Giáo Dục

Giải toán 6 bài: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài


Giải toán 6 tập 1 bài: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài. Tất cả các bài tập trong bài học này đều được hướng dẫn giải chi tiết dễ hiểu. Các em học sinh tham khảo để học tốt môn toán 6 nhé. Hãy comment lại bên dưới nếu các em chưa hiểu. Thầy cô luôn sẵn sàng trợ giúp

Câu trả lời:

Giải bài tập 53: Trên tia Ox…

Trên tia Ox, vẽ hai đoạn thẳng OM và ON sao cho OM = 3cm, ON = 6cm. Tính MN. So sánh OM và MN.

Bài giải:

Ta có hình vẽ:

Vì M, N nằm trên tia Ox mà OM = 3cm < ON = 6cm

=>  M nằm giữa hai điểm O và N.

Ta có: OM + MN = ON => MN = ON – OM = 6 – 3 = 3cm.

Ta thấy: OM = 3cm = MN =>  OM = MN.

Vậy OM = MN.

Giải bài tập 54: Trên tia Ox…

Trên tia Ox vẽ ba đoạn thẳng OA, OB, OC sao cho OA = 2cm, OB = 5cm, OC = 8cm. So sánh BC và BA.

Bài giải:

Ta có hình vẽ:

Giải toán 6 bài: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài

Vì A, B nằm trên tia Ox mà OA = 2cm < OB = 5cm

=> A nằm giữa O và B.

Ta có: OA + BA = OB => BA = OB – OA = 5 – 2 = 3cm.

Vì B, C nằm trên tia Ox mà OB = 5cm < OC = 8cm

=>  B nằm giữa O và C.

Ta có: OB + BC = OC=> BC = OC – OB = 8 – 5 = 3cm.

Nhận xét:  BA = 3cm = BC => BA = BC.

Vậy BA = BC.

Giải bài tập 55: Gọi A, B là hai điểm…

Gọi A, B là hai điểm trên tia Ox. Biết OA = 8cm, AB = 2cm. Tính OB. Bài toán có mấy đáp số?

Bài giải:

TH 1: A nằm giữa O và B.

Giải toán 6 bài: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài

 

Ta có: OB = OA + AB = 8 + 2 = 10cm.

TH 2: B nằm giữa O và A.

Giải toán 6 bài: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài

 

Ta có: OB + AB = OA

=> OB = OA – AB = 8 – 2 = 6cm.

Vậy bài toán có 2 đáp số.

Giải bài tập 56: Cho đoạn thẳng AB…

Cho đoạn thẳng AB dài 4cm. Trên tia AB lấy điểm C sao cho AC = 1cm.

a) Tính CB.

b) Lấy điểm D thuộc tia đối của tia BC sao cho BD = 2cm. Tính CD.

Bài giải:

Ta có hình vẽ:

Giải toán 6 bài: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài

a)  Trên tia AB có hai điểm B, C mà AC = 1cm < AB = 4cm

=> C nằm giữa hai điểm A và B.

=> AC + CB = AB

=> CB = AB – AC = 4 – 1 = 3cm.

Vậy CB = 3cm.

b)  Điểm D thuộc tia đối của tia BC nên điểm B nằm giữa hai điểm C và D.

=> CD = CB + BD = 3 + 2 = 5cm.

Vậy CD = 5cm.

Giải bài tập 57: Đoạn thẳng AC …

Đoạn thẳng AC dài 5cm. Điểm B nằm giữa A và C sao cho BC = 3cm.

a) Tính AB.

b) Trên tia đối của tia BA lấy điểm D sao cho BD = 5cm. So sánh AB và CD.

Bài giải:

Ta có hình vẽ:

Giải toán 6 bài: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài

a)  Vì điểm B nằm giữa A và C nên: AB + BC = AC.

=>  AB = AC – BC = 5 – 3 = 2cm.

Vậy AB = 2cm.

b)  Tia đối của tia BA là tia BC

Trên tia BC có hai điểm C, D mà BC = 3cm < BD = 5cm

=>C nằm giữa hai điểm B và D.

=> BC + CD = BD  

=> CD = BD – BC = 5 – 3 = 2cm.

Ta thấy: AB = 2cm = CD => AB = CD.

Vậy AB = CD.

Giải bài tập 58: Vẽ đoạn thẳng AB…

Vẽ đoạn thẳng AB dài 3,5 cm. Nêu cách vẽ.

Bài làm:

Giải toán 6 bài: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài

Cách vẽ :

  • Vẽ tia Ax bất kì.
  • Đặt cạnh thước (phần có vạch đo kích thước) nằm trên tia Ax sao cho vạch số 0 của thước trùng với gốc A của tia.
  • Vạch số 3,5cm của thước sẽ cho ta điểm B. Đoạn thẳng AB là đoạn thẳng cần vẽ.

Giải bài tập 59: Trên tia Ox…

Trên tia Ox, cho ba điểm M, N, P biết OM = 2cm, ON = 3cm, OP = 3,5cm. Hỏi trong ba điểm M, N, P thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?

Bài giải:

Ta có hình vẽ:

Giải toán 6 bài: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài

Vì cả 3 điểm M, N, P đều nằm trên tia Ox mà OM = 2cm < ON = 3cm < OP = 3,5cm.

==> điểm N nằm giữa hai điểm M và P.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page