Giải lịch sử 10 bài 39: Quốc tế thứ hai


Hướng dẫn giải, tóm tắt nội dung bài học và làm bài tập 39 quốc tế thứ hai – trang 197 lịch sử lớp 10. Tất cả các câu hỏi bao gồm giữa và cuối bài học đều được Baivan.net hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu và ngắn gọn nhất. Chúng ta tham khảo để học tốt lịch sử 10 bài 39 quốc tế thứ hai nhé.

Câu trả lời:

I. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1: Hãy cho biết những nét nổi bật của phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX?

Trả lời:

Những nét nổi bật của phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX:

Cuối thế kỉ XIX, phong trào công nhân tiếp tục phát triển mạnh mẽ ở các nước Anh, Mĩ, Pháp, Đức, Nga.

Mục tiêu của các cuộc đấu tranh của phong trào là: Đòi cải thiện đời sống cho người lao động, đòi tăng lương và đòi quyền dân chủ và đòi giảm giờ làm.

Câu 2: Hãy nêu những hoạt động chủ yếu của Quốc tế thứ hai trong thời….

Hãy nêu những hoạt động chủ yếu của Quốc tế thứ hai trong thời gian Ăngghen lãnh đạo?

Trả lời:

Những hoạt động chủ yếu của Quốc tế thứ hai trong thời gian Ăngghen lãnh đạo:

  • Ngày 14/7/1889, Đại hội thành lập Quốc tế thứ hai được tổ chức tại Pa-ri. Đại hội đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, nêu lên sự cần thiết phải thành lập chính Dảng của giai cấp vô sản mỗi nước, đề cao vai trò của quần chúng, đòi tăng lương, ngày làm 8 giờ và lấy ngày 1/5 hằng năm làm ngày Quốc tế lao động.
  • Cũng như Quốc tế thứ nhất, Quốc tế thứ hai tồn tại và hoạt động chủ yếu dưới hình thức đại hội.
  • Thông qua các Đại hội và nghị quyết, sự cần thiết thành lập chính đảng của giai cấp vô sản, đề cao đấu tranh chính trị.

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI

Câu 1: Trình bày hoàn cảnh ra đời của quốc tế thứ hai?

Trả lời:

Hoàn cảnh ra đời của quốc tế thứ hai:

  • Chủ nghĩa tư bản phát triển ở giai đoạn cao. Giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, giai cấp tư sản tăng cường bóc lột nhân dân lao động.
  • Sự thay thế xu hướng độc quyền và chính  sách chạy đua vũ trang, chuẩn bị phân chia lại thế giới => đời sống nhân dân cực khổ.
  • Cùng với đó nhiều Đảng và tổ chức công nhân ra đời => Ngày 14/7/1889 Quốc tế thứ hai được thành lập ở Pa-ri

Câu 2: Vì sao Quốc tế thứ hai bị tan rã?

Trả lời:

Do thiếu nhất trí về đường lối, chia rẽ về tổ chức, các đảng trong Quốc tế 2 xa dần đường lối đấu tranh Cách mạng, thỏa hiệp với giai cấp tư sản, đẩy nhân dân lao động vào cuộc chiến tranh vì lợi ích  của bọn đế quốc. Quốc tế thứ 2 tan rã khi chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button