Giáo Dục

Giải sinh học 9 bài 19: Mối quan hệ giữa gen và tính trạng


Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong Sinh học 9 bài: Mối quan hệ giữa gen và tính trạng. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt môn sinh học 9 nhé.

Câu trả lời:

Bài tập 1: Nêu mối quan hệ giữa gen, ARN, giữa ARN và protein.

Trả lời: 

  • Gen mang thông tin quy định trình tự các nucleotit trên ARN
  • mARN mang thông tin quy định trình tự các axit amin trên protein

Bài tập 2: NTBS được biểu hiện trong mới quan hệ ở sơ đồ dưới đây như thể nào?

Gen ( một đoạn ADN) -> mARN -> Prôtêin 

Trả lời: 

NTBS được biểu hiện trong mới quan hệ: 

Gen ( một đoạn ADN) -> mARN -> Prôtêin 

Nguyên tắc bổ sung được biểu hiện trong mối quan hệ:

  • Gen ( ADN) -> ARN : A-U , T-A, G-X, X-G
  • ARN -> prôtêin : A-U, G-X

Bài tập 3: Nêu bản chất của mối quan hệ giữa gen và tính trạng qua sơ đồ: 

 gen –> mARN –> protein –> tính trạng

Trả lời: 

  • Gen mang thông tin quy định trình tự các nucleotit trên ARN
  • mARN mang thông tin quy định trình tự các axit amin trên protein
  • Protein hoàn thiện cấu trúc không gian để tham gia các chức năng => biểu hiện thành tính trạng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page