Giải sinh học 9 bài 4: Lai hai cặp tính trạng


Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong Sinh học 9 bài: Lai hai cặp tính trạng. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt môn sinh học 9 nhé.

Câu trả lời:

Bài tập 1: Căn cứ vào đâu mà Menđen cho rằng các tính trạng màu sắc và hình dạng hạt trong thí nghiệm của mình di truyền độc lập với nhau?

Trả lời: 

  • Menđen cho rằng các tính trạng màu sắc và hình dạng hạt trong thí nghiệm của mình di truyền độc lập với nhau vì:
    • Khi xét sự di truyền riêng rẽ của từng cặp tính trạng thì chúng đúng với phép lai 1 tính trạng.
    • Khi xét sư di truyền đồng thời 2 cặp tính trạng thì ở F2 có tỉ lệ kiểu hình bằng tích tỉ lệ các tính trạng hợp thành nó.

Bài tập 2: Biến dị tổ hợp là gì? Nó được xuất hiện trong hình thức sinh sản nào?

Trả lời: 

  • Biến dị tổ hợp là sự tổ hợp lại các tính trạng của bố mẹ làm xuất hiện các kiểu hình khác bố mẹ.
  • Biến dị tổ hợp xuất hiện ở hình thức sinh sản hữu tính (giao phối)

Bài tập 3: Thực chất của sự di truyền độc lập các tính trạng là nhất thiết F2 phải có:

a. tỉ lệ phân li của mỗi tính trạng là 3 trội : 1 lặn

b. tỉ lệ của mỗi kiểu hình bằng tích tỉ lệ của các tính trạng hợp thành nó.

c. 4 kiểu hình khác nhau

d. các biến dị tổ hợp

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Trả lời: 

  • Khi thay đổi P thì câu a, c, d không đúng với F2 nữa.
  • Ví dụ: P:  AAbb x aaBB

=> đáp án đúng là b

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button