Giải lịch sử 9 bài 3: Qúa trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự ran rã của hệ thống thuộc địa


Hướng dẫn giải, tóm tắt nội dung bài học và làm bài tập bài 3: Qúa trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự ran rã của hệ thống thuộc địa – trang 3 lịch sử lớp 13. Tất cả các câu hỏi bao gồm giữa và cuối bài học đều được Baivan.net hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu và ngắn gọn nhất. Chúng ta tham khảo để học tốt lịch sử 9 bài 3: Qúa trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự ran rã của hệ thống thuộc địa nhé.

Câu trả lời:

I. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1: Hãy xác định trên bản đồ châu Phi vị trí ba nước Ăng – gô – la,….

Hãy xác định trên bản đồ châu Phi vị trí ba nước Ăng – gô – la, Mô –dăm – bích và Ghi – nê – Bít – xao?

Trả lời:

Câu 2: Hãy xác định trên bản đồ vị trí ba nước Dim – ba – bu – ê, Na – mi – bi – a….

Hãy xác định trên bản đồ vị trí ba nước Dim – ba – bu – ê, Na – mi – bi – a và cộng hòa Nam Phi?

Trả lời:

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI

Câu 1: Hãy nêu các giai đoạn phát triển của phong trào giải phóng dân tộc….

Hãy nêu các giai đoạn phát triển của phong trào giải phóng dân tộc từ sau năm 1945 và một số sự kiện lịch sử tiêu biểu của mỗi giai đoạn?

Trả lời:

Phong trào giải phóng dân tộc của các nước được chia làm ba giai đoạn, mỗi giai đoạn có những mốc lịch sử tiêu biểu khác nhau:

  • Thứ nhất, giai đoạn Giai đoạn từ năm 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỉ XX.

Sau khi phát xít nhật đầu hàng, nhiều nước ở châu Á đã nổi dậy, thành lập chính quyền cách mạng điển hình là Việt Nam, Inđônêxia, Lào.

Phong trào lan nhanh ra các nước Nam Á và Bắc Phi điển hình là Ấn Độ (1946-1950) và Ai Cập (1952).

Đến năm 1960, 17 nước ở châu Phi tuyên bố độc lập (Nam châu Phi)

Ngày 1/1/1959, cách mạng Cu-ba thành công.

=> Tóm lại đến giữa những năm 60, hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa thực dân cơ bản đã bị sụp đổ. Đến năm 1967, hệ thống thuộc điạ tập trung ở miền Nam và Châu Phi.

  • Thứ hai, giai đoạn từ giữa những năm 60 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX.

Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của các nước Ăngôla (11/1975), Môdămbích (6/1975) và Ginê Bít-xao (9/1974) nhằm lật đổ chế độ thống trị của Bồ Đào Nha.

Đến đầu những năm 60, nhân dân 3 nước này đã tiến hành đấu tranh vũ trang.

Tháng 4/1974, chính quyền mới ở Bồ Đào Nha đã trao trả độc lập cho 3 nước này.

=> Như vậy sự tan rã cuả thuộc điạ Bồ Đào Nha là thắng lợi quan trọng cuả phong trào giải phóng dân tộc.

  • Thứ ba, giữa những năm 70 đến giữa những năm 90 của thế kỉ XX.

Cuối những năm 70, chủ nghĩathực dân tồn tại dưới “hình thức chế độ phân biệt chủng tộc A-phác-thai”. Sau nhiều năm, chính quyền thực dân đã phải xoá bỏ chế độ phân biệt chủng tộc của những người da đen.

Điển hình là:

Năm 1980, Cộng hoà Dim-ba-bu-ê giành độc lập.

Năm 1990, Cộng hoà Na-mi-bi-a đã giành độc lập.

Năm 1993, Cộng hoà Nam Phi đã giành độc lập.

=> Như vậy hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc đã bị sụp đổ hoàn toàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button