Giải toán 6 bài: Trung điểm của đoạn thẳng


Giải toán 6 tập 1 bài: Trung điểm của đoạn thẳng. Tất cả các bài tập trong bài học này đều được hướng dẫn giải chi tiết dễ hiểu. Các em học sinh tham khảo để học tốt môn toán 6 nhé. Hãy comment lại bên dưới nếu các em chưa hiểu. Thầy cô luôn sẵn sàng trợ giúp

Câu trả lời:

Giải bài tập 60: Trên tia Ox…

Trên tia Ox, vẽ hai điểm A, B sao cho OA = 2cm, OB = 4cm.

a) Điểm A có nằm giữa hai điểm O và B không?

b) So sánh OA và AB.

c) Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng OB không? Vì sao?

Bài giải:

Ta có hình vẽ:

a)

Vì hai điểm A và B đều nằm trên tia Ox mà OA = 2cm < OB = 4cm.

=> điểm A  nằm giữa hai điểm O và B.

b)

Vì A nằm giữa O và B => OA + AB = OB

=> AB = OB – OA = 4 – 2 = 2cm.

Ta thấy: OA = 2cm = AB.

Vậy OA = AB.

c)

Vì A nằm giữa O và B mà OA = AB

=> A là trung điểm của đoạn thẳng OB.

Giải bài tập 61: Cho hai tia đối nhau…

Cho hai tia đối nhau Ox, Ox’. Trên tia Ox vẽ điểm A sao cho OA = 2cm. Trên tia Ox’ vẽ điểm B sao cho OB = 2cm. Hỏi O có là trung điểm của đoạn thẳng AB không? Vì sao?

Bài giải:

Ta có hình vẽ:

Giải toán 6 bài: Trung điểm của đoạn thẳng

Vì A nằm trên tia Ox, B nằm trên tia Ox’ mà Ox và Ox’ đối nhau.

=> O nằm giữa A và B.

Mà:  OA = OB = 2cm.

=> O là trung điểm của đoạn thẳng AB.

Giải bài tập 62: Gọi O là giao điểm…

Gọi O là giao điểm của hai đường thẳng xx’, yy’. Trên xx’ vẽ đoạn thẳng CD dài 3cm, trên yy’ vẽ đoạn thẳng EF dài 5cm sao cho O là trung điểm của mỗi đoạn thẳng ấy.

Bài giải:

Ta có hình vẽ:

Giải toán 6 bài: Trung điểm của đoạn thẳng

Giải thích cách vẽ:

Vì O là trung điểm của CD và EF 

=> OC = OD = CD : 2 = 3 : 2 = 1,5cm.

      OE = OF = EF: 2 = 5 : 2 = 2,5cm.

Khi đó:

  • Đặt cạnh thước trùng với đường thẳng xx’ sao cho vạch 1,5cm trùng với điểm O. Cách vạch chỉ 0cm và 3cm chính là hai điểm C, D cần vẽ.
  • Đặt cạnh thước trùng với đường thẳng yy’ sao cho vạch 2,5cm trùng với điểm O. Cách vạch chỉ 0cm và 5cm chính là hai điểm E, F cần vẽ.

Giải bài tập 63: Khi nào ta kết luận…

Khi nào ta kết luận được điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB? Em hãy chọn những câu trả lời đúng trong các câu trả lời sau:

Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB khi:

a) IA = IB

b) AI + IB = AB

c) AI + IB = AB và IA = IB

d) IA = IB = AB/2

Bài giải:

Lưu ý: ”  I là trung điểm của đoạn thẳng AB khi I nằm giữa A, B và cách đều A, B (IA = IB). “

a) Sai. 

Vì thiếu điều kiện nằm giữa. 

b) Sai.

Vì thiếu điều kiện cách đều.

c) Đúng.

Vì: AI + IB = AB = I nằm giữa A, B.

=>  thỏa mãn cả hai điều kiện.( IA = IB và I nằm giữa A, B )

d)  Đúng.

Vì:IA=IB=AB2

=> IA+IB=AB2+AB2=AB

=> I nằm giữa A, B.

=>  thỏa mãn cả hai điều kiện.( IA = IB và I nằm giữa A, B )

Giải bài tập 64: Cho đoạn thẳng AB…

Cho đoạn thẳng AB dài 6cm. Gọi C là trung điểm của AB. Lấy D và E là hai điểm thuộc đoạn thẳng AB sao cho AD = BE = 2cm. Vì sao C là trung điểm của DE?

Bài giải:

Ta có hình vẽ:

Giải toán 6 bài: Trung điểm của đoạn thẳng

Theo giả thiết: C là trung điểm của A => CA = CB = AB : 2 = 6 : 2 = 3cm.

Trên tia AB có hai điểm D, C có: AD = 2cm < AC = 3cm

=> D nằm giữa A và C.

=> AD + DC = AC

=> DC = AC – AD = 3 – 2 = 1cm.

Trên tia BA có hai điểm C, E có: BE = 2cm < BC = 3cm

=> E nằm giữa C và B. 

=> BE + EC = CB

=> EC = CB – BE = 3 – 2 = 1cm.

Trên tia AB có ba điểm D, C, E và AD < AC < AE

=> C nằm giữa D và E.

Mặt khác: DC = CE = 1cm

=> C là trung điểm của DE.

Giải bài tập 65: Xem hình 64…

Giải toán 6 bài: Trung điểm của đoạn thẳng

Xem hình 64. Đo các đoạn thẳng AB, BC, CD, CA rồi điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

a) Điểm C là trung điểm của … vì …

b) Điểm C không là trung điểm của … vì C không thuộc đoạn thẳng AB.

c) Điểm A không là trung điểm của BC vì …

Bài giải:

Ta có:

a) Điểm C là trung điểm của BD vì C nằm giữa B, D và CB = CD.

b) Điểm C không là trung điểm của AB vì C không thuộc đoạn thẳng AB.

c) Điểm A không là trung điểm của BC vì A không thuộc đoạn thẳng BC.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button