Giáo Dục

Giải toán 6 bài: Tia


Giải toán 6 tập 1 bài: Tia. Tất cả các bài tập trong bài học này đều được hướng dẫn giải chi tiết dễ hiểu. Các em học sinh tham khảo để học tốt môn toán 6 nhé. Hãy comment lại bên dưới nếu các em chưa hiểu. Thầy cô luôn sẵn sàng trợ giúp

Câu trả lời:

Giải bài tập 22: Điền vào chỗ trống…

Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

a) Hình tạo thành bởi điểm O và một phần đường thẳng bị chia ra bởi điểm O được gọi là một …

b) Điểm R bất kì nằm trên đường thẳng xy là gốc chung của …

c) Nếu điểm A nằm giữa hai điểm B và C thì:

– Hai tia … đối nhau

– Hai tia CA và … trùng nhau

– Hai tia BA và BC …

Bài giải:

Ta có:

a) Hình tạo thành bởi điểm O và một phần đường thẳng bị chia ra bởi điểm O được gọi là một tia gốc O.

b) Điểm R bất kì nằm trên đường thẳng xy là gốc chung của hai tia đối nhau Rx và Ry.

c) Nếu điểm A nằm giữa hai điểm B và C thì:

– Hai tia AB và AC đối nhau.

– Hai tia CA và CB trùng nhau.

– Hai tia BA và BC trùng nhau.

Giải bài tập 23: Trên đường thẳng…

Trên đường thẳng a cho bốn điểm M, N, P, Q như hình 31. Hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Trong các tia MN, MP, MQ, NP, NQ có những tia nào trùng nhau?

b) Trong các tia MN, NM, MP có những tia nào đối nhau?

c) Nêu tên hai tia gốc P đối nhau.

Bài giải:

Ta có:

a)  

  • Xét các tia cùng gốc M ta được các tia trùng nhau là MN, MP, MQ.
  • Xét các tia cùng gốc N ta được các tia trùng nhau là NP, NQ.

b)   Trong các tia MN, NM, MP không có tia nào đối nhau.

c)   Hai tia gốc P đối nhau là PQ và PN (hoặc PQ và PM hoặc PQ và Pa).

Giải bài tập 24: Cho hai tia Ox, Oy…

Cho hai tia Ox, Oy đối nhau, điểm A thuộc tia Ox các điểm B và C thuộc tia Oy (B nằm giữa O và C). Hãy kể tên:

a) Tia trùng với tia BC.

b) Tia đối của tia BC.

Bài giải:

Ta có hình vẽ:

Giải toán 6 bài: Tia

a)  Tia trùng với tia BC là tia By.

b) Tia đối của tia BC là tia BO, BA hay tia Bx (ba tia này trùng nhau).

Giải bài tập 25: Cho hai điểm A và B…

Cho hai điểm A và B, hãy vẽ:

a) Đường thẳng AB.

b) Tia AB.

c) Tia BA.

Bài giải:

Ta có hình vẽ:

Giải toán 6 bài: Tia Giải toán 6 bài: Tia         Giải toán 6 bài: Tia

             Hình a                                          Hình b                                       Hình c

Giải bài tập 26: Vẽ tia AB…

Vẽ tia AB. Lấy điểm M thuộc tia AB. Hỏi:

a) Hai điểm B và M nằm cùng phía đối với điểm A hay nằm khác phía đối với điểm A?

b) Điểm M nằm giữa hai điểm A và B hay điểm B nằm giữa hai điểm A và M?

Bài giải:

Hình vẽ như sau:

TH 1: điểm M nằm giữa 2 điểm A và B.

Giải toán 6 bài: Tia

 

TH 2: điểm M không nằm giữa 2 điểm A và B.

Giải toán 6 bài: Tia

a) Cả hai trường hợp thì điểm B và M nằm cùng phía đối với điểm A.

b)

  • TH 1: điểm M nằm giữa 2 điểm A và B.
  • TH 2: điểm B nằm giữa 2 điểm A và M.

Giải bài tập 27: Điền vào chỗ trống…

Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

a) Tia AB là hình gồm điểm A và tất cả các điểm nằm cùng phía với B đối với …

b) Hình tạo thành bởi điểm A và phần đường thẳng chứa tất cả các điểm nằm cùng phía đối với A là một tia gốc …

Bài giải:

Ta có:

a) Tia AB là hình gồm điểm A và tất cả các điểm nằm cùng phía với B đối với A.

b) Hình tạo thành bởi điểm A và phần đường thẳng chứa tất cả các điểm nằm cùng phía đối với A là một tia gốc A.

Giải bài tập 28: Vẽ đường thẳng xy…

Vẽ đường thẳng xy. Lấy điểm O trên đường thẳng xy. Lấy điểm M thuộc tia Oy. Lấy điểm N thuộc tia Ox.

a) Viết tên hai tia đối nhau gốc O.

b) Trong ba điểm M, O, N thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

Bài giải:

Ta có hình vẽ:

Giải toán 6 bài: Tia

a) Hai tia đối nhau gốc O là tia Ox và Oy (cũng chính là hai tia ON và OM).

b) Trong ba điểm M, O, N thì điểm O nằm giữa hai điểm còn lại.

Giải bài tập 29: Cho hai tia…

Cho hai tia đối nhau AB và AC.

a) Gọi M là một điểm thuộc tia AB. Trong ba điểm M, A, C thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

b) Gọi N là một điểm thuộc tia AC. Trong ba điểm N, A, B thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

Bài giải:

Ta có hình vẽ:

Giải toán 6 bài: Tia

a) Trong ba điểm M, A, C thì điểm A nằm giữa hai điểm còn lại.

b) Trong ba điểm N, A, B thì điểm A nằm giữa hai điểm còn lại.

Giải bài tập 30: Điền vào chỗ trống…

Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

Nếu điểm O nằm trên đường thẳng xy thì:

a) Điểm O là gốc chung của …

b) Điểm … nằm giữa một điểm bất kì khác O của tia Ox và một điểm bất kì khác O của tia Oy.

Bài giải:

a) Điểm O là gốc chung của hai tia đối nhau Ox và Oy.

Hình vẽ minh họa:

Giải toán 6 bài: Tia

b) Điểm O nằm giữa một điểm bất kì khác O của tia Ox và một điểm bất kì khác O của tia Oy.

Hình vẽ minh họa:

Giải toán 6 bài: Tia

Giải bài tập 31: Lấy ba điểm …

Lấy ba điểm không thẳng hàng A, B, C. Vẽ hai tia AB và AC.

a) Vẽ tia Ax cắt đường thẳng BC tại điểm M nằm giữa B và C.

b) Vẽ tia Ay cắt đường thẳng BC tại điểm N không nằm giữa B và C.

Bài giải:

Ta có hình vẽ:

Lấy ba điểm không thẳng hàng A, B, C. Vẽ hai tia AB và AC.

Giải toán 6 bài: Tia

a) Vẽ tia Ax cắt đường thẳng BC tại điểm M nằm giữa B và C.

Giải toán 6 bài: Tia

b) Vẽ tia Ay cắt đường thẳng BC tại điểm N không nằm giữa B và C.

Giải toán 6 bài: Tia

Giải bài tập 32: Trong các câu sau…

Trong các câu sau, em hãy chọn câu đúng:

a) Hai tia Ox và Oy chung gốc thì đối nhau.

b) Hai tia Ox và Oy cùng nằm trên một đường thẳng thì đối nhau.

c) Hai tia Ox và Oy tạo thành đường thẳng xy thì đối nhau.

Bài giải:

Ta có:

a) Sai.

Vì chúng có thể trùng nhau hoặc không đối nhau.

Hình vẽ minh họa:

Giải toán 6 bài: Tia

b) Sai.

Vì chúng có thể trùng nhau.

Hình vẽ minh họa:

Giải toán 6 bài: Tia

c) Đúng.

Hình vẽ minh họa:

Giải toán 6 bài: Tia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page