Giáo Dục

Giải toán 4 bài: Luyên tập – Biểu thức có chứa 1 chữ


Hướng dẫn giải chi tiết toán lớp 4 bài: Luyên tập – Biểu thức có chứa 1 chữ. Tất cả các bài tập trong bài học này đều được hướng dẫn cách giải chi tiết, cụ thể và rất dê hiểu. Thông qua đó, giúp các em nhanh chóng hiểu bài và làm bài tập nhanh hơn và tốt hơn. Mời các em cùng tham khảo để học tốt môn toán học lớp 4. Trong quá trình làm bài, nếu chưa hiểu các em hãy comment lại bên dưới để thầy cô trợ giúp.

Câu trả lời:

Bài tập 1: Tính giá trị của biểu thức (theo mẫu):

Trả lời:

Gợi ý: Để thực hiện bài toán các em làm như sau:

  • Với câu a, biểu thức cho sẵn là: 6 x a. Ta lần lượt thay  a = 7, a = 10 để tính
  • Với câu b, biểu thức cho sẵn là: 18:b. Ta lần lượt thay b = 2, b =3 , b = 6 để tính
  • Với câu c, biểu thức cho sẵn là: a + 56. Ta lần lượt thay a = 50, a = 26, a = 100 để tính
  • Với câu d, biểu thức cho sẵn là 97 – b. Ta lần lượt thay b = 18, b = 37, b = 90 để tính

Giải toán 4 bài: Luyên tập – Biểu thức có chứa 1 chữ

Bài tập 2: Tính giá trị của biểu thức:

a. 35 + 3 × n với n = 7;                  b. 168 – m × 5 với m = 9;

c. 237 – (66 + ×) với × = 34;          d. 37 × (18 : y) với y = 9.

Trả lời:

a. Với n = 7 thì 35 + 3 × n = 35 + 3 × 7 = 35 + 21 = 56.

b. Với m = 9 thì 168 – m × 5 = 168 – 9 × 5 = 168 – 45 = 123.

c. Với x = 34 thì 237 – (66 + x) = 237 – (66 + 34) = 237 – 100 = 137

d. Với  y = 9 thì 37 × (18 : y) = 37 × (18 : 9) = 37 × 2 = 74.

Bài tập 3: Hoàn thành bảng tính

Giải toán 4 bài: Luyên tập – Biểu thức có chứa 1 chữ

Trả lời:

Gợi ý: Từ những giá trị của c ở cột thứ nhất, các con lần lượt thay vào những biểu thức tương ứng ở cột thứ hai và thực hiện phép tính bên ngoài. Sau khi tìm được kết quả các con điền vào ô trống ở cột thứ 3.

Ta hoàn hành bảng như sau:

Giải toán 4 bài: Luyên tập – Biểu thức có chứa 1 chữ

Bài tập 4: Một hình vuông có độ dài cạnh là a. Gọi chu vi hình vuông đó là P ta có:

Một hình vuông có độ dài cạnh là a. Gọi chu vi hình vuông đó là P ta có: P= a × 4

Hãy tính chu vi hình vuông với: a=3cm     a=5dm         a=8m

Trả lời:

Gợi ý: Từ công thức tính chu vi P= a x 4, các em muốn tính chu vi của các hình vuông chỉ cần thay các giá trị a vào công thức và thực hiện phép tính:

  • Nếu  a = 3cm thì chu vi của hình vuông P = a × 4 = 3 × 4 = 12 (cm)
  • Nếu a = 5dm thì chu vi của hình vuông P = a × 4 = 5 × 4 = 20 (dm)
  • Nếu a = 8m thì chu vi của hình vuông P = a × 4 = 8 × 4 = 32 (m)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page