Giải lịch sử 9 bài 33: Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000)


Hướng dẫn giải, tóm tắt nội dung bài học và làm bài tập bài 33: Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000) – trang 174 lịch sử lớp 9. Tất cả các câu hỏi bao gồm giữa và cuối bài học đều được Baivan.net hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu và ngắn gọn nhất. Chúng ta tham khảo để học tốt lịch sử 9 bài 33: Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000) nhé.

Câu trả lời:

I. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1: Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta chuyển sang thực hiện đường lối….

Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta chuyển sang thực hiện đường lối đổi mới trong hoàn cảnh đất nước và thế giới như thế nào?

Trả lời:

 • Trong nước:
  • Sau hơn một thập niên thực hiện hai kế hoạch 5 năm  (1976 – 1985), bên cạnh những thành tựu và tiến bộ trên các lĩnh vực đời sống xã hội đạt được là rất đáng kể, cách mạng Việt Nam gặp không ít khó khăn, yếu kém.
  • Những khó khăn này càng lớn đã đưa đất nước ta lâm vào khủng hoảng về kinh tế, xã hội. Nguyên nhân cơ bản là sai lầm nghiêm trọng và kéo dài  về chủ trương chính sách lớn, sai lầm về chỉ đạo chiến lược và chủ trương thực hiện.
 • Thế giới:
  • Tác động của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật làm thay đổi tình hình thế giới và quan hệ giữa các nước.
  • Liên Xô và các nước Xã hội chủ nghĩa khác lâm vào khủng hoảng toàn diện và ngày càng trầm trọng.
  • Để khắc phục sai lầm, khuyết điểm, đưa đất nước vượt qua khủng hoảng và đẩy mạnh cách mạng tiến lên, đòi hỏi Đảng và Nhà nước ta phải tiến hành đổi mới.

Câu 2: Theo em, phải hiểu đổi mới đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội như thế nào?

Trả lời:

Đổi mới đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội tức không phải là thay đổi mục tiêu chủ nghĩa xã hội mà làm cho mục tiêu ấy được thực hiện có hiệu quả bằng những quan điểm đúng đắn về chủ nghĩa xã hội, bằng những hình thức, bước đi và biện pháp thích hợp.

Đổi mởi phải toàn diện và đồng bộ, từ kinh tế, chính trị đến tổ chức, tư tưởng, văn hóa, đổi mới kinh tế gắn liền với đổi mới kinh tế chính trị , trọng tâm là đổi mới về kinh tế.

Câu 3: Nhân dân ta đã đạt được những thành tựu gì trong việc thực hiện….

Nhân dân ta đã đạt được những thành tựu gì trong việc thực hiện ba kế hoạch nhà nước 5 năm (1986 – 1990, 1991 – 1995, 1996 – 2000)?

Trả lời:

Thành tựu mà nhân dân ta đã đạt được trong việc thực hiện ba kế hoạch 5 năm là:

Giai đoạn 1986 – 1990:

 • Từ chỗ thiếu ăn đến năm 1990, chúng ta đã đáp ứng nhu cầu trong nước thậm chí còn có dự trữ và xuất khẩu.
 • Các nguồn hàng hóa trên thị trường đa dạng, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.
 • Kinh tế đối ngoại phát triển vể quy mô và hình thức. Hàng xuất khẩu tăng ba lần…

Giai đoạn 1991 – 1995:

 • Kinh tế đã dần khôi phục và phát triển, không có tình trạng đình đồn trong sản xuất, rối ren trong lưu thông.
 • Sản phẩm trong nước bình quân hàng năm tăng 8,2%.
 • Lạm phát được đẩy lùi
 • Kinh tế đối ngoại phát triển, nguồn vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh.
 • Hoạt động khoa học và công nghệ thích nghi dần với cơ chế thị trường.

Giai đoạn 1996 – 2000:

 • Nhịp độ tăng trưởng khá, bình quân sản phẩm trong nước hằng năm tăng 7%.
 • Nông nghiệp phát triển liên tục => giữ vững ổn định kinh tế, xã hội
 • Kinh tế đối ngoại tiếp tục phát triển, xuất khẩu đạt 51,6 tỉ USD, nhập khẩu đạt 61 tỉ USD.
 • Khoa học và công nghệ có bước chuyển biến tích cực. Giáo dục và đào tạo có bước phát triển mới cả về quy mô, chất lượng, hình thức đào tạo và cơ sở vật chất.
 • Tình hình chính trị, xã hội cơ bản ổn định, quốc phòng, an ninh được tăng cường. Quan hệ đối ngoại không ngừng được mở rộng.

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI

Câu 1: Trình bày ý nghĩa của những thành tựu về kinh tế – văn hóa trong 15 năm….

Trình bày ý nghĩa của những thành tựu về kinh tế – văn hóa trong 15 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986 – 2000)?

Trả lời:

Những thành tựu mà nhân dân ta đã đạt được trong việc thực hiện ba kế hoạch nhà nước 5 năm (1986 – 1990, 1991 – 1995, 1996 – 2000) đã góp phần làm tăng cường sức mạnh tổng hợp, làm thay đổi bộ mặt đất nước và cuộc sống của nhân dân, củng cố vững chắc độc lập dân tộc và chế độ xã hội chủ nghĩa, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Câu 2: Nêu những khó khăn, tồn tại về kinh tế – văn hóa sau 15 năm….

Nêu những khó khăn, tồn tại về kinh tế – văn hóa sau 15 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986 – 2000)?

Trả lời:

Bên cạnh gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng, chúng ta cũng đã gặp phải những khó khăn, tồn tại về kinh tế – xã hội trong 15 năm thực hiện đường lối đổi mới như:

 • Nền kinh tế phát triển chưa vững chắc, hiệu quả và sức cạnh tranh còn thấp.
 • Một số vấn đề văn hóa, xã hội còn bức xúc và gay gắt chậm được giải quyết.
 • Tình trạng tham nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên là rất quan trọng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button