Giải lịch sử 9 bài 18: Đảng cộng sản Việt Nam ra đời


Hướng dẫn giải, tóm tắt nội dung bài học và làm bài tập bài 18: Đảng cộng sản Việt Nam ra đời – trang 69 lịch sử lớp 9. Tất cả các câu hỏi bao gồm giữa và cuối bài học đều được Baivan.net hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu và ngắn gọn nhất. Chúng ta tham khảo để học tốt lịch sử 9 bài 10: Các nước Tây Âu nhé.

Câu trả lời:

I. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

câu 1: Hội nghị thành lập Đảng đầu năm 1930 có ý nghĩa quan trọng…..

Hội nghị thành lập Đảng đầu năm 1930 có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với CMVN lúc bấy giờ?

Trả lời:

Hội nghị thành lập Đảng đầu năm 1930 có ý nghĩa quan trọng đối với cách mạng Việt Nam lúc bấy giờ. Cụ thể là:

Đánh dấu sự thống nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam, thống nhất phong trào cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của một Đảng Cộng sản có đường lối cách mạng đúng đắn. Những quyết định của Hội nghị chứng tỏ Hội nghị thành lập Đảng đầu năm

1930 có ý nghĩa như một Đại hội thành lập Đảng. Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo được Hội nghị thông qua là Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.

Câu 2: Nội dung Luận cương chính trị tháng 10 – 1930 của Đảng cộng sản….

Nội dung Luận cương chính trị tháng 10 – 1930 của Đảng cộng sản Đông Dương có những điểm chủ yếu nào?

Trả lời:

Tính chất khách quan Đông Dương lúc đầu là cách mạng tư sản dân quyền, sau khi hoàn thành thì bỏ qua thời kì cơ bản chủ nghĩa  mà tiến  thẳng lên con đường xã hội chủ nghĩa.

Nhiệm vụ cách mạng tư sản dân quyền là đánh đổ  phong kiến  thực hiện cách mạng thổ địa và đánh đổ đế quốc Pháp và làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập.

Lực lượng cách mạng là công nhân và nông dân

Điều cốt yếu bảo đảm cho sự thắng lợi của cách mạng là phải có một Đảng cộng sản lãnh đạo. Đảng đó là đội tiên phong của giai cấp, có một đường lối chính trị đúng đắn, kỉ luật tập trung, liên hệ mật thiết với quần chúng và sự trưởng thành trong đấu tranh.

Câu 3: Hãy trình bày ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?

Trả lời:

Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở Việt Nam trong thời đại mới.

Đảng là sản phẩm  của sự kết hợp  giữa chủ nghĩa Mác – Lê Nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam trong những năm 20 của thế kỉ XX.

Việc thành lập Đảng là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử phong trào công nhân và của CMVN, chứng tỏ giai cấp vô sản nước ta trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng, chấm dứt  thời kì khủng hoảng về vai trò lãnh đạo và đường lối trong phòng trào cách mạng Việt Nam. Từ đây, cách mạng Việt Nam đã thuộc quyền lãnh đạo tuyệt đối của giai cấp công nhân mà đội tiên phong là Đảng Cộng sản.

Cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới.

Đảng ra đời là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt về sau của dân tộc Việt Nam.

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI

Câu 1: Tại sao nói sự ra đời của ba tổ chức cộng sản vào năm 1929….

Tại sao nói sự ra đời của ba tổ chức cộng sản vào năm 1929 là xu thế tất yếu của cách mạng Việt Nam?

Trả lời:

Ba tổ chức cộng sản ra đời vào cuối năm 1929 là một xu thế tất yếu đáp ứng yêu cầu của phong trào cách mạng Việt Nam và khu chủ nghĩa Mác – Lê Nin kết hợp được với phong trào công nhân, phong trào yêu nước tất yếu dẫn đến sự ra đời của Đảng Cộng sản.

Câu 2: Hãy cho biết những yêu cầu bức thiết về tổ chức để bảo đảm….

Hãy cho biết những yêu cầu bức thiết về tổ chức để bảo đảm cho cách mạng Việt Nam phát triển từ năm 1930 về sau?

Trả lời:

Những yêu cầu bức thiết về tổ chức để bảo đảm cho cách mạng Việt Nam phát triển từ năm 1930 về sau đó là:

Cần có đường lối, chính sách đúng đắn. CM Việt Nam gắn liền với CM Cộng Sản Quốc Tế. khiến nhân dân tin vào Đảng, thức tỉnh, giác ngộ cho nhân dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button