chức đánh giá hoạt động học tập, hoạt động giáo dục của HS theo định hướng hình thành, phát triển phẩm chất, NL HS. Đánh giá kết quả học tập, giáo dục của HS theo định hướng hình thành, phát triển phẩm chất, NL nhằm xác định được mức độ phát triển của HS trong từng giai đoạn đồng thời góp phần hướng dẫn, điều chỉnh cách dạy của thầy và cách học của trò.

* Nhược điểm:

Chưa tổ chức hình thức học tập đa dạng, kết hợp đa dạng các phương pháp dạy học.

* Đánh giá Nội dung bồi dưỡng 3:

Điểm Phần 1

Điểm Phần 2

Điểm GVPT 04

Ghi chú

4.5

4.5

9.0

Tổng hợp đánh giá BDTX:

Điểm ND

1

Điểm ND

2

Điểm ND

3

Điểm

trung bình

Xếp loại

9.0

9.0

9.0

9.0

Hoàn Thành

Xếp loại chung: Hoàn Thành

………, ngày ….tháng ….năm 2021

NGƯỜI BÁO CÁO K.T HIỆU TRƯỞNG

2. Mẫu Báo cáo kết quả BDTX của giáo viên số 1

TRƯỜNG………………….
TỔ CHUYÊN MÔN……..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày…. tháng …. năm……

BÁO CÁO
KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC …………

I. THÔNG TIN CHUNG

– Họ và tên:…………………….

– Chức vụ: …………………….

– Môn dạy:……………………..

II. KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

2.1. Nội dung bồi dưỡng 1: Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo cấp học, khoảng 30 tiết/năm học/giáo viên.

– Bồi dưỡng về chính trị, nhiệm vụ, kế hoạch năm học: 10 tiết

– Bồi dưỡng chuyên môn: 20 tiết

2.1.1. Tiếp thu kiến thức và kỹ năng được quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX.

– Bản thân nghiên cứu chi tiết các mục đích và kỹ năng từng module chương trình trong tài liệu qui định của bộ môn mình giảng dạy. Kết hợp với tài liệu bồi dưỡng thường xuyên của Sở Giáo Dụ và Đào tạo cung cấp hàng năm.

– Thường xuyên trao đổi, học hỏi đồng nghiệp nâng cao trình độ chuyên môn.

2.1.2. Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã được bồi dưỡng vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục.

– Với từng chủ đề dạy học, bản thân đã phối kết hợp linh hoạt các kiến thức và kỹ năng vào giảng dạy thông qua bộ môn, các buổi ngoại khoá dành cho học sinh.

– Tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của học sinh để có phương pháp giáo dục phù hợp đạt hiệu quả.

– Tìm hiểu hoàn cảnh học sinh để tư vấn cho học sinh và phụ huynh học sinh phối hợp với giáo viên để giáo dục học sinh.

2.1.3. Tự nhận xét và đánh giá.

Hoàn thành xuất sắc nội dung

– Điểm nội dung 1: Bằng số: 10 Bằng chữ: Mười điểm

2.2. Nội dung bồi dưỡng 2: Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học, khoảng 30 tiết/năm học/giáo viên. Cụ thể:

Tổng thời gian 30 tiết/môn/cấp học:

– Thực hiện chương trình dạy học 2 buổi /ngày: 10 tiết

– Bồi dưỡng chuyên đề theo môn học: 10 tiết

– Ứng dụng CNTT trong dạy học: 10 tiết;

2.2.1. Tiếp thu kiến thức và kỹ năng được quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX.

– Thự hiện nghiêm túc qui định về phân công chuyên môn, thời gian biểu của nhà trường.

– Phân công chuyên môn phù hợp cho từng giáo viên, thông qua tổ chuyên môn, trình BGH phê duyệt theo từng kỳ của năm học.( có thể điều chỉnh khi cần)

– Tổ chức cho các thành viên trong tổ hội thảo được hai chuyên đề trọng tâm trong năm học.

2.2.2. Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã được bồi dưỡng vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục.

– Trên cơ sở phạm vi bộ môn học bản thân đã vận dụng khoa học kiến thức được bồi dưởng vào bài dạy nhằm đạt hiệu quả cao, giúp học sinh lĩnh hội kiến thức một cách nhanh và hiệu quả.

– Ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong giảng dạy: Dạy học trình chiếu, ngoại khoá câu lạc bộ Toán-Học đều dùng công nghệ thông tin từ đặt câu hỏi, tính giờ trả lời, tổng hợp kết quả,… đều sử dụng công nghệ thông tin.

– Tra cứu tài niệu tham khảo trên mạng Internet, thảo luận, sinh hoạt chuyên môn trên mạng qua phần mềm trường học trực tuyến thành thục, trao đổi thông tin qua hòm thư điện tử,…

2.2.3. Tự nhận xét và đánh giá.

– Hoàn thành tốt nội dung 2

– Điểm nội dung 2: Bằng số: 9 Bằng chữ: Chín điểm

2.3. Nội dung bồi dưỡng 3: Đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên khoản 60 tiết/năm học/giáo viên:.

3.1. Mô đun 14: tên modul: Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp

+ Tiếp thu kiến thức và kỹ năng được quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX:

– Mục tiêu của Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp

– Chức năng của Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp

– Quy trình Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp

– Kĩ năng Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp

+ Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã được bồi dưỡng vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục:

– Nâng cao hiểu biết về chức năng của Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp

– Xác định được quy trình Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp

– Nắm rõ các phương pháp Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp

– Rèn luyện được kĩ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp

+ Tự nhận xét và đánh giá mô đun:

Bản thân thực hiện tốt modul 14: “Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp”

Điểm : Bằng số: 9,0 điểm. Bằng chữ: Chín điểm

3.2. Mô đun THPT 03: tên modul “Giáo dục học sinh THPT cá biệt

+ Tiếp thu kiến thức và kỹ năng được quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX:

Nhận thức được:

– Phương pháp thu thập về học sinh cá biệt

– Phương pháp giáo dục học sinh cá biệt

– Phương pháp đánh giá kết quả rèn luyện học sinh cá biệt.

Trên cơ sở nội dung kiến thức tự bồi dưỡng, có biện pháp để nâng cao hiệu quả dạy học nhờ sự hỗ trợ của công nghệ thông tin

+ Tự nhận xét và đánh giá mô đun:

Bước đầu nâng cao hiệu quả dạy học nhờ sự hỗ trợ của công nghệ thông tin (bài giảng powerpoint)

+ Tự nhận xét và đánh giá mô đun:

Bản thân thực hiện tốt Mô đun THPT 03 “Giáo dục học sinh THPT cá biệt – Điểm : Bằng số: 10,0 điểm. Bằng chữ: Mười điểm

2.3.3. Mô đun THPT 17- tên Môđun ” Tìm kiếm, khai thác,xử lý thông tin phục vụ bài giảng“( giáo viên đã chọn để bồi dưỡng)

+ Tiếp thu kiến thức và kỹ năng được quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX:

Bản thân nghiên cứu chi tiết mục đích yêu cầu, cách khai thác, xử lý thông tin phục vụ bài giảng, cách lựa chọn thông tin.

Nắm được các bước cơ bản trong thực hiện phương pháp tìm kiếm thông tin phục vụ bài giảng.

+ Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã được bồi dưỡng vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục:

Từ những bài học trong tài liệu kết hợp với thực tế giảng dạy giáo viên đã giải quyết được những vấn đề, nắm vững được các phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh.

Giáo viên nghiên cứu các loại sách BDTX có thể rút ra phần nào để sử dụng làm tư liệu báo cáo chuyên đề hoặc viết sáng kiến kinh nghiệm công tác giáo dục thuộc lĩnh vực chuyên môn của mình.

Thông qua nghiên cứu tài liệu BDTX giáo viên phát hiện nhiều vấn đề hay, có thể vận dụng trực tiếp vào công tác giảng dạy nội, ngoại khóa.

+ Tự nhận xét và đánh giá mô đun:

Hoàn thàmh tốt mục đích yêu cầu đề ra.

Điểm: 9 ( Bằng chữ: Chín điểm).

2.3.4. Mô đun THPT 18- Tên môđun ” Phương pháp dạy học tích cực“( giáo viên đã chọn để bồi dưỡng)

+ Tiếp thu kiến thức và kỹ năng được quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX:

Bản thân nghiên cứu chi tiết mục đích yêu cầu, các phương pháp dạy học tích cực, cách lựa chọn phương pháp dạy học với từng loại bài cho phù hợp kiểu bài dạy và đối tượng học sinh.

Nắm chắc các bước cơ bản trong thực hiện phương pháp dạy học tích cực, thử nghiệm, rút kinh nghiệm sau đó mới áp dụng đại trà.

+ Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã được bồi dưỡng vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục:

Thường xuyên đổi mới phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy, tập huấn cho các thành viên trong tổ về phương pháp dạy học tích cực.

Tổ chức thảo luận về phương pháp dạy học tích cực thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn.

+ Tự nhận xét và đánh giá mô đun:

Hoàn thành tốt mục đích yêu cầu.

Điểm: 9 ( Bằng chữ: Chín điểm)

Tự nhận xét và đánh giá nội dung 3:

Thực hiện công tác BDTX đúng theo kế họach đã đề ra, có ghi chép nội dung đầy đủ, cuối mỗi bài có trả lời các câu hỏi trong tài liệu, có thảo luận những câu hỏi khó trong các cuộc họp chuyên môn.

Từ những bài học trong tài liệu kết hợp với thực tế giảng dạy đã giải quyết được những vấn đề, nắm vững được các phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh.

Hiệu quả công tác được nâng cao.

– Điểm nội dung 3: Bằng số: 9,5 Bằng chữ: Chín điểm một phần hai.

2.4. Tự nhận xét, đánh giá chung:

* Ưu điểm:

+ Bản thân nghiêm túc học tập bồi dưỡng thường xuyên, luôn cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế – xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của tỉnh, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.

+ Việc học tập bồi dưỡng thường xuyên giúp phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn , nghiệp vụ của bản thân.

+ Thông qua bồi dưỡng thường xuyên bản thân nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lập trường tư tưởng, vun đắp lòng yêu nước, hình thành trong giáo viên và học sinh niềm tin vào mục tiêu lý tưởng Cách mạng của Đảng, của dân tộc về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; về thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; góp phần rèn luyện thế hệ trẻ vừa “hồng” vừa “chuyên”.

* Khuyết điểm:

+ Việc bồi dưỡng của bản thân đôi lúc còn chưa thật sự khoa học.

+ Thời gian bồi dưỡng thường xuyên còn bị chồng chéo với công tác chuyên môn của tổ, của bản thân.

* Đề nghị: Không

* Kết quả đánh giá:

+ Điểm: Bằng số: 9,4 Bằng chữ: Chín phẩy tư.

+ Xếp loại: GIỎI

Tôi cam đoan những nội dung trong báo cáo. Nếu sai hoặc không đúng sự thật trong báo cáo, xin chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định./.

Người viết báo cáo

3. Mẫu báo cáo kết quả BDTX của giáo viên số 2

TRƯỜNG……………
TỔ ………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

Số……………… ………, ngày…… tháng ….. năm 20…

BÁO CÁO
Kết quả Bồi dưỡng thường xuyên năm học 20… – 20…

Họ tên:…………………………………

Sinh ngày:………………………………

Chức vụ:………………………………….

Nhiệm vụ được phân công:………….…

Thực hiện kế hoạch …………. của trường …năm học 20… – 20…. Tôi xin báo cáo kết quả bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân năm học 20… – 20… gồm những nội dung sau đây:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi:

– Tất cả các tài liệu về bồi dưỡng thường xuyên đều được đăng tải trên các trang mạng, thư viện nhà trường cũng khá phong phú về tài liệu phục vụ cho bộ môn của giáo viên .

– Hiệu trưởng nhà trường luôn quan tâm, theo dõi và kiểm tra quá trình tự học, tự bồi dưỡng của cán bộ, giáo viên.

– Bản thân cá nhân luôn tự ý thức việc tự học là việc tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn cho bản thân.

– Được Tổ chuyên môn triển khai kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên kịp thời, có hướng dẫn cho giáo viên tổ chọn mô đun phù hợp với từng cá nhân và cung cấp nội dung từng modun cho giáo viên tự học.

2. Khó khăn

– Là một giáo viên mới công tác, tôi nhận thấy hoạt động bồi dưỡng thường xuyên còn khá mới mẻ đối với giáo viên nên kinh nghiệm của giáo viên trong hoạt động BDTX chưa nhiều, còn gặp một số khó khăn trong việc chọn modun nào phù hợp với bản thân để lập kế hoạch tự bồi dưỡng.

Mặc dù tài liệu nghiên cứu khá phong phú song việc tự học tự bồi dưỡng của giáo viên qua một số mô đun vẫn mắc phải một số lúng túng như chưa hiểu hết được chiều sâu , rộng của modun nên việc nghiên cứu cũng gặp nhiều khó khăn.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

1. Xây dựng kế hoạch BDTX năm học 20…- 20…

Trên cơ sở kế hoạch BDTX của nhà trường, nhóm tổ bộ môn thảo luận thống nhất nội dung tự học tự bồi dưỡng. Sau khi xây dựng kế hoạch cá nhân được BGH phê duyệt và thực hiện.

– Công tác xây dựng kế hoạch BDTX năm học 20… – 20… của cá nhân

– Tổ chức công tác BDTX năm học 20…- 20…

2. Tình hình thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân

– Tham gia đầy đủ nội dung bỗi dưỡng chuyên môn hè và chính trị.

– Tham gia BDTX đầy đủ nội dung tự học tự bồi dưỡng của cá nhân

– Tổng số module cá nhân chọn bồi dưỡng cho nội dung 3 là 03 mô đun và 5 nội dung tự học với tổng số tiết là 60 tiết được thực hiện xuyên suốt trong một năm học.

Tên cụ thể các mô đun và nội dung tự học được thể hiện trong bảng sau:

STT Tên module Hình thức tổ chức Ghi chú
1 Mô đun 14: Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp. Tự bồi dưỡng bằng hình thức tự học và thảo luận trong tổ. 10 tiết
2 Mô đun 6: Xây dựng môi trường học tập cho học sinh THCS Tự bồi dưỡng bằng hình thức tự học và thảo luận trong tổ. 10 tiết
3 Mô đun 16: Hồ sơ dạy học Tự bồi dưỡng bằng hình thức tự học và thảo luận trong tổ. 10 tiết
4 Tự học: Tìm hiểu một số phương pháp dạy ngoại ngữ Tự bồi dưỡng bằng hình thức tự học và thảo luận trong tổ. 6 tiết
5 Tự học: kĩ thuật dạy từ vựng trong tiếng anh Tự bồi dưỡng bằng hình thức tự học và thảo luận trong tổ. 6 tiết
6 Tự học: kĩ thuật dạy ngữ liệu mới Tự bồi dưỡng bằng hình thức tự học và thảo luận trong tổ. 6 tiết
7 Tự học: Tìm hiểu kĩ thuật mở bài- tạo không khí trong lớp học Tự bồi dưỡng bằng hình thức tự học và thảo luận trong tổ. 6 tiết
8 Tự học: Kĩ năng dạy ngữ pháp Tự bồi dưỡng bằng hình thức tự học và thảo luận trong tổ. 6 tiết

3. Kết quả đánh giá BDTX của cá nhân

3.1: Kết quả bồi dưỡng chuyên môn( Nội dung 1): Đạt 7,5 điểm

3.2: Kết quả bài thu hoạch chính trị ( Nội dung 2): Đạt trung bình

3.3: Kết quả tự học tự bồi dưỡng của cá nhân( Nội dung 3): Đạt 8 điểm

Căn cứ điểm đánh giá các nội dung trên, dựa vào công văn………….. cá nhân tự chấm điểm, xếp loại Khá (Với số điểm trung bình là 7,7)

Qua quá trình tự nghiên cứu học hỏi và vận dụng vào thực tế giảng dạy. Bản thân đã dạt được một số kết quả như sau:

– Có nhận thức sâu sắc hơn về tầm quan trọng, xác định được vai trò của thiết bị dạy học trong đổi mới phương pháp dạy học của bộ môn Tiếng Anh.

– Có ý thức tốt trong việc sử dụng thiết bị dạy học truyền thống và thiết bị dạy học hiện đại trong quá trình dạy học để nâng cao chất lượng giảng dạy.

– Nâng cao kỹ năng phối hợp sử dụng thiết bị dạy học truyền thống và thiết bị dạy học hiện đại làm tăng hiệu quả giảng dạy của môn học.

– Biết tự làm một số đồ dùng dạy học để phục vụ cho quá trình giảng dạy và tham gia các phong trào thi đồ dùng dạy học tự làm các cấp..

– Biết vận dụng một số phương pháp vào quá trình giảng dạy và đạt được kết quả nhất định, học sinh khá hứng thú với một số phương pháp mới

– Đã ứng dụng được CNTT vào giảng dạy làm cho bài học trở nên sinh động, dễ hiểu hơn. Ứng dụng CNTT để tạo phần mềm, file

III. NHẬN XÉT – ĐÁNH GIÁ

1. Mặt mạnh: Đủ tài liệu để học tập, cá nhân có ý thức trong việc tự học tự bồi dưỡng. Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng chuyên môn do Ngành , trường tổ chức. Bản thân luôn quán triệt và thực hiện tốt các chủ trương chính sách của đảng và nhà nước các quy chế của ngành và các qui định trong đơn vị.

2. Hạn chế: Một số nội dung bồi dưỡng cá nhân chưa thể hiện được nội dung tự học. (Cách trình bày , kết quả đạt được). Còn lúng túng trong việc tự chọn các mô đun bồi dưỡng . Thời gian để tự học chưa nhiều, kế hoạch BDTX còn một số hạn chế chưa phù hợp.

3. Biện pháp khắc phục: Nghiên cứu kĩ các mô đun sau đó rút ra những điều cần học được từ mô đun đó và áp dụng vào thực tế giảng dạy để đạt được kết quả cao hơn.

Phương hướng bản thân cho năm học sau: Ngoài bồi dưỡng các mô đun phục vụ cho chuyên môn (giảng dạy) cá nhân sẽ nghiên cứu thêm về các nội dung nâng cao chất lượng học sinh giỏi bộ môn và các chuyên đề dạy học đối với các đối tượng học sinh yếu kém.

IV. ĐẾ XUẤT, KIẾN NGHỊ: Không

4. Mẫu Báo cáo kết quả BDTX của giáo viên số 3

PHÒNG GD & ĐT ……
TRƯỜNG TH ……….
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: …. /…….. ……..,ngày …. tháng …. năm …..

BÁO CÁO
Kết quả bồi dưỡng thường xuyên năm ………..

Họ và tên: ………………………………………………………………………………….

Nhiệm vụ được giao: …………………………………………………………………..

Căn cứ vào kế hoạch bồi dưỡng, tôi làm văn bản báo cáo kết quả tự bồi dưỡng thường xuyên năm học …………… của cá nhân gồm những nội dung sau:

CÁC GIẢI PHÁP SƯ PHẠM TRONG CÔNG TÁC GIÁO DỤC CỦA NGƯỜI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

1.Giải pháp xử lý tình huống sư phạm của người giáo viên chủ nhiệm trong công tác quản lý và giáo dục học sinh trong các giờ học chính khóa:

*Xếp chỗ ngồi:

GVCN phải xem trước học bạ của từng học sinh trong năm học trước để nắm được học lực, hạnh kiểm của từng học sinh. Khi sắp chỗ ngồi nên chia đều những học sinh có học lực khá, giỏi ngồi xen lẫn với những học sinh có học lực trung bình. Sau khi xếp chỗ ngồi xong GVCN lập sơ đồ lớp và dán tại bàn giáo viên để giáo viên bộ môn tiện theo dõi.

*Bầu Ban cán sự (BCS) lớp:

Khi GVCN đã nắm được học lực, hạnh kiểm của học sinh sẽ lựa chọn những học sinh có đủ phẩm chất đạo đức để bầu làm lớp trưởng, các lớp phó và các tổ trưởng, tổ phó. Đây là vấn đề rất cần thiết để giao trách nhiệm cho BCS lớp thay mặt GVCN điều hành, quản lý lớp. Trong quá trình giao nhiệm vụ, nếu thấy trong BCS những học sinh nào không làm tốt sẽ thay bằng học sinh khác để tiếp tục quản lý lớp.

*GVCN xây dựng nội quy lớp:

Nội quy lớp là một công cụ hỗ trợ GVCN xử lý học sinh vi phạm. Bên cạnh GVCN phải xây dựng thang điểm thi đua của lớp hàng tuần ứng với nội quy của lớp, trong đó có hình thức biểu dương, khen thưởng và kỹ luật cụ thể từng trường hợp và được công khai vào buổi sinh hoạt chủ nhiệm cuối tuần.

*GVCN khảo sát học sinh:

Sau khi làm xong công tác tổ chức lớp, GVCN tiến hành khảo sát để nắm được những thông tin có liên quan đến hoàn cảnh, đời sống gia đình của các em. Qua đó giúp GVCN biết được hoàn cảnh từng đối tượng học sinh. Sau khi nắm được những thông tin của học sinh, GVCN sẽ phân đối tượng, xem những học sinh nào có thể dẫn đến sa sút về học tập và sẽ trở thành học sinh cá biệt sau đó lập sổ để theo dõi dành riêng cho những đối tượng học sinh này.

2. Tiếp xúc với cha mẹ học sinh

Trong cuộc họp cha mẹ học sinh đầu năm GVCN phải cố gắng nắm được số điện thoại liên lạc của gia đình, đây là điều kiện thuận lợi giúp GVCN trao đổi gián tiếp với cha mẹ học sinh khi cần thiết. Ngoài ra GVCN cần phải tiếp xúc riêng để trao đổi thông tin với cha mẹ của những học sinh cá biệt, đây là điều rất cần thiết, không thể thiếu đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm. Thông qua công việc này giúp giáo viên biết được các thói quen, sở thích, thái độ của học sinh thường biểu hiện ở gia đình. Qua đó giúp cha mẹ học sinh biết được tình hình học tập, những dấu hiệu sa sút của các em đồng thời giúp cha mẹ học sinh thấy được sự quan tâm của nhà trường đối với gia đình từ đó tạo được niềm tin đối với phụ huynh trong việc giáo dục con cái của họ.

3. Tìm hiểu mối quan hệ bè bạn của học sinh

Ngoài những thông tin mà GVCN tìm hiểu về học sinh cá biệt, bên cạnh cần phải tìm hiểu mối quan hệ bè bạn của học sinh đó để biết những đối tượng mà học sinh này đang chơi chung họ như thế nào. Có thể GVCN tìm hiểu thông qua lớp trưởng, các học sinh khác trong lớp… Có những học sinh ít giao tiếp với bạn bè, nên khuyến khích các học sinh khác trong lớp thường xuyên tiếp xúc để có biện pháp giúp đỡ bạn, giúp các em sống trong môi trường đoàn kết, gắn bó giúp đỡ lẫn nhau trong bất kỳ trường hợp nào. GVCN có thể giáo dục các em bằng cách nêu gương, điểm hình giúp các em tự nhận thấy những khuyết điểm của mình để từng bước sửa chữa.

4. Tạo sự gần gũi, quan tâm với học sinh

Tạo mối quan hệ gần gũi là thể hiện sự quan tâm đối với các em, nhưng người thầy vẫn luôn giữ chuẩn mực, nghiêm khắc. Tiếp xúc tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của các em, nhằm để động viên, khích lệ tạo cho các em có được chỗ dựa tinh thần vững chắc. Để các em thấy sự quan tâm của người thầy như người cha, người mẹ của các em luôn dìu dắt, nâng đỡ các em khi vấp phải những khó khăn trong học tập cũng như trong cuộc sống.

Khi học sinh nghỉ học, dù có phép hay không phép, dù bất cứ lý do gì những buổi học sau phải tiếp xúc để thăm hỏi các em.

5. Công tác phối hợp.

Để giáo dục được những học sinh cá biệt, bản thân của mỗi GVCN cần phải biết phối hợp kịp thời, linh hoạt với các bộ phận trong nhà trường. Như phối hợp với Tổ tự quản, cung cấp cho Tổ tự quan danh sách những học sinh cá biệt để kịp thời hỗ trợ trong việc theo dõi, nhắc nhỡ và xử lý những vi phạm của các em. Phối hợp với giáo viên bộ môn, thông qua đó giáo viên có thể theo dõi thái độ học tập của các em ở từng môn học để có hướng bồi dưỡng, rèn luyện thêm cho các em về kiến thức.

6. Giao nhiệm vụ cho học sinh:

Thường GVCN không giao nhiệm vụ cho những học sinh cá biệt, vì cho rằng những học sinh này sẽ không làm được gì. Cho nên đối với những đối tượng này, GVCN nên tạo cho các em một cơ hội để các em thấy được vai trò của mình trong tập thể, đồng thời phát huy tính làm chủ của các em và nhận thấy rằng mình không bị bỏ rơi. Như tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, tham gia các trò chơi dân gian, các hoạt động thể thao, tham gia làm báo tường, cắm trại nhân các ngày lễ hội của trường tổ chức…

7. Rèn luyện học sinh tính trung thực

Phải rèn luyện cho học sinh tính trung thực, tự lập, vượt qua mọi khó khăn thử thách, không nên ỷ lại. Có được tính trung thực điều đó khẳng định là các em đã trưởng thành, phải chịu trách nhiệm trước công việc của mình làm, nếu có sai phạm phải tự nhận lấy, không đổ lỗi cho người khác. Từ đó giúp các em tự khẳng định được mình nhằm hạn chế bớt những sai phạm.

8. Sinh hoạt chủ nhiệm

Trong buổi sinh hoạt cuối tuần, GVCN đóng vai trò cố vấn, hướng dẫn các em từng bước tiến hành. Sau đó GVCN sẽ là người kết luận cuối cùng. Đối với những trường hợp vi phạm cho các em tự báo cáo về mình dựa theo nội quy của lớp. Những học sinh vi phạm phải chấp nhận hành vi vi phạm của mình. Điều này thông qua sự báo cáo của BCS lớp phải thật sự chính xác công bằng. Những hình thức kỹ luật đã đưa ra bắt buộc học sinh đó phải thực hiện. Làm được điều đó sẽ rèn luyện cho các em chấp hành tốt Nội quy trường, lớp như vậy sẽ hạn chế tối đa trường hợp học sinh có biểu hiện tái phạm.

Ngoài việc xử lý học sinh vi phạm, GVCN cần phải có hình thức biểu dương, khen thưởng. Mỗi khi học sinh cá biệt làm được một việc tốt thì phải động viên khuyến khích các em tiếp tục phát huy.

2. Giải pháp xử lý tình huống sư phạm của người giáo viên chủ nhiệm trong các hoạt động ngoài giờ lên lớp: Tiết chào cờ, hoạt động của sao nhi đồng và Đội TNTPHCM:

2.1. Tiết chào cờ đầu tuần: sau tiết sinh hoạt dưới cờ (tiết đầu tuần), giáo viên chủ nhiệm (GVCN) nắm danh sách các học sinh (HS) vắng có phép, không phép, đi muộn. Bởi vì trong giờ này, thầy cô còn cung cấp cho học sinh những bài học đạo đức. Khi trong lớp có học sinh nào gặp hoàn cảnh khó khăn là thầy cô gợi ý cho lớp thể hiện tinh thần tương thân tương ái, giúp một bạn vượt khó, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, chuyện kỷ luật trong lớp, việc thi đua nội bộ lớp, việc đánh giá học sinh cũng được giáo viên hướng dẫn thực hiện một cách nhẹ nhàng.

2.2. Về hoạt động sao nhi đồng và đội TNTPHCM:

Phối hợp với Tổng phụ trách trong hoạt động Đội – Sao: Mỗi tiết học hiệu quả hơn nếu nề nếp lớp học tốt. Bởi vậy, cần phối hợp với ban thi đua yêu cầu chấm điểm về nề nếp lớp học và trao đổi các hoạt động ngoài giờ lên lớp phù hợp.

2.3. Trong sinh hoạt 15 phút: GVCN định hướng cho các em phụ trách sao (HS lớp 4-5) đến giao lưu với học sinh lớp bằng một số hoạt động giao tiếp hàng ngày đơn giản; hay kiểm tra bảng nhân, chia , kỹ năng tính toán, thi vẽ tranh. Vậy là chỉ 15 phút sinh hoạt Sao đầu buổi học các em được rèn rất nhiều kỹ năng nhờ vào anh chị phụ trách Sao .

3. Giải pháp xử lý tình huống sư phạm của người giáo viên chủ nhiệm trong công tác quản lý và giáo dục học sinh trong hoạt động 2 buổi/ ngày:

* GIẢI PHÁP 1: Nâng cao nhận thức giáo viên

– Mỗi giáo viên phải nắm bắt, hiểu nội dung và tinh thần chỉ đạo của ngành về vấn đề tự chủ, linh hoạt, sáng tạo.
– Giáo viên phải hiểu về mục tiêu, nguyên tắc của dạy học cả ngày để từ đó định hướng cho những thiết kế bài dạy phù hợp.

– GV phải ý thức được rằng HS Tiểu học tiềm ẩn nhiều khả năng phát triển, song do chưa có kinh nghiệm về cuộc sống nên các em tiếp thu không chọn lọc. Bởi vậy: GVCN giữ vai trò quyết định đến sự phát triển đúng hướng của các em, là nhân tố quyết định đối với chất lượng GD.

* GIẢI PHÁP 2:

– Dạy đến từng đối tượng HS, dạy theo nhu cầu người học một cách hợp lý.

– Khi mọi đối tượng HS đều được học, mỗi một học sinh được giao từng công việc cụ thể phù hợp với năng lực, sở trường thì các em sẽ hăng hái thực hiện, không khí lớp học sôi nổi. Muốn đạt được mục tiêu này giáo viên phải:

a. Tìm hiểu, nắm bắt, phân loại đối tượng HS: Đây là việc làm rất quan trọng, bởi lẽ khi phân loại được HS của lớp, giáo viên CN sẽ hình dung ra nhóm học sinh nào cần gì để giáo viên có kế hoạch.

b. Chọn nội dung cho phù hợp với từng nhóm đối tượng HS: Song song với việc nắm bắt, phân loại học sinh, giáo viên CN phải quan tâm đến chuẩn kiến thức, kỹ năng cần đạt của từng bài, từng phần trong từng tiết học chính khóa ở buổi 1. Với nội dung đó, ở buổi 2 học sinh TB, yếu cần luyện kỹ năng gì. Em nào chưa nắm được chuẩn? Em nào hổng kiến thức kỹ năng gì? Do nguyên nhân nào, cần đưa nội dung vào dạy và với lượng bài bao nhiêu còn HS khá giỏi cần mở rộng, khắc sâu hoặc nâng cao đến đâu. Nên đưa dạng bài nào vào dạy ở phần nào là hợp lí. Trong thực tế lên lớp, có những đơn vị kiến thức khi dạy buổi 2 HS trung bình, yếu các em luyện để đạt chuẩn vững chắc một cách tự giác, hứng thú với nhiều biện pháp của giáo viên là xem như thành công. Còn nhóm HS khá, giỏi các em đó nắm chắc kiến thức cơ bản thì nhiệm vụ của giáo viên phải tạo cho các em cơ hội được tiếp xúc, được làm quen, được chủ động chiếm lĩnh kiến thức ở mức độ cao hơn.

* GIẢI PHÁP 3: Đa dạng hóa các hình thức dạy học Khi lên lớp dạy học ở buổi 2 nếu hình thức dạy học đơn điệu, nghèo nàn, học sinh sẽ rất ngại học, chán học. Bởi thế, bên cạnh việc chủ động chọn nội dung, thời lượng thích hợp thì GVCN quan tâm đến việc làm phong phú các hình thức nhằm phát huy vai trò chủ động sáng tạo của học sinh. Chẳng hạn, trong một tiết học buổi 2, giáo viên có thể đan xen giữa hình thức học cá nhân, học nhóm, học cả lớp, thay đổi giữa các bài tập dạng trắc nghiệm, bài tập tự luận, câu đố, xen kẽ giữa việc dùng các đồ dùng học tập như bảng con, phiếu bài tập, vở ô ly,… Nhưng dù ở hình thức nào, dù phương pháp nào cũng cần đảm bảo:

+ Không ảnh hưởng đến thời lượng các tiết đó được cơ cấu cứng ở buổi 2.

+ Tạo niềm tin, ổn định tâm lý, tạo tâm thế, nhu cầu học cho học sinh.

+ Cách thức dạy học kết hợp nghệ thuật chủ nhiệm phù hợp với tính cách, năng lực, đặc điểm tâm lý, hoàn cảnh từng học sinh để mọi học sinh đều thích.

Như vậy, với một số hình thức, phương pháp dạy học, 1 tiết dạy buổi 2 diễn ra nhẹ nhàng trong bầu không khí thi đua sôi nổi.

*GIẢI PHÁP 4: Mạnh dạn điều chỉnh thời lượng, kết hợp đan xen các tiết học một cách hợp lý, tích hợp các kiến thức ở các lĩnh vực qua các sân chơi trí tuệ cho HS. Ngoài những tiết Ôn luyện riêng biệt cho từng phân môn mà GV đó linh hoạt chọn các phương pháp, đa dạng hóa các hình thức lên lớp thì việc tạo những sân chơi trí tuệ cho HS cũng vô cùng quan trọng bởi lúc đó các em được ôn kiến thức, được luyện kỹ năng, được phát triển toàn diện trong không khí thi đua sôi nổi, vui tươi, lành mạnh. Trong quá trình dạy học ở buổi 2, ở một số buổi học (có thể 1 tháng 1 lần) ta có thể đan xen các tiết vào nhau, xâu chuỗi các tiết tạo thành 1 buổi sinh hoạt câu lạc bộ, 1 buổi sinh hoạt ngoài giờ lên lớp, 1 sân chơi trí tuệ cho HS rất thú vị và hiệu quả.

GIẢI PHÁP 5: Phối hợp các lực lượng GD

a. Tranh thủ sự hợp tác của đồng nghiệp.

– Trong sinh hoạt tổ chuyên môn, một nội dung không thể thiếu là dự kiến nội dung, thời lượng dạy học cho tuần sau. GV trong tổ trao đổi, thảo luận, góp ý, bổ sung cho nhau để chọn những nội dung dạy buổi 2 chất lượng hơn. Ngoài ra, GV dạy buổi 1 “bàn giao” 1 số vấn đề về nội dung còn lại ở buổi 1 mà không thể lên lớp hết được. Trao đổi về mức độ tiếp thu bài của từng em, từ đó các GV có biện pháp dạy học phù hợp với từng HS.

b. Phối hợp với giáo viên bộ môn: Ở một số buổi 2, một số tiết năng khiếu, các GV nên trao đổi sau từng tuần để có thời gian thích hợp cho từng tiết (nếu cần).

c. Phối hợp với Tổng phụ trách trong hoạt động Đội – Sao: Mỗi tiết học hiệu quả hơn nếu nề nếp lớp học tốt. Bởi vậy, cần phối hợp với ban thi đua yêu cầu chấm điểm về nề nếp lớp học và trao đổi các hoạt động ngoài giờ lên lớp phù hợp. –

d. Phối hợp với cha mẹ học sinh: Làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục, việc phát triển nhân cách toàn diện cho HS càng thuận lợi.

* GIẢI PHÁP 7: Xây dựng môi trường sư phạm thân thiện. Môi trường sư phạm thân thiện sẽ nâng cao chất lượng GD. Vì vậy:

– Cần xây dựng tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong lớp, HS khá giỏi luôn biết giúp đỡ HS yếu qua phong trào “Đôi bạn cùng tiến”, “Giúp bạn”,…

– GV cần dành cho các em sự gần gũi nhất.

– Tạo 1 lớp học: gọn, đẹp, khang trang, trưng bày sản phẩm, để HS được thể hiện, được học,… Trong lớp, GV phải tạo niềm tin cho học sinh, phải mẫu mực, gần gũi, yêu thương, thân thiện, chia sẻ với học sinh.

Tóm lại: Những việc làm dù là nhỏ nhất của học sinh, của giáo viên góp phần xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn; trong dạy học giúp các em tự tin hơn; rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh; cho các em có những hoạt động vui tươi lành mạnh; cho các em tìm hiểu, chăm sóc các di tích lịch sử, văn hoá cách mạng ở địa phương,…

4. Giải pháp xử lý tình huống sư phạm của người giáo viên chủ nhiệm trong hoạt động phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh:

– Làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục.

5. Giải pháp xử lý tình huống sư phạm của người giáo viên chủ nhiệm với công tác giáo dục học sinh cá biệt.

………………………………………………………………………………………………

Người viết

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong phần biểu mẫu nhé.

Xem thêm thông tin Mẫu Báo cáo kết quả BDTX của giáo viên năm 2020-2021

Mẫu Báo cáo kết quả BDTX của giáo viên năm 2020-2021

Báo cáo kết quả BDTX giáo viên là tất cả các tài liệu về bồi dưỡng thường xuyên đều được niêm yết trên cổng thông tin điện tử của nhà trường, giáo viên có điều kiện để học tập, trao đổi. hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn báo cáo mới nhất dành cho năm học 2020-2021.
1. Báo cáo tự đánh giá kết quả BDTX năm học 2020-2021

TRƯỜNG
TỔ …………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
NĂM HỌC: 2020 – 2021
Giáo Viên:………………..
Năm sinh: …….
Nhiệm vụ được giao: GV giảng dạy môn ………..
Tổ chuyên môn: ………….
Trình độ đào tạo: Đại học
Năm vào ngành: ……….
I. BÁO NỘI DUNG BỒI DƯỠNG I:
Bồi dưỡng chính trị, thời sự, nghị quyết, chính sách của đảng, Nhà nước.
Phần 1: Phần nhận thức việc tiếp thu kiến thức và kỹ năng được quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX
– Các nội dung bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển GDPT; chương trình GDPT 2018, nội dung môn học đang giảng dạy, hoạt động giáo dục thuộc chương trình GDPT 2018.
– Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2020-2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các văn bản chỉ đạo của Bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo về yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021.
Đánh giá: 4.5 điểm
Phần 2: Phần vận dụng kiến thức, kỹ năng đã được bồi dưỡng vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục.
– Tìm hiểu cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế, xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp. Tự bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.
– Nắm được việc đổi mới dạy học, kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh và vận dụng vào thực tiễn giảng dạy. Xây dựng kế hoạch năm học theo từng chủ đề (đối với lớp 1) với môn Tiếng Anh mình phụ trách.
Đánh giá: 4.5 điểm
Phần tự nhận xét và đánh giá:
*Ưu điểm:
– Tham gia các buổi học chính trị hè; luôn cập nhật thông tin thời sự, về chính trị, văn hóa xã hội, chương trình hành động của các cấp về thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, quan điểm đường lối phát triển giáo dục và đào tạo, các quy phạm pháp luật về giáo dục và đào tạo; chỉ thị nhiệm vụ năm học 2020- 2021 của phòng GD&ĐT Lâm Hà; chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ chí Minh năm 2020 và 2021 về “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
– Bồi dưỡng đặc điểm nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp.
– Luôn tra cứu thông tin, tài liệu qua mạng Internet để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng để tiếp cận với chương trình GDPT năm 2018.
* Hạn chế:
* Đánh giá Nội dung bồi dưỡng 1:

Điểm Phần 1

Điểm Phần 2

Điểm ND 1

Ghi chú

4.5

4.5

9.0

II. BÁO CÁO NỘI DUNG BỒI DƯỠNG II:
Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học thời lượng 40 tiết/giáo viên, CBQL, bao gồm các nội dung bồi dưỡng :
– Nội dung, khung chương trình môn học của bản thân phụ trách trong chương trình Giáo dục phổ thông 2018 được ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 344/BGDĐT-GDTrH ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 07/GDĐT-GDTrH ngày 03 tháng 01 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn triển khai Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT về hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
– Thiết kế, tổ chức dạy học phát triển năng lực học sinh theo phương pháp giáo dục STEM. Xây dựng kế hoạch và tổ chức dạy học theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh; áp dụng phương pháp giáo dục STEM trong dạy học…
– Đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá theo bộ môn.
– Bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, việc sử dụng bảng tương tác, tiếp tục sử dụng và khai thác dữ liệu trên trang “Trường học kết nối” và thực hiện kế hoạch giảng dạy trực tuyến trên trang thông tin, dữ liệu dung chung của ngành.
Phần 1: Phần nhận thức việc tiếp thu kiến thức và kỹ năng được quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX.
Học tập nghiêm túc và có kết quả các đợt tập huấn về chuyên môn do ngành tổ chức, tham dự đầy đủ các buổi hội thảo chuyên đề do nhà trường, tổ khối thực hiện.
Có tinh thần tự học và học hỏi đồng nghiệp, nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
Đánh giá: 4.5 điểm
Phần 2: Phần vận dụng kiến thức, kỹ năng đã được bồi dưỡng vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục.
– Đã xác định các năng lực phẩm chất có thể hình thành trong mỗi chủ đề môn học mình đảm nhiệm để xây dựng chủ đề môn học của cả năm học.
– Có tinh thần tự học, tự bồi dưỡng để phát huy và nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học.
Đánh giá: 4.5 điểm
Phần tự nhận xét và đánh giá:
* Ưu điểm:
– Thường xuyên giảng dạy thông qua ƯDCNTT sử dụng nhiều công cụ như video, hình ảnh, âm thanh, ..giúp buổi học thêm sinh động, hấp dẫn hơn, khơi gợi hứng thú học tập của các em.
– Thường xuyên tiếp cận, vận dụng các nội dung đã học vào thực tế giảng dạy.
– Thực hiện tốt việc tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phục vụ tốt công tác.
* Nhược điểm: Việc tổ chức lớp học đôi khi còn chưa linh hoạt.
* Đánh giá Nội dung bồi dưỡng 2:

Điểm Phần 1

Điểm Phần 2

Điểm Nội dung bồi dưỡng 2

Ghi chú

4.5

4.5

9.0

III. BÁO CÁO NỘI DUNG BỒI DƯỠNG III:
Modul: GVPT 04: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.
– Nội dung chính của modul:
+ Những vấn đề chung về dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông.
+ Xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông.
+ Phát triển được chương trình môn học, hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục phổ thông.
Phần 1: Phần nhận thức việc tiếp thu kiến thức và kỹ năng được quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX.
Nắm được yêu cầu và thiết kế một bài giảng phát huy năng lực học sinh
Đánh giá: 4.5 điểm
Phần 2: Phần vận dụng kiến thức, kỹ năng đã được bồi dưỡng vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục.
Tổ chức hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
Lựa chọn các phương pháp, hình thức phù hợp với đánh giá năng lực cũng như phát triển phẩm chất cho học sinh.
Đánh giá: 4.5 điểm
Phần tự nhận xét và đánh giá:
*Ưu điểm:
Nắm được những vấn đề chung về đổi mới phương pháp dạy học, tổ chức hoạt động giáo dục theo định hướng hình thành, phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.
Xác định những phẩm chất, NL chung, NL đặc thù cần hình thành và phát triển ở HS qua từng nội dung dạy học và giáo dục.
Đã xây dựng kế hoạch dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh đối với các lớp đối với môn Tiếng Anh lớp 1.
Đã tổ chức đánh giá hoạt động học tập, hoạt động giáo dục của HS theo định hướng hình thành, phát triển phẩm chất, NL HS. Đánh giá kết quả học tập, giáo dục của HS theo định hướng hình thành, phát triển phẩm chất, NL nhằm xác định được mức độ phát triển của HS trong từng giai đoạn đồng thời góp phần hướng dẫn, điều chỉnh cách dạy của thầy và cách học của trò.
* Nhược điểm:
Chưa tổ chức hình thức học tập đa dạng, kết hợp đa dạng các phương pháp dạy học.
* Đánh giá Nội dung bồi dưỡng 3:

Điểm Phần 1

Điểm Phần 2

Điểm GVPT 04

Ghi chú

4.5

4.5

9.0

Tổng hợp đánh giá BDTX:

Điểm ND
1

Điểm ND
2

Điểm ND
3

Điểm
trung bình

Xếp loại

9.0

9.0

9.0

9.0

Hoàn Thành

Xếp loại chung: Hoàn Thành
………, ngày ….tháng ….năm 2021
NGƯỜI BÁO CÁO
K.T HIỆU TRƯỞNG
2. Mẫu Báo cáo kết quả BDTX của giáo viên số 1
TRƯỜNG………………….TỔ CHUYÊN MÔN……..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
……., ngày…. tháng …. năm……

BÁO CÁOKẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC …………
I. THÔNG TIN CHUNG
– Họ và tên:…………………….
– Chức vụ: …………………….
– Môn dạy:……………………..
II. KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
2.1. Nội dung bồi dưỡng 1: Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo cấp học, khoảng 30 tiết/năm học/giáo viên.
– Bồi dưỡng về chính trị, nhiệm vụ, kế hoạch năm học: 10 tiết
– Bồi dưỡng chuyên môn: 20 tiết
2.1.1. Tiếp thu kiến thức và kỹ năng được quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX.
– Bản thân nghiên cứu chi tiết các mục đích và kỹ năng từng module chương trình trong tài liệu qui định của bộ môn mình giảng dạy. Kết hợp với tài liệu bồi dưỡng thường xuyên của Sở Giáo Dụ và Đào tạo cung cấp hàng năm.
– Thường xuyên trao đổi, học hỏi đồng nghiệp nâng cao trình độ chuyên môn.
2.1.2. Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã được bồi dưỡng vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục.
– Với từng chủ đề dạy học, bản thân đã phối kết hợp linh hoạt các kiến thức và kỹ năng vào giảng dạy thông qua bộ môn, các buổi ngoại khoá dành cho học sinh.
– Tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của học sinh để có phương pháp giáo dục phù hợp đạt hiệu quả.
– Tìm hiểu hoàn cảnh học sinh để tư vấn cho học sinh và phụ huynh học sinh phối hợp với giáo viên để giáo dục học sinh.
2.1.3. Tự nhận xét và đánh giá.
Hoàn thành xuất sắc nội dung
– Điểm nội dung 1: Bằng số: 10 Bằng chữ: Mười điểm
2.2. Nội dung bồi dưỡng 2: Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học, khoảng 30 tiết/năm học/giáo viên. Cụ thể:
Tổng thời gian 30 tiết/môn/cấp học:
– Thực hiện chương trình dạy học 2 buổi /ngày: 10 tiết
– Bồi dưỡng chuyên đề theo môn học: 10 tiết
– Ứng dụng CNTT trong dạy học: 10 tiết;
2.2.1. Tiếp thu kiến thức và kỹ năng được quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX.
– Thự hiện nghiêm túc qui định về phân công chuyên môn, thời gian biểu của nhà trường.
– Phân công chuyên môn phù hợp cho từng giáo viên, thông qua tổ chuyên môn, trình BGH phê duyệt theo từng kỳ của năm học.( có thể điều chỉnh khi cần)
– Tổ chức cho các thành viên trong tổ hội thảo được hai chuyên đề trọng tâm trong năm học.
2.2.2. Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã được bồi dưỡng vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục.
– Trên cơ sở phạm vi bộ môn học bản thân đã vận dụng khoa học kiến thức được bồi dưởng vào bài dạy nhằm đạt hiệu quả cao, giúp học sinh lĩnh hội kiến thức một cách nhanh và hiệu quả.
– Ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong giảng dạy: Dạy học trình chiếu, ngoại khoá câu lạc bộ Toán-Học đều dùng công nghệ thông tin từ đặt câu hỏi, tính giờ trả lời, tổng hợp kết quả,… đều sử dụng công nghệ thông tin.
– Tra cứu tài niệu tham khảo trên mạng Internet, thảo luận, sinh hoạt chuyên môn trên mạng qua phần mềm trường học trực tuyến thành thục, trao đổi thông tin qua hòm thư điện tử,…
2.2.3. Tự nhận xét và đánh giá.
– Hoàn thành tốt nội dung 2
– Điểm nội dung 2: Bằng số: 9 Bằng chữ: Chín điểm
2.3. Nội dung bồi dưỡng 3: Đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên khoản 60 tiết/năm học/giáo viên:.
3.1. Mô đun 14: tên modul: “Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp”
+ Tiếp thu kiến thức và kỹ năng được quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX:
– Mục tiêu của Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp
– Chức năng của Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp
– Quy trình Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp
– Kĩ năng Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp
+ Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã được bồi dưỡng vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục:
– Nâng cao hiểu biết về chức năng của Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp
– Xác định được quy trình Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp
– Nắm rõ các phương pháp Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp
– Rèn luyện được kĩ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp
+ Tự nhận xét và đánh giá mô đun:
Bản thân thực hiện tốt modul 14: “Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp”
Điểm : Bằng số: 9,0 điểm. Bằng chữ: Chín điểm
3.2. Mô đun THPT 03: tên modul “Giáo dục học sinh THPT cá biệt”
+ Tiếp thu kiến thức và kỹ năng được quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX:
Nhận thức được:
– Phương pháp thu thập về học sinh cá biệt
– Phương pháp giáo dục học sinh cá biệt
– Phương pháp đánh giá kết quả rèn luyện học sinh cá biệt.
Trên cơ sở nội dung kiến thức tự bồi dưỡng, có biện pháp để nâng cao hiệu quả dạy học nhờ sự hỗ trợ của công nghệ thông tin
+ Tự nhận xét và đánh giá mô đun:
Bước đầu nâng cao hiệu quả dạy học nhờ sự hỗ trợ của công nghệ thông tin (bài giảng powerpoint)
+ Tự nhận xét và đánh giá mô đun:
Bản thân thực hiện tốt Mô đun THPT 03 “Giáo dục học sinh THPT cá biệt” – Điểm : Bằng số: 10,0 điểm. Bằng chữ: Mười điểm
2.3.3. Mô đun THPT 17- tên Môđun ” Tìm kiếm, khai thác,xử lý thông tin phục vụ bài giảng“( giáo viên đã chọn để bồi dưỡng)
+ Tiếp thu kiến thức và kỹ năng được quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX:
Bản thân nghiên cứu chi tiết mục đích yêu cầu, cách khai thác, xử lý thông tin phục vụ bài giảng, cách lựa chọn thông tin.
Nắm được các bước cơ bản trong thực hiện phương pháp tìm kiếm thông tin phục vụ bài giảng.
+ Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã được bồi dưỡng vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục:
Từ những bài học trong tài liệu kết hợp với thực tế giảng dạy giáo viên đã giải quyết được những vấn đề, nắm vững được các phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh.
Giáo viên nghiên cứu các loại sách BDTX có thể rút ra phần nào để sử dụng làm tư liệu báo cáo chuyên đề hoặc viết sáng kiến kinh nghiệm công tác giáo dục thuộc lĩnh vực chuyên môn của mình.
Thông qua nghiên cứu tài liệu BDTX giáo viên phát hiện nhiều vấn đề hay, có thể vận dụng trực tiếp vào công tác giảng dạy nội, ngoại khóa.
+ Tự nhận xét và đánh giá mô đun:
Hoàn thàmh tốt mục đích yêu cầu đề ra.
Điểm: 9 ( Bằng chữ: Chín điểm).
2.3.4. Mô đun THPT 18- Tên môđun ” Phương pháp dạy học tích cực“( giáo viên đã chọn để bồi dưỡng)
+ Tiếp thu kiến thức và kỹ năng được quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX:
Bản thân nghiên cứu chi tiết mục đích yêu cầu, các phương pháp dạy học tích cực, cách lựa chọn phương pháp dạy học với từng loại bài cho phù hợp kiểu bài dạy và đối tượng học sinh.
Nắm chắc các bước cơ bản trong thực hiện phương pháp dạy học tích cực, thử nghiệm, rút kinh nghiệm sau đó mới áp dụng đại trà.
+ Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã được bồi dưỡng vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục:
Thường xuyên đổi mới phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy, tập huấn cho các thành viên trong tổ về phương pháp dạy học tích cực.
Tổ chức thảo luận về phương pháp dạy học tích cực thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn.
+ Tự nhận xét và đánh giá mô đun:
Hoàn thành tốt mục đích yêu cầu.
Điểm: 9 ( Bằng chữ: Chín điểm)
Tự nhận xét và đánh giá nội dung 3:
Thực hiện công tác BDTX đúng theo kế họach đã đề ra, có ghi chép nội dung đầy đủ, cuối mỗi bài có trả lời các câu hỏi trong tài liệu, có thảo luận những câu hỏi khó trong các cuộc họp chuyên môn.
Từ những bài học trong tài liệu kết hợp với thực tế giảng dạy đã giải quyết được những vấn đề, nắm vững được các phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh.
Hiệu quả công tác được nâng cao.
– Điểm nội dung 3: Bằng số: 9,5 Bằng chữ: Chín điểm một phần hai.
2.4. Tự nhận xét, đánh giá chung:
* Ưu điểm:
+ Bản thân nghiêm túc học tập bồi dưỡng thường xuyên, luôn cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế – xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của tỉnh, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.
+ Việc học tập bồi dưỡng thường xuyên giúp phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn , nghiệp vụ của bản thân.
+ Thông qua bồi dưỡng thường xuyên bản thân nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lập trường tư tưởng, vun đắp lòng yêu nước, hình thành trong giáo viên và học sinh niềm tin vào mục tiêu lý tưởng Cách mạng của Đảng, của dân tộc về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; về thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; góp phần rèn luyện thế hệ trẻ vừa “hồng” vừa “chuyên”.
* Khuyết điểm:
+ Việc bồi dưỡng của bản thân đôi lúc còn chưa thật sự khoa học.
+ Thời gian bồi dưỡng thường xuyên còn bị chồng chéo với công tác chuyên môn của tổ, của bản thân.
* Đề nghị: Không
* Kết quả đánh giá:
+ Điểm: Bằng số: 9,4 Bằng chữ: Chín phẩy tư.
+ Xếp loại: GIỎI
Tôi cam đoan những nội dung trong báo cáo. Nếu sai hoặc không đúng sự thật trong báo cáo, xin chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định./.
Người viết báo cáo
3. Mẫu báo cáo kết quả BDTX của giáo viên số 2

TRƯỜNG……………TỔ ………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————-

Số………………
………, ngày…… tháng ….. năm 20…
BÁO CÁOKết quả Bồi dưỡng thường xuyên năm học 20… – 20…
Họ tên:…………………………………
Sinh ngày:………………………………
Chức vụ:………………………………….
Nhiệm vụ được phân công:………….…
Thực hiện kế hoạch …………. của trường …năm học 20… – 20…. Tôi xin báo cáo kết quả bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân năm học 20… – 20… gồm những nội dung sau đây:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Thuận lợi:
– Tất cả các tài liệu về bồi dưỡng thường xuyên đều được đăng tải trên các trang mạng, thư viện nhà trường cũng khá phong phú về tài liệu phục vụ cho bộ môn của giáo viên .
– Hiệu trưởng nhà trường luôn quan tâm, theo dõi và kiểm tra quá trình tự học, tự bồi dưỡng của cán bộ, giáo viên.
– Bản thân cá nhân luôn tự ý thức việc tự học là việc tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn cho bản thân.
– Được Tổ chuyên môn triển khai kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên kịp thời, có hướng dẫn cho giáo viên tổ chọn mô đun phù hợp với từng cá nhân và cung cấp nội dung từng modun cho giáo viên tự học.
2. Khó khăn
– Là một giáo viên mới công tác, tôi nhận thấy hoạt động bồi dưỡng thường xuyên còn khá mới mẻ đối với giáo viên nên kinh nghiệm của giáo viên trong hoạt động BDTX chưa nhiều, còn gặp một số khó khăn trong việc chọn modun nào phù hợp với bản thân để lập kế hoạch tự bồi dưỡng.
Mặc dù tài liệu nghiên cứu khá phong phú song việc tự học tự bồi dưỡng của giáo viên qua một số mô đun vẫn mắc phải một số lúng túng như chưa hiểu hết được chiều sâu , rộng của modun nên việc nghiên cứu cũng gặp nhiều khó khăn.
II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
1. Xây dựng kế hoạch BDTX năm học 20…- 20…
Trên cơ sở kế hoạch BDTX của nhà trường, nhóm tổ bộ môn thảo luận thống nhất nội dung tự học tự bồi dưỡng. Sau khi xây dựng kế hoạch cá nhân được BGH phê duyệt và thực hiện.
– Công tác xây dựng kế hoạch BDTX năm học 20… – 20… của cá nhân
– Tổ chức công tác BDTX năm học 20…- 20…
2. Tình hình thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân
– Tham gia đầy đủ nội dung bỗi dưỡng chuyên môn hè và chính trị.
– Tham gia BDTX đầy đủ nội dung tự học tự bồi dưỡng của cá nhân
– Tổng số module cá nhân chọn bồi dưỡng cho nội dung 3 là 03 mô đun và 5 nội dung tự học với tổng số tiết là 60 tiết được thực hiện xuyên suốt trong một năm học.
Tên cụ thể các mô đun và nội dung tự học được thể hiện trong bảng sau:
STT
Tên module
Hình thức tổ chức
Ghi chú
1
Mô đun 14: Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp.
Tự bồi dưỡng bằng hình thức tự học và thảo luận trong tổ.
10 tiết
2
Mô đun 6: Xây dựng môi trường học tập cho học sinh THCS
Tự bồi dưỡng bằng hình thức tự học và thảo luận trong tổ.
10 tiết
3
Mô đun 16: Hồ sơ dạy học
Tự bồi dưỡng bằng hình thức tự học và thảo luận trong tổ.
10 tiết
4
Tự học: Tìm hiểu một số phương pháp dạy ngoại ngữ
Tự bồi dưỡng bằng hình thức tự học và thảo luận trong tổ.
6 tiết
5
Tự học: kĩ thuật dạy từ vựng trong tiếng anh
Tự bồi dưỡng bằng hình thức tự học và thảo luận trong tổ.
6 tiết
6
Tự học: kĩ thuật dạy ngữ liệu mới
Tự bồi dưỡng bằng hình thức tự học và thảo luận trong tổ.
6 tiết
7
Tự học: Tìm hiểu kĩ thuật mở bài- tạo không khí trong lớp học
Tự bồi dưỡng bằng hình thức tự học và thảo luận trong tổ.
6 tiết
8
Tự học: Kĩ năng dạy ngữ pháp
Tự bồi dưỡng bằng hình thức tự học và thảo luận trong tổ.
6 tiết
3. Kết quả đánh giá BDTX của cá nhân
3.1: Kết quả bồi dưỡng chuyên môn( Nội dung 1): Đạt 7,5 điểm
3.2: Kết quả bài thu hoạch chính trị ( Nội dung 2): Đạt trung bình
3.3: Kết quả tự học tự bồi dưỡng của cá nhân( Nội dung 3): Đạt 8 điểm
Căn cứ điểm đánh giá các nội dung trên, dựa vào công văn………….. cá nhân tự chấm điểm, xếp loại Khá (Với số điểm trung bình là 7,7)
Qua quá trình tự nghiên cứu học hỏi và vận dụng vào thực tế giảng dạy. Bản thân đã dạt được một số kết quả như sau:
– Có nhận thức sâu sắc hơn về tầm quan trọng, xác định được vai trò của thiết bị dạy học trong đổi mới phương pháp dạy học của bộ môn Tiếng Anh.
– Có ý thức tốt trong việc sử dụng thiết bị dạy học truyền thống và thiết bị dạy học hiện đại trong quá trình dạy học để nâng cao chất lượng giảng dạy.
– Nâng cao kỹ năng phối hợp sử dụng thiết bị dạy học truyền thống và thiết bị dạy học hiện đại làm tăng hiệu quả giảng dạy của môn học.
– Biết tự làm một số đồ dùng dạy học để phục vụ cho quá trình giảng dạy và tham gia các phong trào thi đồ dùng dạy học tự làm các cấp..
– Biết vận dụng một số phương pháp vào quá trình giảng dạy và đạt được kết quả nhất định, học sinh khá hứng thú với một số phương pháp mới
– Đã ứng dụng được CNTT vào giảng dạy làm cho bài học trở nên sinh động, dễ hiểu hơn. Ứng dụng CNTT để tạo phần mềm, file
III. NHẬN XÉT – ĐÁNH GIÁ
1. Mặt mạnh: Đủ tài liệu để học tập, cá nhân có ý thức trong việc tự học tự bồi dưỡng. Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng chuyên môn do Ngành , trường tổ chức. Bản thân luôn quán triệt và thực hiện tốt các chủ trương chính sách của đảng và nhà nước các quy chế của ngành và các qui định trong đơn vị.
2. Hạn chế: Một số nội dung bồi dưỡng cá nhân chưa thể hiện được nội dung tự học. (Cách trình bày , kết quả đạt được). Còn lúng túng trong việc tự chọn các mô đun bồi dưỡng . Thời gian để tự học chưa nhiều, kế hoạch BDTX còn một số hạn chế chưa phù hợp.
3. Biện pháp khắc phục: Nghiên cứu kĩ các mô đun sau đó rút ra những điều cần học được từ mô đun đó và áp dụng vào thực tế giảng dạy để đạt được kết quả cao hơn.
Phương hướng bản thân cho năm học sau: Ngoài bồi dưỡng các mô đun phục vụ cho chuyên môn (giảng dạy) cá nhân sẽ nghiên cứu thêm về các nội dung nâng cao chất lượng học sinh giỏi bộ môn và các chuyên đề dạy học đối với các đối tượng học sinh yếu kém.
IV. ĐẾ XUẤT, KIẾN NGHỊ: Không
4. Mẫu Báo cáo kết quả BDTX của giáo viên số 3
PHÒNG GD & ĐT ……TRƯỜNG TH ……….
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: …. /……..
……..,ngày …. tháng …. năm …..
BÁO CÁOKết quả bồi dưỡng thường xuyên năm ………..
Họ và tên: ………………………………………………………………………………….
Nhiệm vụ được giao: …………………………………………………………………..
Căn cứ vào kế hoạch bồi dưỡng, tôi làm văn bản báo cáo kết quả tự bồi dưỡng thường xuyên năm học …………… của cá nhân gồm những nội dung sau:
CÁC GIẢI PHÁP SƯ PHẠM TRONG CÔNG TÁC GIÁO DỤC CỦA NGƯỜI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
1.Giải pháp xử lý tình huống sư phạm của người giáo viên chủ nhiệm trong công tác quản lý và giáo dục học sinh trong các giờ học chính khóa:
*Xếp chỗ ngồi:
GVCN phải xem trước học bạ của từng học sinh trong năm học trước để nắm được học lực, hạnh kiểm của từng học sinh. Khi sắp chỗ ngồi nên chia đều những học sinh có học lực khá, giỏi ngồi xen lẫn với những học sinh có học lực trung bình. Sau khi xếp chỗ ngồi xong GVCN lập sơ đồ lớp và dán tại bàn giáo viên để giáo viên bộ môn tiện theo dõi.
*Bầu Ban cán sự (BCS) lớp:
Khi GVCN đã nắm được học lực, hạnh kiểm của học sinh sẽ lựa chọn những học sinh có đủ phẩm chất đạo đức để bầu làm lớp trưởng, các lớp phó và các tổ trưởng, tổ phó. Đây là vấn đề rất cần thiết để giao trách nhiệm cho BCS lớp thay mặt GVCN điều hành, quản lý lớp. Trong quá trình giao nhiệm vụ, nếu thấy trong BCS những học sinh nào không làm tốt sẽ thay bằng học sinh khác để tiếp tục quản lý lớp.
*GVCN xây dựng nội quy lớp:
Nội quy lớp là một công cụ hỗ trợ GVCN xử lý học sinh vi phạm. Bên cạnh GVCN phải xây dựng thang điểm thi đua của lớp hàng tuần ứng với nội quy của lớp, trong đó có hình thức biểu dương, khen thưởng và kỹ luật cụ thể từng trường hợp và được công khai vào buổi sinh hoạt chủ nhiệm cuối tuần.
*GVCN khảo sát học sinh:
Sau khi làm xong công tác tổ chức lớp, GVCN tiến hành khảo sát để nắm được những thông tin có liên quan đến hoàn cảnh, đời sống gia đình của các em. Qua đó giúp GVCN biết được hoàn cảnh từng đối tượng học sinh. Sau khi nắm được những thông tin của học sinh, GVCN sẽ phân đối tượng, xem những học sinh nào có thể dẫn đến sa sút về học tập và sẽ trở thành học sinh cá biệt sau đó lập sổ để theo dõi dành riêng cho những đối tượng học sinh này.
2. Tiếp xúc với cha mẹ học sinh
Trong cuộc họp cha mẹ học sinh đầu năm GVCN phải cố gắng nắm được số điện thoại liên lạc của gia đình, đây là điều kiện thuận lợi giúp GVCN trao đổi gián tiếp với cha mẹ học sinh khi cần thiết. Ngoài ra GVCN cần phải tiếp xúc riêng để trao đổi thông tin với cha mẹ của những học sinh cá biệt, đây là điều rất cần thiết, không thể thiếu đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm. Thông qua công việc này giúp giáo viên biết được các thói quen, sở thích, thái độ của học sinh thường biểu hiện ở gia đình. Qua đó giúp cha mẹ học sinh biết được tình hình học tập, những dấu hiệu sa sút của các em đồng thời giúp cha mẹ học sinh thấy được sự quan tâm của nhà trường đối với gia đình từ đó tạo được niềm tin đối với phụ huynh trong việc giáo dục con cái của họ.
3. Tìm hiểu mối quan hệ bè bạn của học sinh
Ngoài những thông tin mà GVCN tìm hiểu về học sinh cá biệt, bên cạnh cần phải tìm hiểu mối quan hệ bè bạn của học sinh đó để biết những đối tượng mà học sinh này đang chơi chung họ như thế nào. Có thể GVCN tìm hiểu thông qua lớp trưởng, các học sinh khác trong lớp… Có những học sinh ít giao tiếp với bạn bè, nên khuyến khích các học sinh khác trong lớp thường xuyên tiếp xúc để có biện pháp giúp đỡ bạn, giúp các em sống trong môi trường đoàn kết, gắn bó giúp đỡ lẫn nhau trong bất kỳ trường hợp nào. GVCN có thể giáo dục các em bằng cách nêu gương, điểm hình giúp các em tự nhận thấy những khuyết điểm của mình để từng bước sửa chữa.
4. Tạo sự gần gũi, quan tâm với học sinh
Tạo mối quan hệ gần gũi là thể hiện sự quan tâm đối với các em, nhưng người thầy vẫn luôn giữ chuẩn mực, nghiêm khắc. Tiếp xúc tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của các em, nhằm để động viên, khích lệ tạo cho các em có được chỗ dựa tinh thần vững chắc. Để các em thấy sự quan tâm của người thầy như người cha, người mẹ của các em luôn dìu dắt, nâng đỡ các em khi vấp phải những khó khăn trong học tập cũng như trong cuộc sống.
Khi học sinh nghỉ học, dù có phép hay không phép, dù bất cứ lý do gì những buổi học sau phải tiếp xúc để thăm hỏi các em.
5. Công tác phối hợp.
Để giáo dục được những học sinh cá biệt, bản thân của mỗi GVCN cần phải biết phối hợp kịp thời, linh hoạt với các bộ phận trong nhà trường. Như phối hợp với Tổ tự quản, cung cấp cho Tổ tự quan danh sách những học sinh cá biệt để kịp thời hỗ trợ trong việc theo dõi, nhắc nhỡ và xử lý những vi phạm của các em. Phối hợp với giáo viên bộ môn, thông qua đó giáo viên có thể theo dõi thái độ học tập của các em ở từng môn học để có hướng bồi dưỡng, rèn luyện thêm cho các em về kiến thức.
6. Giao nhiệm vụ cho học sinh:
Thường GVCN không giao nhiệm vụ cho những học sinh cá biệt, vì cho rằng những học sinh này sẽ không làm được gì. Cho nên đối với những đối tượng này, GVCN nên tạo cho các em một cơ hội để các em thấy được vai trò của mình trong tập thể, đồng thời phát huy tính làm chủ của các em và nhận thấy rằng mình không bị bỏ rơi. Như tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, tham gia các trò chơi dân gian, các hoạt động thể thao, tham gia làm báo tường, cắm trại nhân các ngày lễ hội của trường tổ chức…
7. Rèn luyện học sinh tính trung thực
Phải rèn luyện cho học sinh tính trung thực, tự lập, vượt qua mọi khó khăn thử thách, không nên ỷ lại. Có được tính trung thực điều đó khẳng định là các em đã trưởng thành, phải chịu trách nhiệm trước công việc của mình làm, nếu có sai phạm phải tự nhận lấy, không đổ lỗi cho người khác. Từ đó giúp các em tự khẳng định được mình nhằm hạn chế bớt những sai phạm.
8. Sinh hoạt chủ nhiệm
Trong buổi sinh hoạt cuối tuần, GVCN đóng vai trò cố vấn, hướng dẫn các em từng bước tiến hành. Sau đó GVCN sẽ là người kết luận cuối cùng. Đối với những trường hợp vi phạm cho các em tự báo cáo về mình dựa theo nội quy của lớp. Những học sinh vi phạm phải chấp nhận hành vi vi phạm của mình. Điều này thông qua sự báo cáo của BCS lớp phải thật sự chính xác công bằng. Những hình thức kỹ luật đã đưa ra bắt buộc học sinh đó phải thực hiện. Làm được điều đó sẽ rèn luyện cho các em chấp hành tốt Nội quy trường, lớp như vậy sẽ hạn chế tối đa trường hợp học sinh có biểu hiện tái phạm.
Ngoài việc xử lý học sinh vi phạm, GVCN cần phải có hình thức biểu dương, khen thưởng. Mỗi khi học sinh cá biệt làm được một việc tốt thì phải động viên khuyến khích các em tiếp tục phát huy.
2. Giải pháp xử lý tình huống sư phạm của người giáo viên chủ nhiệm trong các hoạt động ngoài giờ lên lớp: Tiết chào cờ, hoạt động của sao nhi đồng và Đội TNTPHCM:
2.1. Tiết chào cờ đầu tuần: sau tiết sinh hoạt dưới cờ (tiết đầu tuần), giáo viên chủ nhiệm (GVCN) nắm danh sách các học sinh (HS) vắng có phép, không phép, đi muộn. Bởi vì trong giờ này, thầy cô còn cung cấp cho học sinh những bài học đạo đức. Khi trong lớp có học sinh nào gặp hoàn cảnh khó khăn là thầy cô gợi ý cho lớp thể hiện tinh thần tương thân tương ái, giúp một bạn vượt khó, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, chuyện kỷ luật trong lớp, việc thi đua nội bộ lớp, việc đánh giá học sinh cũng được giáo viên hướng dẫn thực hiện một cách nhẹ nhàng.
2.2. Về hoạt động sao nhi đồng và đội TNTPHCM:
Phối hợp với Tổng phụ trách trong hoạt động Đội – Sao: Mỗi tiết học hiệu quả hơn nếu nề nếp lớp học tốt. Bởi vậy, cần phối hợp với ban thi đua yêu cầu chấm điểm về nề nếp lớp học và trao đổi các hoạt động ngoài giờ lên lớp phù hợp.
2.3. Trong sinh hoạt 15 phút: GVCN định hướng cho các em phụ trách sao (HS lớp 4-5) đến giao lưu với học sinh lớp bằng một số hoạt động giao tiếp hàng ngày đơn giản; hay kiểm tra bảng nhân, chia , kỹ năng tính toán, thi vẽ tranh. Vậy là chỉ 15 phút sinh hoạt Sao đầu buổi học các em được rèn rất nhiều kỹ năng nhờ vào anh chị phụ trách Sao .
3. Giải pháp xử lý tình huống sư phạm của người giáo viên chủ nhiệm trong công tác quản lý và giáo dục học sinh trong hoạt động 2 buổi/ ngày:
* GIẢI PHÁP 1: Nâng cao nhận thức giáo viên
– Mỗi giáo viên phải nắm bắt, hiểu nội dung và tinh thần chỉ đạo của ngành về vấn đề tự chủ, linh hoạt, sáng tạo.– Giáo viên phải hiểu về mục tiêu, nguyên tắc của dạy học cả ngày để từ đó định hướng cho những thiết kế bài dạy phù hợp.
– GV phải ý thức được rằng HS Tiểu học tiềm ẩn nhiều khả năng phát triển, song do chưa có kinh nghiệm về cuộc sống nên các em tiếp thu không chọn lọc. Bởi vậy: GVCN giữ vai trò quyết định đến sự phát triển đúng hướng của các em, là nhân tố quyết định đối với chất lượng GD.
* GIẢI PHÁP 2:
– Dạy đến từng đối tượng HS, dạy theo nhu cầu người học một cách hợp lý.
– Khi mọi đối tượng HS đều được học, mỗi một học sinh được giao từng công việc cụ thể phù hợp với năng lực, sở trường thì các em sẽ hăng hái thực hiện, không khí lớp học sôi nổi. Muốn đạt được mục tiêu này giáo viên phải:
a. Tìm hiểu, nắm bắt, phân loại đối tượng HS: Đây là việc làm rất quan trọng, bởi lẽ khi phân loại được HS của lớp, giáo viên CN sẽ hình dung ra nhóm học sinh nào cần gì để giáo viên có kế hoạch.
b. Chọn nội dung cho phù hợp với từng nhóm đối tượng HS: Song song với việc nắm bắt, phân loại học sinh, giáo viên CN phải quan tâm đến chuẩn kiến thức, kỹ năng cần đạt của từng bài, từng phần trong từng tiết học chính khóa ở buổi 1. Với nội dung đó, ở buổi 2 học sinh TB, yếu cần luyện kỹ năng gì. Em nào chưa nắm được chuẩn? Em nào hổng kiến thức kỹ năng gì? Do nguyên nhân nào, cần đưa nội dung vào dạy và với lượng bài bao nhiêu còn HS khá giỏi cần mở rộng, khắc sâu hoặc nâng cao đến đâu. Nên đưa dạng bài nào vào dạy ở phần nào là hợp lí. Trong thực tế lên lớp, có những đơn vị kiến thức khi dạy buổi 2 HS trung bình, yếu các em luyện để đạt chuẩn vững chắc một cách tự giác, hứng thú với nhiều biện pháp của giáo viên là xem như thành công. Còn nhóm HS khá, giỏi các em đó nắm chắc kiến thức cơ bản thì nhiệm vụ của giáo viên phải tạo cho các em cơ hội được tiếp xúc, được làm quen, được chủ động chiếm lĩnh kiến thức ở mức độ cao hơn.
* GIẢI PHÁP 3: Đa dạng hóa các hình thức dạy học Khi lên lớp dạy học ở buổi 2 nếu hình thức dạy học đơn điệu, nghèo nàn, học sinh sẽ rất ngại học, chán học. Bởi thế, bên cạnh việc chủ động chọn nội dung, thời lượng thích hợp thì GVCN quan tâm đến việc làm phong phú các hình thức nhằm phát huy vai trò chủ động sáng tạo của học sinh. Chẳng hạn, trong một tiết học buổi 2, giáo viên có thể đan xen giữa hình thức học cá nhân, học nhóm, học cả lớp, thay đổi giữa các bài tập dạng trắc nghiệm, bài tập tự luận, câu đố, xen kẽ giữa việc dùng các đồ dùng học tập như bảng con, phiếu bài tập, vở ô ly,… Nhưng dù ở hình thức nào, dù phương pháp nào cũng cần đảm bảo:
+ Không ảnh hưởng đến thời lượng các tiết đó được cơ cấu cứng ở buổi 2.
+ Tạo niềm tin, ổn định tâm lý, tạo tâm thế, nhu cầu học cho học sinh.
+ Cách thức dạy học kết hợp nghệ thuật chủ nhiệm phù hợp với tính cách, năng lực, đặc điểm tâm lý, hoàn cảnh từng học sinh để mọi học sinh đều thích.
Như vậy, với một số hình thức, phương pháp dạy học, 1 tiết dạy buổi 2 diễn ra nhẹ nhàng trong bầu không khí thi đua sôi nổi.
*GIẢI PHÁP 4: Mạnh dạn điều chỉnh thời lượng, kết hợp đan xen các tiết học một cách hợp lý, tích hợp các kiến thức ở các lĩnh vực qua các sân chơi trí tuệ cho HS. Ngoài những tiết Ôn luyện riêng biệt cho từng phân môn mà GV đó linh hoạt chọn các phương pháp, đa dạng hóa các hình thức lên lớp thì việc tạo những sân chơi trí tuệ cho HS cũng vô cùng quan trọng bởi lúc đó các em được ôn kiến thức, được luyện kỹ năng, được phát triển toàn diện trong không khí thi đua sôi nổi, vui tươi, lành mạnh. Trong quá trình dạy học ở buổi 2, ở một số buổi học (có thể 1 tháng 1 lần) ta có thể đan xen các tiết vào nhau, xâu chuỗi các tiết tạo thành 1 buổi sinh hoạt câu lạc bộ, 1 buổi sinh hoạt ngoài giờ lên lớp, 1 sân chơi trí tuệ cho HS rất thú vị và hiệu quả.
GIẢI PHÁP 5: Phối hợp các lực lượng GD
a. Tranh thủ sự hợp tác của đồng nghiệp.
– Trong sinh hoạt tổ chuyên môn, một nội dung không thể thiếu là dự kiến nội dung, thời lượng dạy học cho tuần sau. GV trong tổ trao đổi, thảo luận, góp ý, bổ sung cho nhau để chọn những nội dung dạy buổi 2 chất lượng hơn. Ngoài ra, GV dạy buổi 1 “bàn giao” 1 số vấn đề về nội dung còn lại ở buổi 1 mà không thể lên lớp hết được. Trao đổi về mức độ tiếp thu bài của từng em, từ đó các GV có biện pháp dạy học phù hợp với từng HS.
b. Phối hợp với giáo viên bộ môn: Ở một số buổi 2, một số tiết năng khiếu, các GV nên trao đổi sau từng tuần để có thời gian thích hợp cho từng tiết (nếu cần).
c. Phối hợp với Tổng phụ trách trong hoạt động Đội – Sao: Mỗi tiết học hiệu quả hơn nếu nề nếp lớp học tốt. Bởi vậy, cần phối hợp với ban thi đua yêu cầu chấm điểm về nề nếp lớp học và trao đổi các hoạt động ngoài giờ lên lớp phù hợp. –
d. Phối hợp với cha mẹ học sinh: Làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục, việc phát triển nhân cách toàn diện cho HS càng thuận lợi.
* GIẢI PHÁP 7: Xây dựng môi trường sư phạm thân thiện. Môi trường sư phạm thân thiện sẽ nâng cao chất lượng GD. Vì vậy:
– Cần xây dựng tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong lớp, HS khá giỏi luôn biết giúp đỡ HS yếu qua phong trào “Đôi bạn cùng tiến”, “Giúp bạn”,…
– GV cần dành cho các em sự gần gũi nhất.
– Tạo 1 lớp học: gọn, đẹp, khang trang, trưng bày sản phẩm, để HS được thể hiện, được học,… Trong lớp, GV phải tạo niềm tin cho học sinh, phải mẫu mực, gần gũi, yêu thương, thân thiện, chia sẻ với học sinh.
Tóm lại: Những việc làm dù là nhỏ nhất của học sinh, của giáo viên góp phần xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn; trong dạy học giúp các em tự tin hơn; rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh; cho các em có những hoạt động vui tươi lành mạnh; cho các em tìm hiểu, chăm sóc các di tích lịch sử, văn hoá cách mạng ở địa phương,…
4. Giải pháp xử lý tình huống sư phạm của người giáo viên chủ nhiệm trong hoạt động phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh:
– Làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục.
5. Giải pháp xử lý tình huống sư phạm của người giáo viên chủ nhiệm với công tác giáo dục học sinh cá biệt.
………………………………………………………………………………………………

Người viết

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong phần biểu mẫu nhé.

#Mẫu #Báo #cáo #kết #quả #BDTX #của #giáo #viên #năm

  • Tổng hợp: DTA City
  • #Mẫu #Báo #cáo #kết #quả #BDTX #của #giáo #viên #năm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button