Bản đăng ký Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2022 (8 Mẫu) Đăng ký học tập và làm theo Bác năm 2022

Nội Dung Bài Bản đăng ký Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2022 (8 Mẫu) Đăng ký học tập và làm theo Bác năm 2022

Bản đăng ký Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 5 2022 (8 Mẫu) Đăng ký học tập và tuân theo Bác 5 2022

Bản đăng ký học tập và tuân theo tư tưởng đạo đức cá tính Hồ Chí Minh 5 2022 là biểu mẫu được mỗi tư nhân đăng ký chỉ tiêu của mình tại các chi bộ, đoàn thể, cơ quan nhà nước. Nội dung trong bản đăng ký học tập và tuân theo tấm gương 5 2022 bao gồm thông tin tư nhân của người đăng ký, các nội dung đăng ký, biện pháp, chỉ tiêu nỗ lực của tư nhân đảng viên trong 5.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Chuyên đề 5 2022 “Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh về xây dựng hàng ngũ cán bộ, đảng viên thật sự đi đầu, kiểu mẫu, có đạo đức cách mệnh trong trắng, khả năng chính trị vững vàng, đủ năng lực phục vụ đề nghị, nhiệm vụ hiện tại.” Vậy sau đây là mẫu bản đăng ký học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh 2022, mời các bạn cùng theo dõi tại đây..Bài thu hoạch học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí MinhBản đăng ký tư nhân học tập và tuân theo tấm gương Hồ Chí Minh 5 2022Bản đăng ký tư nhân học tập và tuân theo tấm gương 5 2022Bản đăng kí học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí MinhBản đăng ký học tập và tuân theo tư tưởng đạo đức cá tính Hồ Chí Minh 5 2022Bản đăng ký tư nhân tiến hành Chỉ thị 05-CT/TWBản đăng ký học tập và tuân theo tấm gương 5 2022 của đảng viênBản đăng ký thi đua tư nhân học tập và tuân theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh 2022Bản đăng ký học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 2022Bản đăng ký tiến hành chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh 5 2022Chuyên đề học tập và tuân theo tư tưởng đạo đức cá tính Hồ Chí Minh 5 2022(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Bản đăng ký tư nhân học tập và tuân theo tấm gương 5 2022ĐẢNG ỦY ………………………. CHI BỘ ………………………… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ……, ngày ….. tháng …. 5 20… BẢN ĐĂNG KÝ HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ 2022″Xây dựng hàng ngũ cán bộ, đảng viên thật sự đi đầu, kiểu mẫu, có đạo đức cách mệnh trong trắng, khả năng chính trị vững vàng, đủ năng lực phục vụ đề nghị, nhiệm vụ hiện tại”. (theo Kế hoạch số …-KH/ĐU ngày … tháng … 5 20… của Đảng ủy)Họ và tên: ……………………………………….Sinh 5: ………..Chức vụ Đảng:…………………………………………………………Chức vụ chính quyền:…………………………………………………Đơn vị công việc:………………………………………………………..Chi bộ:……………………………………………………………………Thực hiện công văn số ….-CV/ĐU ngày … tháng .. 5…… của Đảng ủy ……. về việc viết bản đăng ký học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 5 20…… “Xây dựng hàng ngũ cán bộ, đảng viên thật sự đi đầu, kiểu mẫu, có đạo đức cách mệnh trong trắng, khả năng chính trị vững vàng, đủ năng lực phục vụ đề nghị, nhiệm vụ hiện tại”. ”. Tôi xin đăng ký và hạ cố gắng học tập chuyên đề 5 20…… chi tiết như sau:I. Nội dung đăng ký-  Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh về xây dựng hàng ngũ cán bộ, đảng viên thật sự đi đầu, kiểu mẫu có đạo đức cách mệnh trong trắng, khả năng chính trị vững vàng theo Nghị quyết Trung ương 4- Học tập, tiến hành các Quy định về nêu gương, Quy định về những điều đảng viên ko được làm, chú trọng tiến hành các nội dung trên đối với cán bộ, đảng viên – nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp.II/ Các giải pháp tiến hành:1. ………………………………………………………………………………………………………………….2. ………………………………………………………………………………………………………………….3. ………………………………………………………………………………………………………………….III/ Thời gian tiến hành:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ(Ký và ghi rõ họ tên)NGƯỜI ĐĂNG KÝ(Ký và ghi rõ họ tên)(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Bản đăng kí học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí MinhĐẢNG ỦY ……………………….CHI BỘ …………………………ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM……, ngày ….. tháng …. 5 20……BẢN ĐĂNG KÝ HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ 20……“Xây dựng tinh thần tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh”Kính gửi:………………………………………………………… ………………………………Họ và tên:……………….. ..Sinh ngày:…………………………………………………Chức vụ trong Đảng:……………………………………….. ……………………………….Chức vụ chính quyền, đoàn thể:……………………….. ……………………………….Sinh hoạt tại chi bộ:…………………………………………. ……………………………….Thực hiện công văn số ….-CV/ĐU ngày … tháng .. 5…… của Đảng ủy ……. về việc viết bản đăng ký học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 5 20…… “Xây dựng tinh thần tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh”. Tôi xin đăng ký và hạ cố gắng học tập chuyên đề 5 20…… chi tiết như sau:I. Nội dung đăng ký1. Tinh thần về tinh thần tôn trọng Nhân dânÝ thức tôn trọng dân chúng ở góc cạnh đạo đức cần phải khai thác ở việc coi trọng, đề cao dân chúng. Tôn trọng dân chúng trong đạo đức Hồ Chí Minh là đề cao ý dân, sức dân, bởi “dễ mười lần ko dân cũng chịu. Khó trăm lần dân liệu cũng xong”. Thành ra, “đối với dân ta đừng có làm điều gì trái ý dân. Dân muốn gì, ta phải làm nấy”. Người đề nghị cán bộ, đảng viên hết dạ, vô cùng chuyên dụng cho dân chúng, yêu kính dân chúng, thật sự tôn trọng dân chúng.2. Tinh thần về phát huy dân chủDân chủ được Người giảng giải ngắn gọn, hàm súc là dân làm chủ và dân là chủ. Trong nước dân chủ thì địa vị cao nhất là dân, dân là quý nhất, lực lượng dân chúng là mạnh nhất. Phát huy dân chủ là phát huy tài dân. Muốn vậy, thì phải siêng năng nghe dân, gặp dân, hiểu dân, học dân, hỏi dân. Học hỏi dân để chỉ huy dân. Theo Hồ Chí Minh “Không học hỏi dân thì ko chỉ huy được dân. Có biết làm học sinh dân, mới làm được thầy học dân”3. Tinh thần về chăm lo đời sống dân chúngTheo tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống dân chúng là vì con người, do con người, đầu tiên là vì dân và do dân. Theo Bác, muốn có sức dân, lòng dân thì phải chăm lo đời sống của dân. Trước khi đi xa, Hồ Chí Minh vẫn ân cần “trước hết là công tác đối với con người”. Người dặn trong Di chúc “Đảng nhu yếu kế hoạch thật tốt để tăng trưởng kinh tế và văn hóa, nhằm ko dừng tăng lên đời sống của dân chúng”.II. Các biện pháp tiến hành:- Thực hiện đúng các ý kiến của Đảng, chế độ luật pháp của Nhà nước trong thực hành công vụ, trong quan hệ với Nhân dân. Hăng hái tham dự các chương trình chỉ tiêu, tăng trưởng kinh tế, văn hóa, xã hội, con người do Đảng, Nhà nước đề ra và phát động, làm gương và hỗ trợ dân chúng xóa đói, giảm nghèo ở địa phương, trong số đông.- Kiên quyết chiến đấu chống quan liêu, tham nhũng, thụ động, tự giác tiến hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công không lo nghĩ, chuyển động các phân khúc dân chúng tham dự, tiến hành lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “muốn người ta theo mình, phải làm gương trước”.- Tự giác tiến hành nghiêm Quy định 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “những điều đảng viên ko được làm”, Quy định 101-QĐ/TW, ngày 7/6/2012 của Ban Bí thơ khóa XI về “bổn phận nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ quản các đơn vị quản lý”, Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “1 số việc cần làm ngay để tăng nhanh vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”. Trong ấy, có đề nghị cán bộ, đảng viên phải:+ “Kiểu mẫu trong tiến hành, tuyên truyền và bảo vệ chủ trương, đường lối của Ðảng, chế độ, luật pháp của Nhà nước; chuẩn bị hy sinh ích lợi tư nhân vì ích lợi chung của Ðảng, Nhà nước và của dân chúng”;+ Về đạo đức, lối sống, tác phong, phải: “Nêu gương về đức khiêm tốn, giản dị; tác phong sâu sát thực tiễn, gần gụi để thấu hiểu tâm sự, ước vọng chính đáng của nhân dân, đầu tiên trong tổ chức, cơ quan, đơn vị công việc và nơi trú ngụ”;+ Về quan hệ với Nhân dân phải: “Nêu cao tinh thần chuyên dụng cho dân chúng; làm việc với thái độ khách quan, công tâm, sức khắc phục những ích lợi chính đáng của Nhân dân; lắng tai tâm sự, ước vọng của nhân dân, chủ động hội thoại với Nhân dân và cán bộ dưới quyền. Kiểu mẫu tiến hành phận sự công dân nơi trú ngụ. Kiên quyết chiến đấu với những biểu lộ vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hống hách và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền toái Nhân dân”.Với các nội dung đăng ý nêu trên, tôi xin hạ cố gắng 5 20…… kết thúc tốt nhiệm vụ và tiến hành tốt các nội dung đã đăng ký.XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ(Ký và ghi rõ họ tên)NGƯỜI ĐĂNG KÝ(Ký và ghi rõ họ tên)(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Bản đăng ký học tập và tuân theo tư tưởng đạo đức cá tính Hồ Chí Minh 5 2022BẢN ĐĂNG KÝ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH NĂM 2022Họ và tên:……………………………………………………………………………Chức vụ:……………………………………………………………………………..Đoàn thể:…………………………………………………………………………….Căn cứ: …………………………………………………………………………….Tôi xin nỗ lực học tập, đoàn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 5 2021 như sau:1. Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thật thà bổn phận: Chống ại hiện trạng thiếu thật thà, vô cảm. Sống thật thà và có bổn phận với chính mình, với gia đình, với bạn hữu, đồng nghiệp.Nội dung:……………………………………………………………………………Gicửa ải pháp:………………………………………………………………………….2. Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về gắn bó với dân chúng: Giữ vững tư tưởng “lấy dân làm gốc”, tiến hành gần dân, trọng dân, học dân, đề nghị tiến hành các chế độ xuất hành từ ích lợi của dân chúng.Nội dung:…………………………………………………………………………..Gicửa ải pháp:………………………………………………………………………….3. Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về kết đoàn, xây dựng Đảng trong lành, lớn mạnh: Luôn nhận thức nhiệm vụ xây dựng đảng là nhiệm vụ cốt lõi, tiến hành nghiêm những nguyên lý tự phê bình và phê bình, nguyên lý dân chủ.Nội dung:……………………………………………………………………………Gicửa ải pháp:………………………………………………………………………….Bản đăng ký tư nhân tiến hành Chỉ thị 05-CT/TWĐẢNG BỘ ……………..CHI BỘ ………………………ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM……………, ngày … tháng 2 5 20…BẢN ĐĂNG KÝ CÁ NHÂNThực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tăng nhanh việc học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh 5 20…(theo Kế hoạch số …-KH/ĐU ngày … tháng … 5 20… của Đảng ủy)Họ và tên: ……………………………………….Sinh 5: ………..Chức vụ Đảng:…………………………………………………………Chức vụ chính quyền:…………………………………………………Đơn vị công việc:………………………………………………………..Chi bộ:……………………………………………………………………Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tăng nhanh việc học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh 5 20… Bản thân đăng ký học tập nội dung chi tiết như sau:1. Về tư tưởng chính trị:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2. Phẩm chất đạo đức, lối sống……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3. Về tiến hành chức trách, nhiệm vụ được giao (Liên hệ các biểu lộ chi tiết trong công việc và trong sinh hoạt như: sự tận tụy, nhiệt huyết, bổn phận, chống quan liêu, lợi dụng chức trách, quyền hạn, các “bệnh”: kéo bè, kéo cánh, nói 1 đằng, làm 1 nẻo, nói, hứa hẹn nhưng mà ko làm; xây dựng lối sống ngay thẳng, thật thà, bảo vệ đường lối, ý kiến của Đảng, tôn trọng, tiến hành nghiêm chế độ, pháp luật của Nhà nước,…)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………4. Xác định nội dung đột phá để nỗ lực tiến hành (Nhằm làm chuyển biến rõ nét trong học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh thích hợp với tư nhân nên lựa chọn nội dung gắn với nhiệm vụ được giao), chi tiết như:(1) Hăng hái nghiên cứu, học tập và tham dự tuyên truyền chủ trương, chế độ của Đảng, luật pháp của Nhà nước, tăng lên khả năng chính trị, tuyệt đối trung thành, kiên cường chỉ tiêu, lý tưởng cách mệnh của Đảng;(2) Đổi mới phương thức chỉ huy, cá tính làm việc, tác phong công việc, nhất là cá tính gần dân, tôn trọng dân, có bổn phận với dân, sâu sát cơ sở;(3) Không dừng tu dưỡng, đoàn luyện đạo đức trong trắng, kiểu mẫu, khiêm tốn, giản dị, chống bệnh thành quả, vẻ ngoài;(4) Thực hành tiết kiệm, chống phí phạm, thụ động, quan liêu, tham nhũng;(5) Phát huy dân chủ, tăng nhanh kết đoàn, tiến hành nghiêm chỉnh nguyên lý “ dân chủ”, tiến hành tốt “tự phê bình và phê bình” theo ý thức Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII của Đảng.6) Tăng lên ý thức bổn phận, chủ động, hăng hái, quyết liệt trong công tác, nói đi đôi với làm.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………5. Phương hướng nỗ lực, tuân theo (Những nội dung gắn với nhiệm vụ được giao, nhất là trong ý thức, bổn phận, thái độ về xây dựng cá tính, tác phong công việc của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Trên đây là Bản đăng ký tư nhân trong tiến hành Chỉ thị 05-CT/TW 5 20…Người đăng ký(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Bản đăng ký học tập và tuân theo tấm gương 5 2022 của đảng viênCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————-BẢN ĐĂNG KÝ CÁ NHÂNHọc tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 5 2022Kính gửi:………………………………………………………………………………………………..Tôi tên:………………………………………………………………………………………………….Chức vụ trong Đảng:…………………………………………………………………………………Chức vụ chính quyền, đoàn thể:…………………………………………………………………..Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-CB, ngày 01 tháng 04 5 2015 của chi bộ về việc học tập chuyên đề 5 2020 “Tăng mạnh khối đại kết đoàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong lành, lớn mạnh theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh” trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, tại các cơ quan, đơn vị và tuyên truyền trong dân chúng. Bản thân tôi xin đăng ký học tập và tuân theo Bác về tăng nhanh khối đại kết đoàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong lành, lớn mạnh theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh như sau:1. Tháng 4 và tháng 5 5 2021 đăng ký tuân theo:- Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “thật thà, bổn phận”:- Tư tưởng Hồ Chí Minh về “thật thà”.Luôn đoàn luyện khả năng vững vàng, có niềm tin vào chỉ tiêu lý tưởng cách mệnh của Đảng. Luôn luôn thật thà với mình, trình bày qua công tác chuyên môn nhà trường, trong báo cáo cũng như trong bình chọn các hoạt động.Thực hiện nói và làm đúng chủ trương, chế độ của Đảng và Nhà nước, chống chủ nghĩa tư nhân, ko được vì ích lợi tư nhân nhưng mà xuyên tạc, nói sai, làm sai. Tuyên truyền, giáo dục, chuyển động đảng viên nhân dân tuân theo cho đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chế độ, luật pháp của Nhà nước.Thực hiện tốt việc hợp nhất giữa lời nói và việc làm, “ko nói 1 đàng, làm 1 nẻo”.Luôn nghiêm chỉnh với chính mình, đúng đắn với người khác, ko được “hứa hẹn nhưng mà ko làm”. Thực hiện tốt lời dạy của Hồ Chí Minh “Nói ít, mở đầu bằng hành động”; “tốt nhất là mồm nói, tay làm, làm gương cho người khác bắt chước”. Cán bộ, đảng viên “cần phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, mồm nói, tay làm. Chứ chẳng hề chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh… phải thiệt thà nhúng tay vào việc”.Luôn rà soát, bình chọn những nghị quyết của chi bộ và kế hoạch của nhà trường đã thi hành thế nào. Thực hiện tới nơi tới chốn những nghị quyết, kế hoạch đề ra.Luôn luôn tự đổi mới, tự chấn chỉnh để kết thúc bổn phận, lời hứa hẹn trước chi bộ, nhân dân. Khi mắc sai trái, thiếu sót thì can đảm nhận lỗi cộng đồng và cương quyết dựa vào cộng đồng để tu sửa thiếu sót.Chấp hành tốt các quy định ở địa phương nơi trú ngụ. Tham gia và đóng góp cho các cuộc họp nơi bản thân trú ngụ.- Tư tưởng Hồ Chí Minh về “bổn phận”.+ Luôn trình bày ý thức bổn phận cao trong công tác của chi bộ, nhà trường. Không thoái thác, lẩn tránh nhiệm vụ. Tự tinh thần về các công tác phải làm, “nhận rõ phải, trái, đúng sai”, tự mình xác định việc cần làm. Có bổn phận với bản thân, với công tác được giao. Tự giác, tự mình phấn đấu vươn lên để kết thúc bổn phận ấy.+ Phcửa ải sâu sát, gần gụi nhân dân, chăm lo hỗ trợ nhân dân về mọi mặt; Biết lắng tai quan điểm và ước vọng của nhân dân, phụ huynh, học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp. Việc gì cũng phải học hỏi và bàn luận với cộng đồng, giảng giải trước cộng đồng … Đưa mọi vấn đề cho cộng đồng trao đổi và tìm cách khắc phục.+ Luôn nêu gương trước nhân dân về mọi mặt, trong phong trào luôn đi đầu, kiểu mẫu làm trước, tiến trước để nhân dân noi theo.+ Luôn mến yêu đồng nghiệp, tôn trọng quyền làm chủ của cộng đồng, ko có thái độ quan liêu, ko hống hách, nhũng nhiễu nhân dân. Xác định được mục tiêu “vào Đảng để làm tôi tớ cho Nhân dân… Chỉ đạo là làm tôi tớ Nhân dân và phải khiến cho tốt”.+ Luôn luôn kiên cường với tôn chỉ, mục tiêu, chỉ tiêu, lý tưởng của Đảng. Thực hiện tốt các nhiệm vụ của người đảng viên; chấp hành nghiêm Điều lệ, kỷ luật Đảng; hăng hái tham dự xây dựng chi bộ trong lành lớn mạnh.+ Chăm lo xây dựng gia đình, kiến lập gia đình hạnh phúc… Giáo dục các thành viên trong gia đình về bổn phận xã hội, về ý chí vươn lên trong học tập và công việc, kết thúc tốt mọi nhiệm vụ được giao. Quan tâm giáo dục cho con cháu về đạo đức, lối sống lành mạnh, nhất là ý thức cần kiệm, liêm chính, lòng bác ái, tình kết đoàn số đông; biết kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng tộc, quê hương và của toàn dân tộc.+ Luôn tiến hành tốt quy định những điều đảng viên ko được làm, trong ấy tiến hành tốt những nội dung sau:Không uống rượu bia trong giờ hành chánh. Không tham dự điều khiển các công cụ giao thông lúc uống rượu bia.Không mê tín, dị đoan. Không tổ chức tiệc tùng nhằm trục lợi tư nhân.2. Tháng 6 và tháng 7 5 2021 đăng ký tuân theo:- Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “gắn bó với dân chúng”.Để gắn bó với dân, giữ vững mối liên hệ giữa cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tôi xin đăng ký tuân theo những việc sau:Biết nhận rõ phải, trái, gìn giữ lập trường, ý kiến của Đảng.Luôn luôn xung phong, kiểu mẫu trong trong công việc, hết dạ vô cùng chuyên dụng cho Nhân dân, xoành xoạch trau dồi đạo đức cách mệnh, cần kiệm, liêm chính.Bất cứ gian truân tới mức nào cũng cương quyết làm đúng chế độ và nghị quyết của Đảng, làm gương cho nhân dân. Luôn tăng lên ý thức bổn phận trước Nhân dân, trước Đảng, cương quyết chống lại chủ nghĩa tư nhân;Luôn đặt ích lợi của Đảng lên trên. Nếu ích lợi của Đảng và ích lợi tư nhân tranh chấp với nhau, thì ích lợi tư nhân phải tuyệt đối phục tòng ích lợi Đảng.Tăng lên ý thức đảm trách trước Đảng và trước nhân dân, hết dạ, vô cùng chuyên dụng cho Nhân dân, mến yêu Nhân dân. Tôn trọng thật sự quyền làm chủ của Nhân dân. Trong công việc ko được “kiêu căng, tự kiêu, tự đại”…3. Tháng 8 và tháng 9 5 2021 đăng ký tuân theo:- Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong lành, lớn mạnh theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh.Tổ chức nghiêm chỉnh, đúng điều lệ các cuộc họp chi bộ. Thể hiện ý thức dân chủ, vào phê bình, tự phê bình trong sinh hoạt Đảng.Trong công tác ngoài tiến hành đúng nguyên lý, khả năng, lý trí cần phải thương mến, đồng cảm và san sẻ với đồng đội, đồng nghiệp. Tạo sự hiểu biết, tin tưởng nhau giữa các đảng viên trong chi bộ.Tránh các căn bệnh “quan liêu”, “tham nhũng, phí phạm”, “xa dân”.Tăng lên nhân phẩm trí não của đảng viên. Xây dựng, hoàn thiện các kế hoạch, nghị quyết thích hợp với đường lối chế độ của Đảng, với tình hình kinh tế, xã hội tại địa phương.Quan tâm tới công việc xây dựng Đảng, thực thụ coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ cốt lõi ở tất cả các đơn vị quản lý, các đơn vị quản lý.Đề cao công việc tiếp dân, khắc phục tốt mối quan hệ với dân.Bản thân tôi xin đăng ký tiến hành kết thúc vào cuối tháng….. 5 2021.XÁC NHẬN CỦA CHI BỘP. BÍ THƯ CHI ỦYNGƯỜI ĐĂNG KÝ(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Bản đăng ký thi đua tư nhân học tập và tuân theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh 2022CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc……………., ngày … tháng … 5 20…Dành cho cán bộ công chức, nhân viên, viên chức (đảng viên và ko đảng viên)BẢN ĐĂNG KÝ THI ĐUA CỦA CÁ NHÂN NĂM….(Gắn với cam kết tiến hành Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng)Kính gửi:………………………………………..Họ và tên:…………………………………………Sinh ngày………………………………..Đơn vị công việc:………………………………………………………………………………..Chức vụ Đảng: ………………………………………………………………………………….Chức vụ chính quyền, đoàn thể:…………………………………………………………..Sinh hoạt tại Chi bộ: …………………………………………………………………………Căn cứ nội dung phát động phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị. Tôi xin hưởng ứng và đăng ký tham dự thi đua với các nội dung sau:I. Đăng ký tham dự thi đua tiến hành tốt nhiệm vụ được giao gắn với các phong trào thi đua do các đơn vị quản lý phát động……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….II. Đăng ký tham dự thi đua gắn với cam kết tiến hành Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng1. Về tư tưởng chính trị(Luôn trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; ko có biểu lộ suy thoái về tư tưởng chính trị ”tự diễn biến”, ”tự chuyển hóa”)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2. Về nhân phẩm đạo đức lối sống(Luôn đoàn luyện, tu dưỡng học tập, tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh; gìn giữ nhân phẩm đạo đức, lối sống kiểu mẫu trong công việc và cuộc sống, trong chiến đấu chống chủ nghĩa tư nhân, quan liêu tham nhũng, phí phạm; ko có biểu lộ suy thoái về đạo đức, lối sống)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3. Về tiến hành chức trách, nhiệm vụ được giao(Luôn nêu cao ý thức bổn phận trong tiến hành nhiệm vụ; đổi mới bí quyết công việc và lề lối làm việc; chấp hành và bảo vệ, tuyên truyền, chuyển động cán bộ, đảng viên, gia đình và dân chúng tiến hành đường lối, ý kiến chủ trương, nghị quyết của Đảng, chế độ luật pháp của Nhà nước; hăng hái học tập tăng lên trình độ và năng lực công việc; kết thúc tốt chức trách, nhiệm vụ được giao)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………4. Về tổ chức kỷ luật(Thực hiện nghiêm các nguyên lý sinh hoạt của tổ chức; chấp hành sự cắt cử của tổ chức; tự giác chấp hành các nghị quyết, quy định của Đảng, luật pháp Nhà nước, quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi trú ngụ)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………5. Về đăng ký học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh:Căn cứ chuyên đề học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh hàng 5, tư nhân chọn 1 số nội dung chi tiết gắn với Chuyên đề của 5 để đăng ký tiến hành bằng những việc làm, hành động chi tiết, để mắt tới giải quyết những giảm thiểu, còn đó của tư nhân chỉ mất khoảng qua và phương hướng, biện pháp giải quyết những giảm thiểu, còn đó (qua kiểm điểm, bình chọn chất lượng cán bộ, đảng viên cuối 5)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(Chuyên đề 5 2020 là: “Tăng mạnh khối đại kết đoàn toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong lành, lớn mạnh theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh”)6. Về cam kết tu dưỡng, đoàn luyện,gìn giữ nhân phẩm đạo đức, lối sống, ko có biểu lộ suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”:- Tự cam kết về việc ko vi phạm 27 biểu lộ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nhưng mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng đã chỉ ra;- Bản thân tự kiểm điểm và giải quyết biểu lộ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nhưng mà bản thân nhận thấy cần giải quyết; hoặc những biểu lộ nhưng mà cấp ủy, cơ quan gợi ý.- Về phương hướng, biện pháp tiến hành……………………………………………………………………………………………………..7. Về kế hoạch hành động tiến hành các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Tỉnh ủy(Nội dung này chỉ vận dụng đối với tư nhân là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Các đồng đội đã xây dựng kế hoạch hành động của tư nhân sau lúc học tập, quán triệt thì nội dung này là cam kết tiến hành kế hoạch hành động đã xây dựng)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………III. Đăng ký danh hiệu thi đua 5 2021 (Tư nhân đăng ký danh hiệu nào ghi lại X vào ô tương ứng):1.Danh hiệu “Lao động đương đại”……………………………2.Danh hiệu “chiến sĩ thi đua cơ sở”………………………..Có sáng kiến, biện pháp có lợi, đề tài trong công việc……3.Danh hiệu “chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” (nếu có)……………Có sáng kiến, biện pháp có lợi, đề tài trong công việc……4.Danh hiệu “chiến sĩ thi đua toàn quốc” (nếu có)………….Có sáng kiến, biện pháp có lợi, đề tài trong công việc……5.Danh hiệu “Anh hùng Lao động” (nếu có)………………..Có sáng kiến, biện pháp có lợi, đề tài trong công việc……IV. Đăng ký vẻ ngoài khen thưởng 5 2021 (Tư nhân đăng ký danh hiệu nào ghi lại X vào ô tương ứng):1.Giđấy khen của thủ trưởng cơ quan ………………………..2.Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa …………3.Bằng khen của Bộ hoặc cơ quan ngang Bộ (ngành dọc) …4.Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ …………………….5.Huân chương các hạng ……………………………………(Xem xét: cán bộ, công chức, nhân viên và viên chức chẳng hề là đảng viên thì ko cần công nhận của Chi bộ)Công nhận của đơn vị Người đăng kýXác nhận của Chi bộ(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Bản đăng ký học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 2022ĐẢNG ỦY ……………………….CHI BỘ …………………………ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM……, ngày ….. tháng …. 5……BẢN ĐĂNG KÝ HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ NĂM…….“……………………………………….”Kính gửi:…………………………………………………………………………………………Họ và tên:…………………………………………Sinh ngày……………………………….Chức vụ trong Đảng:…………………………………………………………………………Chức vụ chính quyền, đoàn thể:…………………………………………………………Sinh hoạt tại chi bộ:…………………………………………………………………………..Thực hiện công văn số ….-CV/ĐU ngày … tháng .. 5 … của Đảng ủy ……. về việc viết bản đăng ký học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 5 2021 “………………………………..”. Tôi xin đăng ký và hạ cố gắng học tập chuyên đề 5…… chi tiết như sau:I. Các chuẩn mực chính trong nội dung đăng kýTư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống dân chúng được trình bày là phải có thái độ bình chọn cao vai trò, địa điểm của dân chúng. Theo Bác, muốn thật sự tôn trọng dân chúng thì phải hiểu dân. Chính tài dân, sức dân, của dân, quyền dân, lòng dân, sự khéo léo, tích cực, người hùng đã hình thành “cái gốc” của dân. Cộng với thái độ bình chọn cao vai trò của dân chúng, tinh thần tôn trọng dân chúng còn phải đặc trưng để mắt tới ko xâm phạm tới ích lợi, lợi quyền hợp lí, ko xúc phạm dân chúng. Phcửa ải xoành xoạch tôn trọng và gìn giữ của công, của dân chúng.Theo tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống dân chúng là vì con người, do con người, đầu tiên là vì dân và do dân. Theo Bác, muốn có sức dân, lòng dân thì phải chăm lo đời sống của dân. Trước khi đi xa, Hồ Chí Minh vẫn ân cần “trước hết là công tác đối với con người”. Người dặn trong Di chúc “Đảng nhu yếu kế hoạch thật tốt để tăng trưởng kinh tế và văn hóa, nhằm ko dừng tăng lên đời sống của dân chúng”.Đạo đức Hồ Chí Minh về tinh thần tôn trọng Nhân dân trình bày nổi trội ở sự hợp nhất giữa tư tưởng đạo đức và tư tưởng chính trị của Người.Tinh thần tôn trọng dân chúng ở góc cạnh đạo đức cần phải khai thác ở việc coi trọng, đề cao dân chúng. Tôn trọng dân chúng trong đạo đức Hồ Chí Minh là đề cao ý dân, sức dân, bởi “dễ mười lần ko dân cũng chịu. Khó trăm lần dân liệu cũng xong”. Thành ra, “đối với dân ta đừng có làm điều gì trái ý dân. Dân muốn gì, ta phải làm nấy”. Người đề nghị cán bộ, đảng viên hết dạ, vô cùng chuyên dụng cho dân chúng, yêu kính dân chúng, thật sự tôn trọng dân chúng.Chỉ dẫn số 74 của Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ, mục tiêu, đề nghị của việc học tập chuyên đề 5 …… là tăng nhanh việc xây dựng tinh thần tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, nhằm tạo động lực béo phệ cho công cuộc đổi mới, góp phần tăng nhanh xây dựng Đảng trong lành, lớn mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong quá trình hiện tại.II. Các nội dung đăng ký theo thực tiễn công tácDựa trên các chuẩn mực chính trong nội dung đăng ký, tôi đăng ký các nội dung theo thực tiễn công việc như sau:- Thực hiện đúng các ý kiến của Đảng, chế độ luật pháp của Nhà nước trong thực hành công vụ, trong quan hệ với Nhân dân. Hăng hái tham dự các chương trình chỉ tiêu, tăng trưởng kinh tế, văn hóa, xã hội, con người do Đảng, Nhà nước đề ra và phát động, làm gương và hỗ trợ dân chúng xóa đói, giảm nghèo ở địa phương, trong số đông.- Kiên quyết chiến đấu chống quan liêu, tham nhũng, thụ động, tự giác tiến hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công không lo nghĩ, chuyển động các phân khúc dân chúng tham dự, tiến hành lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “muốn người ta theo mình, phải làm gương trước”.- Tự giác tiến hành nghiêm Quy định 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “những điều đảng viên ko được làm”, Quy định 101-QĐ/TW, ngày 7/6/2012 của Ban Bí thơ khóa XI về “bổn phận nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ quản các đơn vị quản lý”, Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “1 số việc cần làm ngay để tăng nhanh vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”. Trong ấy, có đề nghị cán bộ, đảng viên phải:+ “Kiểu mẫu trong tiến hành, tuyên truyền và bảo vệ chủ trương, đường lối của Ðảng, chế độ, luật pháp của Nhà nước; chuẩn bị hy sinh ích lợi tư nhân vì ích lợi chung của Ðảng, Nhà nước và của dân chúng”;+ Về đạo đức, lối sống, tác phong, phải: “Nêu gương về đức khiêm tốn, giản dị; tác phong sâu sát thực tiễn, gần gụi để thấu hiểu tâm sự, ước vọng chính đáng của nhân dân, đầu tiên trong tổ chức, cơ quan, đơn vị công việc và nơi trú ngụ”;+ Về quan hệ với Nhân dân phải: “Nêu cao tinh thần chuyên dụng cho dân chúng; làm việc với thái độ khách quan, công tâm, sức khắc phục những ích lợi chính đáng của Nhân dân; lắng tai tâm sự, ước vọng của nhân dân, chủ động hội thoại với Nhân dân và cán bộ dưới quyền. Kiểu mẫu tiến hành phận sự công dân nơi trú ngụ. Kiên quyết chiến đấu với những biểu lộ vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hống hách và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền toái Nhân dân”.III. Hướng đăng ký nỗ lực chỉ mất khoảng đến.Về việc khai triển tiến hành chuyên đề 5……, tôi nhận thấy bản thân mình phải nghiêm chỉnh giải quyết những thiếu sót trong cá tính làm việc, cá tính sống, lối sống, lề thói làm việc, lề thói sinh hoạt, nói năng,… làm tác động tới cơ quan và uy tín bản thân; nêu cao ý thức bổn phận, đoàn luyện khả năng và thái độ dám nghĩ, dám làm, dám chịu bổn phận với lời nói, việc làm của mình trước cộng đồng, cấp trên và trước nhân dân.Với các nội dung đăng ký nêu trên, tôi xin hạ cố gắng 5 2021 kết thúc tốt nhiệm vụ và tiến hành tốt các nội dung đã đăng ký.XÁC NHẬN CỦA CHI BỘNGƯỜI ĐĂNG KÝ(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Bản đăng ký tiến hành chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh 5 2022CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———————-BẢN ĐĂNG KÝThực hiện chuẩn mực đạo đức theotư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 5 2021————–Kính gửi: – Hiệu trưởng trường ………………….Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………….Sinh ngày…….tháng………5………….Là (tổ trưởng, thầy cô giáo hay viên chức)……………… thuộc tổ: ………… trường ……………..;Căn cứ kế hoạch số …………… ngày ……../……./……. của trường ………………… về việc đăng ký tiến hành chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh 5 2021.Trên cơ sở đã được học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức và cá tính Hồ Chí Minh chỉ mất khoảng mới đây.Để thích hợp với đề nghị, nhiệm vụ trong quá trình hiện tại, bản thân tôi chọn các chuẩn mực đạo đức cần đoàn luyện và thời kì tiến hành như sau:I/ Các chuẩn mực cần tiến hành (nêu ra tên chuẩn mực chi tiết)1. …………………………………………………………………………………………………………………2. …………………………………………………………………………………………………………………3. …………………………………………………………………………………………………………………II/ Các giải pháp tiến hành:1. ………………………………………………………………………………………………………………….2. ………………………………………………………………………………………………………………….3. ………………………………………………………………………………………………………………….III/ Thời gian tiến hành:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, ngày…tháng….5….Người đăng ký(Ký và ghi rõ họ tên)Tổ chức học tập và tuyên truyền chuyên đề 5 2022Chuyên đề 5 2022 là: “Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh về xây dựng hàng ngũ cán bộ, đảng viên thật sự đi đầu, kiểu mẫu, có đạo đức cách mệnh trong trắng, khả năng chính trị vững vàng, đủ năng lực phục vụ đề nghị, nhiệm vụ hiện tại .”Các đơn vị quản lý ủy đảng chỉ huy, chỉ huy xây dựng kế hoạch đưa nội dung học tập chuyên đề 5 2022 vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan. Xác định nội dung học tập và tuân theo từng tháng, từng quý sát với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên; chọn lọc các vấn đề còn giảm thiểu của cộng đồng, tư nhân để trao đổi và tìm biện pháp tiến hành tốt hơn thời kì đến. Các nội dung cần tiến hành: – Quý I/2022: học tập, trao đổi, đề ra phương hướng nỗ lực tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh về công việc cán bộ. Liên hệ công việc cán bộ tại địa phương, cơ quan, đơn vị; tính đi đầu, kiểu mẫu của cán bộ, đảng viên trong tiến hành chức bổn phận vụ được cắt cử gắn với các Quy định về nêu gương và Quy định về những điều đảng viên ko được làm. – Quý II/2022: học tập, trao đổi, đề ra phương hướng nỗ lực tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh về công việc xây dựng hàng ngũ cán bộ. Liên hệ công việc giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mệnh; đoàn luyện khả năng chính trị của hàng ngũ cán bộ, đảng viên tại địa phương, cơ quan, đơn vị. – Quý III/2022: học tập, trao đổi, đề ra phương hướng nỗ lực tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh về cán bộ và công việc cán bộ. Liên hệ việc đổi mới, tăng lên chất lượng công việc cán bộ tại địa phương, cơ quan, đơn vị. – Quý IV/2022: tổ chức cơ sở đảng đánh giá kết quả thực hiện chuyên đề 2022; việc đưa nội dung học tập và làm theo chuyên đề 2022 vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan, đơn vị. Cán bộ, đảng viên kiểm điểm trước cộng đồng chi bộ về kết quả thật hiện kế hoạch tư nhân. Chú trọng liên kết tiến hành nội dung học tập và tuân theo với kiểm điểm, bình chọn xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên cuối 5.>>> Mẫu bản cam kết tu dưỡng, đoàn luyện, nỗ lực của Đảng viên

[rule_2_plain]

[rule_3_plain]

#Bản #đăng #ký #Học #tập #và #làm #theo #tấm #gương #đạo #đức #Hồ #Chí #Minh #5 #Mẫu #Đăng #ký #học #tập #và #làm #theo #Bác #5

Bản đăng ký học tập và làm theo bác năm 2022 là biểu mẫu được mỗi tư nhân đăng ký chỉ tiêu của mình tại các chi bộ, đoàn thể, cơ quan nhà nước. Nội dung trong bản đăng ký học tập và tuân theo tấm gương năm 2022 bao gồm thông tin tư nhân của người đăng ký, các nội dung đăng ký, biện pháp, chỉ tiêu nỗ lực của tư nhân đảng viên trong 5. Hãy cùng tham khảo với dtacity ngay nhé !

Bản đăng ký Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2022 (8 Mẫu) Đăng ký học tập và làm theo Bác năm 2022
Bản đăng ký học tập và làm theo bác năm 2022

Chuyên đề 5 2022 “Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh về xây dựng hàng ngũ cán bộ, đảng viên thật sự đi đầu, kiểu mẫu, có đạo đức cách mệnh trong trắng, khả năng chính trị vững vàng, đủ năng lực phục vụ đề nghị, nhiệm vụ hiện tại.” Vậy sau đây là mẫu bản đăng ký học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh 2022, mời các bạn cùng theo dõi tại đây..

Bản đăng ký học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách năm 2022

Bản đăng ký học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách năm 2022
Bản đăng ký học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách năm 2022

Dưới đây là tổng hợp bản đăng ký học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách năm 2022 mới nhất hãy cùng tham khảo nhé .

ĐẢNG ỦY ……………………….

CHI BỘ …………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
……, ngày ….. tháng …. 5 20…

BẢN ĐĂNG KÝ HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ 2022

“Xây dựng hàng ngũ cán bộ, đảng viên thật sự đi đầu, kiểu mẫu, có đạo đức cách mệnh trong trắng, khả năng chính trị vững vàng, đủ năng lực phục vụ đề nghị, nhiệm vụ hiện tại”. 

(theo Kế hoạch số …-KH/ĐU ngày … tháng … 5 20… của Đảng ủy)

Họ và tên: ……………………………………….Sinh 5: ………..

Chức vụ Đảng:…………………………………………………………

Chức vụ chính quyền:…………………………………………………

Đơn vị công việc:………………………………………………………..

Chi bộ:……………………………………………………………………

Thực hiện công văn số ….-CV/ĐU ngày … tháng .. 5…… của Đảng ủy ……. về việc viết bản đăng ký học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 5 20…… “Xây dựng hàng ngũ cán bộ, đảng viên thật sự đi đầu, kiểu mẫu, có đạo đức cách mệnh trong trắng, khả năng chính trị vững vàng, đủ năng lực phục vụ đề nghị, nhiệm vụ hiện tại”. ”. Tôi xin đăng ký và hạ cố gắng học tập chuyên đề 5 20…… chi tiết như sau:

I. Nội dung đăng ký

–  Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh về xây dựng hàng ngũ cán bộ, đảng viên thật sự đi đầu, kiểu mẫu có đạo đức cách mệnh trong trắng, khả năng chính trị vững vàng theo Nghị quyết Trung ương 4

– Học tập, tiến hành các Quy định về nêu gương, Quy định về những điều đảng viên ko được làm, chú trọng tiến hành các nội dung trên đối với cán bộ, đảng viên – nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp.

II/ Các giải pháp tiến hành:

1. ………………………………………………………………………………………………………………….

2. ………………………………………………………………………………………………………………….

3. ………………………………………………………………………………………………………………….

III/ Thời gian tiến hành:

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ
(Ký và ghi rõ họ tên)
NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bản đăng kí học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

Dưới đây là nội dung đăng ký học tập và làm theo bác năm 2022 mới nhất hãy cùng theo dõi và tải về mẫu đăng ký học tập và làm theo bác năm 2022 :

mẫu đăng ký học tập và làm theo bác năm 2022
Mẫu đăng ký học tập và làm theo bác năm 2022

 

ĐẢNG ỦY ……………………….

CHI BỘ …………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……, ngày ….. tháng …. 5 20……

BẢN ĐĂNG KÝ HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ 20……

“Xây dựng tinh thần tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh”

Kính gửi:………………………………………………………… ………………………………

Họ và tên:……………….. ..Sinh ngày:…………………………………………………

Chức vụ trong Đảng:……………………………………….. ……………………………….

Chức vụ chính quyền, đoàn thể:……………………….. ……………………………….

Sinh hoạt tại chi bộ:…………………………………………. ……………………………….

Thực hiện công văn số ….-CV/ĐU ngày … tháng .. 5…… của Đảng ủy ……. về việc viết bản đăng ký học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 5 20…… “Xây dựng tinh thần tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh”. Tôi xin đăng ký và hạ cố gắng học tập chuyên đề 5 20…… chi tiết như sau:

I. Nội dung đăng ký

1. Tinh thần về tinh thần tôn trọng Nhân dân

Tinh thần tôn trọng dân chúng ở góc cạnh đạo đức cần phải khai thác ở việc coi trọng, đề cao dân chúng. Tôn trọng dân chúng trong đạo đức Hồ Chí Minh là đề cao ý dân, sức dân, bởi “dễ mười lần ko dân cũng chịu. Khó trăm lần dân liệu cũng xong”. Thành ra, “đối với dân ta đừng có làm điều gì trái ý dân. Dân muốn gì, ta phải làm nấy”. Người đề nghị cán bộ, đảng viên hết dạ, vô cùng chuyên dụng cho dân chúng, yêu kính dân chúng, thật sự tôn trọng dân chúng.

2. Tinh thần về phát huy dân chủ

Dân chủ được Người giảng giải ngắn gọn, hàm súc là dân làm chủ và dân là chủ. Trong nước dân chủ thì địa vị cao nhất là dân, dân là quý nhất, lực lượng dân chúng là mạnh nhất. Phát huy dân chủ là phát huy tài dân. Muốn vậy, thì phải siêng năng nghe dân, gặp dân, hiểu dân, học dân, hỏi dân. Học hỏi dân để chỉ huy dân. Theo Hồ Chí Minh “Không học hỏi dân thì ko chỉ huy được dân. Có biết làm học sinh dân, mới làm được thầy học dân”

3. Tinh thần về chăm lo đời sống dân chúng

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống dân chúng là vì con người, do con người, đầu tiên là vì dân và do dân. Theo Bác, muốn có sức dân, lòng dân thì phải chăm lo đời sống của dân. Trước khi đi xa, Hồ Chí Minh vẫn ân cần “trước hết là công tác đối với con người”. Người dặn trong Di chúc “Đảng nhu yếu kế hoạch thật tốt để tăng trưởng kinh tế và văn hóa, nhằm ko dừng tăng lên đời sống của dân chúng”.

II. Các biện pháp tiến hành:

– Thực hiện đúng các ý kiến của Đảng, chế độ luật pháp của Nhà nước trong thực hành công vụ, trong quan hệ với Nhân dân. Hăng hái tham dự các chương trình chỉ tiêu, tăng trưởng kinh tế, văn hóa, xã hội, con người do Đảng, Nhà nước đề ra và phát động, làm gương và hỗ trợ dân chúng xóa đói, giảm nghèo ở địa phương, trong số đông.

– Kiên quyết chiến đấu chống quan liêu, tham nhũng, thụ động, tự giác tiến hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công không lo nghĩ, chuyển động các phân khúc dân chúng tham dự, tiến hành lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “muốn người ta theo mình, phải làm gương trước”.

– Tự giác tiến hành nghiêm Quy định 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “những điều đảng viên ko được làm”, Quy định 101-QĐ/TW, ngày 7/6/2012 của Ban Bí thơ khóa XI về “bổn phận nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ quản các đơn vị quản lý”, Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “1 số việc cần làm ngay để tăng nhanh vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”. Trong ấy, có đề nghị cán bộ, đảng viên phải:

+ “Kiểu mẫu trong tiến hành, tuyên truyền và bảo vệ chủ trương, đường lối của Ðảng, chế độ, luật pháp của Nhà nước; chuẩn bị hy sinh ích lợi tư nhân vì ích lợi chung của Ðảng, Nhà nước và của dân chúng”;

+ Về đạo đức, lối sống, tác phong, phải: “Nêu gương về đức khiêm tốn, giản dị; tác phong sâu sát thực tiễn, gần gụi để thấu hiểu tâm sự, ước vọng chính đáng của nhân dân, đầu tiên trong tổ chức, cơ quan, đơn vị công việc và nơi trú ngụ”;

+ Về quan hệ với Nhân dân phải: “Nêu cao tinh thần chuyên dụng cho dân chúng; làm việc với thái độ khách quan, công tâm, sức khắc phục những ích lợi chính đáng của Nhân dân; lắng tai tâm sự, ước vọng của nhân dân, chủ động hội thoại với Nhân dân và cán bộ dưới quyền. Kiểu mẫu tiến hành phận sự công dân nơi trú ngụ. Kiên quyết chiến đấu với những biểu lộ vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hống hách và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền toái Nhân dân”.

Với các nội dung đăng ý nêu trên, tôi xin hạ cố gắng 5 20…… kết thúc tốt nhiệm vụ và tiến hành tốt các nội dung đã đăng ký.

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ
(Ký và ghi rõ họ tên)
NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bản đăng ký học tập và tuân theo tư tưởng đạo đức cá tính Hồ Chí Minh năm 2022

BẢN ĐĂNG KÝ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH NĂM 2022

Họ và tên:……………………………………………………………………………

Chức vụ:……………………………………………………………………………..

Đoàn thể:…………………………………………………………………………….

Căn cứ: …………………………………………………………………………….

Tôi xin nỗ lực học tập, đoàn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 5 2021 như sau:

1. Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thật thà bổn phận: Chống ại hiện trạng thiếu thật thà, vô cảm. Sống thật thà và có bổn phận với chính mình, với gia đình, với bạn hữu, đồng nghiệp.

Nội dung:……………………………………………………………………………

Gicửa ải pháp:………………………………………………………………………….

2. Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về gắn bó với dân chúng: Giữ vững tư tưởng “lấy dân làm gốc”, tiến hành gần dân, trọng dân, học dân, đề nghị tiến hành các chế độ xuất hành từ ích lợi của dân chúng.

Nội dung:…………………………………………………………………………..

Gicửa ải pháp:………………………………………………………………………….

3. Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về kết đoàn, xây dựng Đảng trong lành, lớn mạnh: Luôn nhận thức nhiệm vụ xây dựng đảng là nhiệm vụ cốt lõi, tiến hành nghiêm những nguyên lý tự phê bình và phê bình, nguyên lý dân chủ.

Nội dung:……………………………………………………………………………

Gicửa ải pháp:………………………………………………………………………….

Bản đăng ký tư nhân tiến hành Chỉ thị 05-CT/TW

ĐẢNG BỘ ……………..

CHI BỘ ………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……………, ngày … tháng 2 5 20…

BẢN ĐĂNG KÝ CÁ NHÂN
Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tăng nhanh việc học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh 5 20…

(theo Kế hoạch số …-KH/ĐU ngày … tháng … 5 20… của Đảng ủy)

Họ và tên: ……………………………………….Sinh 5: ………..

Chức vụ Đảng:…………………………………………………………

Chức vụ chính quyền:…………………………………………………

Đơn vị công việc:………………………………………………………..

Chi bộ:……………………………………………………………………

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tăng nhanh việc học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh 5 20… Bản thân đăng ký học tập nội dung chi tiết như sau:

1. Về tư tưởng chính trị:
…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

2. Phẩm chất đạo đức, lối sống
…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

3. Về tiến hành chức trách, nhiệm vụ được giao (Liên hệ các biểu lộ chi tiết trong công việc và trong sinh hoạt như: sự tận tụy, nhiệt huyết, bổn phận, chống quan liêu, lợi dụng chức trách, quyền hạn, các “bệnh”: kéo bè, kéo cánh, nói 1 đằng, làm 1 nẻo, nói, hứa hẹn nhưng mà ko làm; xây dựng lối sống ngay thẳng, thật thà, bảo vệ đường lối, ý kiến của Đảng, tôn trọng, tiến hành nghiêm chế độ, pháp luật của Nhà nước,…)
…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

4. Xác định nội dung đột phá để nỗ lực tiến hành (Nhằm làm chuyển biến rõ nét trong học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh thích hợp với tư nhân nên lựa chọn nội dung gắn với nhiệm vụ được giao), chi tiết như:

(1) Hăng hái nghiên cứu, học tập và tham dự tuyên truyền chủ trương, chế độ của Đảng, luật pháp của Nhà nước, tăng lên khả năng chính trị, tuyệt đối trung thành, kiên cường chỉ tiêu, lý tưởng cách mệnh của Đảng;

(2) Đổi mới phương thức chỉ huy, cá tính làm việc, tác phong công việc, nhất là cá tính gần dân, tôn trọng dân, có bổn phận với dân, sâu sát cơ sở;

(3) Không dừng tu dưỡng, đoàn luyện đạo đức trong trắng, kiểu mẫu, khiêm tốn, giản dị, chống bệnh thành quả, vẻ ngoài;

(4) Thực hành tiết kiệm, chống phí phạm, thụ động, quan liêu, tham nhũng;

(5) Phát huy dân chủ, tăng nhanh kết đoàn, tiến hành nghiêm chỉnh nguyên lý “ dân chủ”, tiến hành tốt “tự phê bình và phê bình” theo ý thức Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII của Đảng.

6) Tăng lên ý thức bổn phận, chủ động, hăng hái, quyết liệt trong công tác, nói đi đôi với làm.

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

5. Phương hướng nỗ lực, tuân theo (Những nội dung gắn với nhiệm vụ được giao, nhất là trong ý thức, bổn phận, thái độ về xây dựng cá tính, tác phong công việc của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên)
…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Trên đây là Bản đăng ký tư nhân trong tiến hành Chỉ thị 05-CT/TW 5 20…

Người đăng ký

Bản đăng ký học tập và tuân theo tấm gương 5 2022 của đảng viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

BẢN ĐĂNG KÝ CÁ NHÂN
Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 5 2022

Kính gửi:………………………………………………………………………………………………..

Tôi tên:………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ trong Đảng:…………………………………………………………………………………

Chức vụ chính quyền, đoàn thể:…………………………………………………………………..

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-CB, ngày 01 tháng 04 5 2015 của chi bộ về việc học tập chuyên đề 5 2020 “Tăng mạnh khối đại kết đoàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong lành, lớn mạnh theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh” trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, tại các cơ quan, đơn vị và tuyên truyền trong dân chúng. Bản thân tôi xin đăng ký học tập và tuân theo Bác về tăng nhanh khối đại kết đoàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong lành, lớn mạnh theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh như sau:

1. Tháng 4 và tháng 5 5 2021 đăng ký tuân theo:

– Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “thật thà, bổn phận”:

– Tư tưởng Hồ Chí Minh về “thật thà”.

 • Luôn đoàn luyện khả năng vững vàng, có niềm tin vào chỉ tiêu lý tưởng cách mệnh của Đảng. Luôn luôn thật thà với mình, trình bày qua công tác chuyên môn nhà trường, trong báo cáo cũng như trong bình chọn các hoạt động.
 • Thực hiện nói và làm đúng chủ trương, chế độ của Đảng và Nhà nước, chống chủ nghĩa tư nhân, ko được vì ích lợi tư nhân nhưng mà xuyên tạc, nói sai, làm sai. Tuyên truyền, giáo dục, chuyển động đảng viên nhân dân tuân theo cho đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chế độ, luật pháp của Nhà nước.
 • Thực hiện tốt việc hợp nhất giữa lời nói và việc làm, “ko nói 1 đàng, làm 1 nẻo”.
 • Luôn nghiêm chỉnh với chính mình, đúng đắn với người khác, ko được “hứa hẹn nhưng mà ko làm”. Thực hiện tốt lời dạy của Hồ Chí Minh “Nói ít, mở đầu bằng hành động”; “tốt nhất là mồm nói, tay làm, làm gương cho người khác bắt chước”. Cán bộ, đảng viên “cần phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, mồm nói, tay làm. Chứ chẳng hề chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh… phải thiệt thà nhúng tay vào việc”.
 • Luôn rà soát, bình chọn những nghị quyết của chi bộ và kế hoạch của nhà trường đã thi hành thế nào. Thực hiện tới nơi tới chốn những nghị quyết, kế hoạch đề ra.
 • Luôn luôn tự đổi mới, tự chấn chỉnh để kết thúc bổn phận, lời hứa hẹn trước chi bộ, nhân dân. Khi mắc sai trái, thiếu sót thì can đảm nhận lỗi cộng đồng và cương quyết dựa vào cộng đồng để tu sửa thiếu sót.
 • Chấp hành tốt các quy định ở địa phương nơi trú ngụ. Tham gia và đóng góp cho các cuộc họp nơi bản thân trú ngụ.

– Tư tưởng Hồ Chí Minh về “bổn phận”.

+ Luôn trình bày ý thức bổn phận cao trong công tác của chi bộ, nhà trường. Không thoái thác, lẩn tránh nhiệm vụ. Tự tinh thần về các công tác phải làm, “nhận rõ phải, trái, đúng sai”, tự mình xác định việc cần làm. Có bổn phận với bản thân, với công tác được giao. Tự giác, tự mình phấn đấu vươn lên để kết thúc bổn phận ấy.

+ Phcửa ải sâu sát, gần gụi nhân dân, chăm lo hỗ trợ nhân dân về mọi mặt; Biết lắng tai quan điểm và ước vọng của nhân dân, phụ huynh, học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp. Việc gì cũng phải học hỏi và bàn luận với cộng đồng, giảng giải trước cộng đồng … Đưa mọi vấn đề cho cộng đồng trao đổi và tìm cách khắc phục.

+ Luôn nêu gương trước nhân dân về mọi mặt, trong phong trào luôn đi đầu, kiểu mẫu làm trước, tiến trước để nhân dân noi theo.

+ Luôn mến yêu đồng nghiệp, tôn trọng quyền làm chủ của cộng đồng, ko có thái độ quan liêu, ko hống hách, nhũng nhiễu nhân dân. Xác định được mục tiêu “vào Đảng để làm tôi tớ cho Nhân dân… Chỉ đạo là làm tôi tớ Nhân dân và phải khiến cho tốt”.

+ Luôn luôn kiên cường với tôn chỉ, mục tiêu, chỉ tiêu, lý tưởng của Đảng. Thực hiện tốt các nhiệm vụ của người đảng viên; chấp hành nghiêm Điều lệ, kỷ luật Đảng; hăng hái tham dự xây dựng chi bộ trong lành lớn mạnh.

+ Chăm lo xây dựng gia đình, kiến lập gia đình hạnh phúc… Giáo dục các thành viên trong gia đình về bổn phận xã hội, về ý chí vươn lên trong học tập và công việc, kết thúc tốt mọi nhiệm vụ được giao. Quan tâm giáo dục cho con cháu về đạo đức, lối sống lành mạnh, nhất là ý thức cần kiệm, liêm chính, lòng bác ái, tình kết đoàn số đông; biết kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng tộc, quê hương và của toàn dân tộc.

+ Luôn tiến hành tốt quy định những điều đảng viên ko được làm, trong ấy tiến hành tốt những nội dung sau:

 • Không uống rượu bia trong giờ hành chánh. Không tham dự điều khiển các công cụ giao thông lúc uống rượu bia.
 • Không mê tín, dị đoan. Không tổ chức tiệc tùng nhằm trục lợi tư nhân.

2. Tháng 6 và tháng 7 5 2021 đăng ký tuân theo:

– Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “gắn bó với dân chúng”.

Để gắn bó với dân, giữ vững mối liên hệ giữa cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tôi xin đăng ký tuân theo những việc sau:

 • Biết nhận rõ phải, trái, gìn giữ lập trường, ý kiến của Đảng.
 • Luôn luôn xung phong, kiểu mẫu trong trong công việc, hết dạ vô cùng chuyên dụng cho Nhân dân, xoành xoạch trau dồi đạo đức cách mệnh, cần kiệm, liêm chính.
 • Bất cứ gian truân tới mức nào cũng cương quyết làm đúng chế độ và nghị quyết của Đảng, làm gương cho nhân dân. Luôn tăng lên ý thức bổn phận trước Nhân dân, trước Đảng, cương quyết chống lại chủ nghĩa tư nhân;
 • Luôn đặt ích lợi của Đảng lên trên. Nếu ích lợi của Đảng và ích lợi tư nhân tranh chấp với nhau, thì ích lợi tư nhân phải tuyệt đối phục tòng ích lợi Đảng.
 • Tăng lên ý thức đảm trách trước Đảng và trước nhân dân, hết dạ, vô cùng chuyên dụng cho Nhân dân, mến yêu Nhân dân. Tôn trọng thật sự quyền làm chủ của Nhân dân. Trong công việc ko được “kiêu căng, tự kiêu, tự đại”…

3. Tháng 8 và tháng 9 5 2021 đăng ký tuân theo:

– Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong lành, lớn mạnh theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh.

 • Tổ chức nghiêm chỉnh, đúng điều lệ các cuộc họp chi bộ. Thể hiện ý thức dân chủ, vào phê bình, tự phê bình trong sinh hoạt Đảng.
 • Trong công tác ngoài tiến hành đúng nguyên lý, khả năng, lý trí cần phải thương mến, đồng cảm và san sẻ với đồng đội, đồng nghiệp. Tạo sự hiểu biết, tin tưởng nhau giữa các đảng viên trong chi bộ.
 • Tránh các căn bệnh “quan liêu”, “tham nhũng, phí phạm”, “xa dân”.
 • Tăng lên nhân phẩm trí não của đảng viên. Xây dựng, hoàn thiện các kế hoạch, nghị quyết thích hợp với đường lối chế độ của Đảng, với tình hình kinh tế, xã hội tại địa phương.
 • Quan tâm tới công việc xây dựng Đảng, thực thụ coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ cốt lõi ở tất cả các đơn vị quản lý, các đơn vị quản lý.
 • Đề cao công việc tiếp dân, khắc phục tốt mối quan hệ với dân.

Bản thân tôi xin đăng ký tiến hành kết thúc vào cuối tháng….. 5 2021.

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ
P. BÍ THƯ CHI ỦY
NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Bản đăng ký thi đua tư nhân học tập và tuân theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………., ngày … tháng … 5 20…

Dành cho cán bộ công chức, nhân viên, viên chức (đảng viên và ko đảng viên)

BẢN ĐĂNG KÝ THI ĐUA CỦA CÁ NHÂN NĂM….

(Gắn với cam kết tiến hành Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng)

Kính gửi:………………………………………..

Họ và tên:…………………………………………Sinh ngày………………………………..

Đơn vị công việc:………………………………………………………………………………..

Chức vụ Đảng: ………………………………………………………………………………….

Chức vụ chính quyền, đoàn thể:…………………………………………………………..

Sinh hoạt tại Chi bộ: …………………………………………………………………………

Căn cứ nội dung phát động phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị. Tôi xin hưởng ứng và đăng ký tham dự thi đua với các nội dung sau:

I. Đăng ký tham dự thi đua tiến hành tốt nhiệm vụ được giao gắn với các phong trào thi đua do các đơn vị quản lý phát động

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

II. Đăng ký tham dự thi đua gắn với cam kết tiến hành Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng

1. Về tư tưởng chính trị

(Luôn trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; ko có biểu lộ suy thoái về tư tưởng chính trị ”tự diễn biến”, ”tự chuyển hóa”).

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

2. Về nhân phẩm đạo đức lối sống

(Luôn đoàn luyện, tu dưỡng học tập, tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh; gìn giữ nhân phẩm đạo đức, lối sống kiểu mẫu trong công việc và cuộc sống, trong chiến đấu chống chủ nghĩa tư nhân, quan liêu tham nhũng, phí phạm; ko có biểu lộ suy thoái về đạo đức, lối sống)

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

3. Về tiến hành chức trách, nhiệm vụ được giao

(Luôn nêu cao ý thức bổn phận trong tiến hành nhiệm vụ; đổi mới bí quyết công việc và lề lối làm việc; chấp hành và bảo vệ, tuyên truyền, chuyển động cán bộ, đảng viên, gia đình và dân chúng tiến hành đường lối, ý kiến chủ trương, nghị quyết của Đảng, chế độ luật pháp của Nhà nước; hăng hái học tập tăng lên trình độ và năng lực công việc; kết thúc tốt chức trách, nhiệm vụ được giao).

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

4. Về tổ chức kỷ luật

(Thực hiện nghiêm các nguyên lý sinh hoạt của tổ chức; chấp hành sự cắt cử của tổ chức; tự giác chấp hành các nghị quyết, quy định của Đảng, luật pháp Nhà nước, quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi trú ngụ).

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

5. Về đăng ký học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh:

Căn cứ chuyên đề học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh hàng 5, tư nhân chọn 1 số nội dung chi tiết gắn với Chuyên đề của 5 để đăng ký tiến hành bằng những việc làm, hành động chi tiết, để mắt tới giải quyết những giảm thiểu, còn đó của tư nhân chỉ mất khoảng qua và phương hướng, biện pháp giải quyết những giảm thiểu, còn đó (qua kiểm điểm, bình chọn chất lượng cán bộ, đảng viên cuối 5).

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

(Chuyên đề 5 2020 là: “Tăng mạnh khối đại kết đoàn toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong lành, lớn mạnh theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh”)

6. Về cam kết tu dưỡng, đoàn luyện,gìn giữ nhân phẩm đạo đức, lối sống, ko có biểu lộ suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”:

– Tự cam kết về việc ko vi phạm 27 biểu lộ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nhưng mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng đã chỉ ra;

– Bản thân tự kiểm điểm và giải quyết biểu lộ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nhưng mà bản thân nhận thấy cần giải quyết; hoặc những biểu lộ nhưng mà cấp ủy, cơ quan gợi ý.

– Về phương hướng, biện pháp tiến hành.

…………………………………………………………………………………………………….

7. Về kế hoạch hành động tiến hành các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Tỉnh ủy

(Nội dung này chỉ vận dụng đối với tư nhân là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Các đồng đội đã xây dựng kế hoạch hành động của tư nhân sau lúc học tập, quán triệt thì nội dung này là cam kết tiến hành kế hoạch hành động đã xây dựng).

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

III. Đăng ký danh hiệu thi đua 5 2021 (Tư nhân đăng ký danh hiệu nào ghi lại X vào ô tương ứng):

1. Danh hiệu “Lao động đương đại”……………………………
2. Danh hiệu “chiến sĩ thi đua cơ sở”………………………..
Có sáng kiến, biện pháp có lợi, đề tài trong công việc……
3. Danh hiệu “chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” (nếu có)……………
Có sáng kiến, biện pháp có lợi, đề tài trong công việc……
4. Danh hiệu “chiến sĩ thi đua toàn quốc” (nếu có)………….
Có sáng kiến, biện pháp có lợi, đề tài trong công việc……
5. Danh hiệu “Anh hùng Lao động” (nếu có)………………..
Có sáng kiến, biện pháp có lợi, đề tài trong công việc……

IV. Đăng ký vẻ ngoài khen thưởng 5 2021 (Tư nhân đăng ký danh hiệu nào ghi lại X vào ô tương ứng):

1. Giđấy khen của thủ trưởng cơ quan ………………………..
2. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa …………
3. Bằng khen của Bộ hoặc cơ quan ngang Bộ (ngành dọc) …
4. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ …………………….
5. Huân chương các hạng ……………………………………

(Xem xét: cán bộ, công chức, nhân viên và viên chức chẳng hề là đảng viên thì ko cần công nhận của Chi bộ)

Công nhận của đơn vị Người đăng ký Công nhận của Chi bộ

Bản đăng ký học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 2022

ĐẢNG ỦY ……………………….

CHI BỘ …………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……, ngày ….. tháng …. 5……

BẢN ĐĂNG KÝ HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ NĂM…….
“……………………………………….”

Kính gửi:…………………………………………………………………………………………

Họ và tên:…………………………………………Sinh ngày……………………………….

Chức vụ trong Đảng:…………………………………………………………………………

Chức vụ chính quyền, đoàn thể:…………………………………………………………

Sinh hoạt tại chi bộ:…………………………………………………………………………..

Thực hiện công văn số ….-CV/ĐU ngày … tháng .. 5 … của Đảng ủy ……. về việc viết bản đăng ký học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 5 2021 “………………………………..”. Tôi xin đăng ký và hạ cố gắng học tập chuyên đề 5…… chi tiết như sau:

I. Các chuẩn mực chính trong nội dung đăng ký

Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống dân chúng được trình bày là phải có thái độ bình chọn cao vai trò, địa điểm của dân chúng. Theo Bác, muốn thật sự tôn trọng dân chúng thì phải hiểu dân. Chính tài dân, sức dân, của dân, quyền dân, lòng dân, sự khéo léo, tích cực, người hùng đã hình thành “cái gốc” của dân. Cộng với thái độ bình chọn cao vai trò của dân chúng, tinh thần tôn trọng dân chúng còn phải đặc trưng để mắt tới ko xâm phạm tới ích lợi, lợi quyền hợp lí, ko xúc phạm dân chúng. Phcửa ải xoành xoạch tôn trọng và gìn giữ của công, của dân chúng.

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống dân chúng là vì con người, do con người, đầu tiên là vì dân và do dân. Theo Bác, muốn có sức dân, lòng dân thì phải chăm lo đời sống của dân. Trước khi đi xa, Hồ Chí Minh vẫn ân cần “trước hết là công tác đối với con người”. Người dặn trong Di chúc “Đảng nhu yếu kế hoạch thật tốt để tăng trưởng kinh tế và văn hóa, nhằm ko dừng tăng lên đời sống của dân chúng”.

Đạo đức Hồ Chí Minh về tinh thần tôn trọng Nhân dân trình bày nổi trội ở sự hợp nhất giữa tư tưởng đạo đức và tư tưởng chính trị của Người.

Tinh thần tôn trọng dân chúng ở góc cạnh đạo đức cần phải khai thác ở việc coi trọng, đề cao dân chúng. Tôn trọng dân chúng trong đạo đức Hồ Chí Minh là đề cao ý dân, sức dân, bởi “dễ mười lần ko dân cũng chịu. Khó trăm lần dân liệu cũng xong”. Thành ra, “đối với dân ta đừng có làm điều gì trái ý dân. Dân muốn gì, ta phải làm nấy”. Người đề nghị cán bộ, đảng viên hết dạ, vô cùng chuyên dụng cho dân chúng, yêu kính dân chúng, thật sự tôn trọng dân chúng.

Chỉ dẫn số 74 của Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ, mục tiêu, đề nghị của việc học tập chuyên đề 5 …… là tăng nhanh việc xây dựng tinh thần tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, nhằm tạo động lực béo phệ cho công cuộc đổi mới, góp phần tăng nhanh xây dựng Đảng trong lành, lớn mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong quá trình hiện tại.

II. Các nội dung đăng ký theo thực tiễn công việc

Dựa trên các chuẩn mực chính trong nội dung đăng ký, tôi đăng ký các nội dung theo thực tiễn công việc như sau:

– Thực hiện đúng các ý kiến của Đảng, chế độ luật pháp của Nhà nước trong thực hành công vụ, trong quan hệ với Nhân dân. Hăng hái tham dự các chương trình chỉ tiêu, tăng trưởng kinh tế, văn hóa, xã hội, con người do Đảng, Nhà nước đề ra và phát động, làm gương và hỗ trợ dân chúng xóa đói, giảm nghèo ở địa phương, trong số đông.

– Kiên quyết chiến đấu chống quan liêu, tham nhũng, thụ động, tự giác tiến hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công không lo nghĩ, chuyển động các phân khúc dân chúng tham dự, tiến hành lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “muốn người ta theo mình, phải làm gương trước”.

– Tự giác tiến hành nghiêm Quy định 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “những điều đảng viên ko được làm”, Quy định 101-QĐ/TW, ngày 7/6/2012 của Ban Bí thơ khóa XI về “bổn phận nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ quản các đơn vị quản lý”, Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “1 số việc cần làm ngay để tăng nhanh vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”. Trong ấy, có đề nghị cán bộ, đảng viên phải:

+ “Kiểu mẫu trong tiến hành, tuyên truyền và bảo vệ chủ trương, đường lối của Ðảng, chế độ, luật pháp của Nhà nước; chuẩn bị hy sinh ích lợi tư nhân vì ích lợi chung của Ðảng, Nhà nước và của dân chúng”;

+ Về đạo đức, lối sống, tác phong, phải: “Nêu gương về đức khiêm tốn, giản dị; tác phong sâu sát thực tiễn, gần gụi để thấu hiểu tâm sự, ước vọng chính đáng của nhân dân, đầu tiên trong tổ chức, cơ quan, đơn vị công việc và nơi trú ngụ”;

+ Về quan hệ với Nhân dân phải: “Nêu cao tinh thần chuyên dụng cho dân chúng; làm việc với thái độ khách quan, công tâm, sức khắc phục những ích lợi chính đáng của Nhân dân; lắng tai tâm sự, ước vọng của nhân dân, chủ động hội thoại với Nhân dân và cán bộ dưới quyền. Kiểu mẫu tiến hành phận sự công dân nơi trú ngụ. Kiên quyết chiến đấu với những biểu lộ vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hống hách và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền toái Nhân dân”.

Video hướng dẫn đăng ký học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách năm 2021 :

III. Hướng đăng ký nỗ lực chỉ mất khoảng đến.

Về việc khai triển tiến hành chuyên đề 5……, tôi nhận thấy bản thân mình phải nghiêm chỉnh giải quyết những thiếu sót trong cá tính làm việc, cá tính sống, lối sống, lề thói làm việc, lề thói sinh hoạt, nói năng,… làm tác động tới cơ quan và uy tín bản thân; nêu cao ý thức bổn phận, đoàn luyện khả năng và thái độ dám nghĩ, dám làm, dám chịu bổn phận với lời nói, việc làm của mình trước cộng đồng, cấp trên và trước nhân dân.

Với các nội dung đăng ký nêu trên, tôi xin hạ cố gắng 5 2021 kết thúc tốt nhiệm vụ và tiến hành tốt các nội dung đã đăng ký.

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Bản đăng ký tiến hành chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh 5 2022

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————-

BẢN ĐĂNG KÝ
Thực hiện chuẩn mực đạo đức theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 5 2021
————–

Kính gửi: – Hiệu trưởng trường ………………….

Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày…….tháng………5………….

Là (tổ trưởng, thầy cô giáo hay viên chức)……………… thuộc tổ: ………… trường ……………..;

Căn cứ kế hoạch số …………… ngày ……../……./……. của trường ………………… về việc đăng ký tiến hành chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh 5 2021.

Trên cơ sở đã được học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức và cá tính Hồ Chí Minh chỉ mất khoảng mới đây.

Để thích hợp với đề nghị, nhiệm vụ trong quá trình hiện tại, bản thân tôi chọn các chuẩn mực đạo đức cần đoàn luyện và thời kì tiến hành như sau:

I/ Các chuẩn mực cần tiến hành (nêu ra tên chuẩn mực chi tiết)

1. …………………………………………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………………………………………………………

II/ Các giải pháp tiến hành:

1. ………………………………………………………………………………………………………………….

2. ………………………………………………………………………………………………………………….

3. ………………………………………………………………………………………………………………….

III/ Thời gian tiến hành:

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

………, ngày…tháng….5….
Người đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

Tổ chức học tập và tuyên truyền chuyên đề 5 2022

Chuyên đề 5 2022 là: “Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh về xây dựng hàng ngũ cán bộ, đảng viên thật sự đi đầu, kiểu mẫu, có đạo đức cách mệnh trong trắng, khả năng chính trị vững vàng, đủ năng lực phục vụ đề nghị, nhiệm vụ hiện tại .”

Các đơn vị quản lý ủy đảng chỉ huy, chỉ huy xây dựng kế hoạch đưa nội dung học tập chuyên đề 5 2022 vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan. Xác định nội dung học tập và tuân theo từng tháng, từng quý sát với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên; chọn lọc các vấn đề còn giảm thiểu của cộng đồng, tư nhân để trao đổi và tìm biện pháp tiến hành tốt hơn thời kì đến. Các nội dung cần tiến hành:

– Quý I/2022: học tập, trao đổi, đề ra phương hướng nỗ lực tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh về công việc cán bộ. Liên hệ công việc cán bộ tại địa phương, cơ quan, đơn vị; tính đi đầu, kiểu mẫu của cán bộ, đảng viên trong tiến hành chức bổn phận vụ được cắt cử gắn với các Quy định về nêu gương và Quy định về những điều đảng viên ko được làm.

– Quý II/2022: học tập, trao đổi, đề ra phương hướng nỗ lực tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh về công việc xây dựng hàng ngũ cán bộ. Liên hệ công việc giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mệnh; đoàn luyện khả năng chính trị của hàng ngũ cán bộ, đảng viên tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

– Quý III/2022: học tập, trao đổi, đề ra phương hướng nỗ lực tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh về cán bộ và công việc cán bộ. Liên hệ việc đổi mới, tăng lên chất lượng công việc cán bộ tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

– Quý IV/2022: tổ chức cơ sở đảng đánh giá kết quả thực hiện chuyên đề 2022; việc đưa nội dung học tập và làm theo chuyên đề 2022 vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan, đơn vị. Cán bộ, đảng viên kiểm điểm trước cộng đồng chi bộ về kết quả thật hiện kế hoạch tư nhân. Chú trọng liên kết tiến hành nội dung học tập và tuân theo với kiểm điểm, bình chọn xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên cuối 5.

Tải về các mẫu ở đây

Xem thêm thông tin Bản đăng ký Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2022 (8 Mẫu) Đăng ký học tập và làm theo Bác năm 2022

Bản đăng ký Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 5 2022 (8 Mẫu) Đăng ký học tập và tuân theo Bác 5 2022

Bản đăng ký học tập và tuân theo tư tưởng đạo đức cá tính Hồ Chí Minh 5 2022 là biểu mẫu được mỗi tư nhân đăng ký chỉ tiêu của mình tại các chi bộ, đoàn thể, cơ quan nhà nước. Nội dung trong bản đăng ký học tập và tuân theo tấm gương 5 2022 bao gồm thông tin tư nhân của người đăng ký, các nội dung đăng ký, biện pháp, chỉ tiêu nỗ lực của tư nhân đảng viên trong 5.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Chuyên đề 5 2022 “Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh về xây dựng hàng ngũ cán bộ, đảng viên thật sự đi đầu, kiểu mẫu, có đạo đức cách mệnh trong trắng, khả năng chính trị vững vàng, đủ năng lực phục vụ đề nghị, nhiệm vụ hiện tại.” Vậy sau đây là mẫu bản đăng ký học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh 2022, mời các bạn cùng theo dõi tại đây..Bài thu hoạch học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí MinhBản đăng ký tư nhân học tập và tuân theo tấm gương Hồ Chí Minh 5 2022Bản đăng ký tư nhân học tập và tuân theo tấm gương 5 2022Bản đăng kí học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí MinhBản đăng ký học tập và tuân theo tư tưởng đạo đức cá tính Hồ Chí Minh 5 2022Bản đăng ký tư nhân tiến hành Chỉ thị 05-CT/TWBản đăng ký học tập và tuân theo tấm gương 5 2022 của đảng viênBản đăng ký thi đua tư nhân học tập và tuân theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh 2022Bản đăng ký học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 2022Bản đăng ký tiến hành chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh 5 2022Chuyên đề học tập và tuân theo tư tưởng đạo đức cá tính Hồ Chí Minh 5 2022(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Bản đăng ký tư nhân học tập và tuân theo tấm gương 5 2022ĐẢNG ỦY ………………………. CHI BỘ ………………………… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ……, ngày ….. tháng …. 5 20… BẢN ĐĂNG KÝ HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ 2022″Xây dựng hàng ngũ cán bộ, đảng viên thật sự đi đầu, kiểu mẫu, có đạo đức cách mệnh trong trắng, khả năng chính trị vững vàng, đủ năng lực phục vụ đề nghị, nhiệm vụ hiện tại”. (theo Kế hoạch số …-KH/ĐU ngày … tháng … 5 20… của Đảng ủy)Họ và tên: ……………………………………….Sinh 5: ………..Chức vụ Đảng:…………………………………………………………Chức vụ chính quyền:…………………………………………………Đơn vị công việc:………………………………………………………..Chi bộ:……………………………………………………………………Thực hiện công văn số ….-CV/ĐU ngày … tháng .. 5…… của Đảng ủy ……. về việc viết bản đăng ký học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 5 20…… “Xây dựng hàng ngũ cán bộ, đảng viên thật sự đi đầu, kiểu mẫu, có đạo đức cách mệnh trong trắng, khả năng chính trị vững vàng, đủ năng lực phục vụ đề nghị, nhiệm vụ hiện tại”. ”. Tôi xin đăng ký và hạ cố gắng học tập chuyên đề 5 20…… chi tiết như sau:I. Nội dung đăng ký-  Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh về xây dựng hàng ngũ cán bộ, đảng viên thật sự đi đầu, kiểu mẫu có đạo đức cách mệnh trong trắng, khả năng chính trị vững vàng theo Nghị quyết Trung ương 4- Học tập, tiến hành các Quy định về nêu gương, Quy định về những điều đảng viên ko được làm, chú trọng tiến hành các nội dung trên đối với cán bộ, đảng viên – nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp.II/ Các giải pháp tiến hành:1. ………………………………………………………………………………………………………………….2. ………………………………………………………………………………………………………………….3. ………………………………………………………………………………………………………………….III/ Thời gian tiến hành:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ(Ký và ghi rõ họ tên)NGƯỜI ĐĂNG KÝ(Ký và ghi rõ họ tên)(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Bản đăng kí học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí MinhĐẢNG ỦY ……………………….CHI BỘ …………………………ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM……, ngày ….. tháng …. 5 20……BẢN ĐĂNG KÝ HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ 20……“Xây dựng tinh thần tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh”Kính gửi:………………………………………………………… ………………………………Họ và tên:……………….. ..Sinh ngày:…………………………………………………Chức vụ trong Đảng:……………………………………….. ……………………………….Chức vụ chính quyền, đoàn thể:……………………….. ……………………………….Sinh hoạt tại chi bộ:…………………………………………. ……………………………….Thực hiện công văn số ….-CV/ĐU ngày … tháng .. 5…… của Đảng ủy ……. về việc viết bản đăng ký học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 5 20…… “Xây dựng tinh thần tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh”. Tôi xin đăng ký và hạ cố gắng học tập chuyên đề 5 20…… chi tiết như sau:I. Nội dung đăng ký1. Tinh thần về tinh thần tôn trọng Nhân dânÝ thức tôn trọng dân chúng ở góc cạnh đạo đức cần phải khai thác ở việc coi trọng, đề cao dân chúng. Tôn trọng dân chúng trong đạo đức Hồ Chí Minh là đề cao ý dân, sức dân, bởi “dễ mười lần ko dân cũng chịu. Khó trăm lần dân liệu cũng xong”. Thành ra, “đối với dân ta đừng có làm điều gì trái ý dân. Dân muốn gì, ta phải làm nấy”. Người đề nghị cán bộ, đảng viên hết dạ, vô cùng chuyên dụng cho dân chúng, yêu kính dân chúng, thật sự tôn trọng dân chúng.2. Tinh thần về phát huy dân chủDân chủ được Người giảng giải ngắn gọn, hàm súc là dân làm chủ và dân là chủ. Trong nước dân chủ thì địa vị cao nhất là dân, dân là quý nhất, lực lượng dân chúng là mạnh nhất. Phát huy dân chủ là phát huy tài dân. Muốn vậy, thì phải siêng năng nghe dân, gặp dân, hiểu dân, học dân, hỏi dân. Học hỏi dân để chỉ huy dân. Theo Hồ Chí Minh “Không học hỏi dân thì ko chỉ huy được dân. Có biết làm học sinh dân, mới làm được thầy học dân”3. Tinh thần về chăm lo đời sống dân chúngTheo tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống dân chúng là vì con người, do con người, đầu tiên là vì dân và do dân. Theo Bác, muốn có sức dân, lòng dân thì phải chăm lo đời sống của dân. Trước khi đi xa, Hồ Chí Minh vẫn ân cần “trước hết là công tác đối với con người”. Người dặn trong Di chúc “Đảng nhu yếu kế hoạch thật tốt để tăng trưởng kinh tế và văn hóa, nhằm ko dừng tăng lên đời sống của dân chúng”.II. Các biện pháp tiến hành:- Thực hiện đúng các ý kiến của Đảng, chế độ luật pháp của Nhà nước trong thực hành công vụ, trong quan hệ với Nhân dân. Hăng hái tham dự các chương trình chỉ tiêu, tăng trưởng kinh tế, văn hóa, xã hội, con người do Đảng, Nhà nước đề ra và phát động, làm gương và hỗ trợ dân chúng xóa đói, giảm nghèo ở địa phương, trong số đông.- Kiên quyết chiến đấu chống quan liêu, tham nhũng, thụ động, tự giác tiến hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công không lo nghĩ, chuyển động các phân khúc dân chúng tham dự, tiến hành lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “muốn người ta theo mình, phải làm gương trước”.- Tự giác tiến hành nghiêm Quy định 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “những điều đảng viên ko được làm”, Quy định 101-QĐ/TW, ngày 7/6/2012 của Ban Bí thơ khóa XI về “bổn phận nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ quản các đơn vị quản lý”, Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “1 số việc cần làm ngay để tăng nhanh vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”. Trong ấy, có đề nghị cán bộ, đảng viên phải:+ “Kiểu mẫu trong tiến hành, tuyên truyền và bảo vệ chủ trương, đường lối của Ðảng, chế độ, luật pháp của Nhà nước; chuẩn bị hy sinh ích lợi tư nhân vì ích lợi chung của Ðảng, Nhà nước và của dân chúng”;+ Về đạo đức, lối sống, tác phong, phải: “Nêu gương về đức khiêm tốn, giản dị; tác phong sâu sát thực tiễn, gần gụi để thấu hiểu tâm sự, ước vọng chính đáng của nhân dân, đầu tiên trong tổ chức, cơ quan, đơn vị công việc và nơi trú ngụ”;+ Về quan hệ với Nhân dân phải: “Nêu cao tinh thần chuyên dụng cho dân chúng; làm việc với thái độ khách quan, công tâm, sức khắc phục những ích lợi chính đáng của Nhân dân; lắng tai tâm sự, ước vọng của nhân dân, chủ động hội thoại với Nhân dân và cán bộ dưới quyền. Kiểu mẫu tiến hành phận sự công dân nơi trú ngụ. Kiên quyết chiến đấu với những biểu lộ vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hống hách và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền toái Nhân dân”.Với các nội dung đăng ý nêu trên, tôi xin hạ cố gắng 5 20…… kết thúc tốt nhiệm vụ và tiến hành tốt các nội dung đã đăng ký.XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ(Ký và ghi rõ họ tên)NGƯỜI ĐĂNG KÝ(Ký và ghi rõ họ tên)(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Bản đăng ký học tập và tuân theo tư tưởng đạo đức cá tính Hồ Chí Minh 5 2022BẢN ĐĂNG KÝ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH NĂM 2022Họ và tên:……………………………………………………………………………Chức vụ:……………………………………………………………………………..Đoàn thể:…………………………………………………………………………….Căn cứ: …………………………………………………………………………….Tôi xin nỗ lực học tập, đoàn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 5 2021 như sau:1. Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thật thà bổn phận: Chống ại hiện trạng thiếu thật thà, vô cảm. Sống thật thà và có bổn phận với chính mình, với gia đình, với bạn hữu, đồng nghiệp.Nội dung:……………………………………………………………………………Gicửa ải pháp:………………………………………………………………………….2. Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về gắn bó với dân chúng: Giữ vững tư tưởng “lấy dân làm gốc”, tiến hành gần dân, trọng dân, học dân, đề nghị tiến hành các chế độ xuất hành từ ích lợi của dân chúng.Nội dung:…………………………………………………………………………..Gicửa ải pháp:………………………………………………………………………….3. Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về kết đoàn, xây dựng Đảng trong lành, lớn mạnh: Luôn nhận thức nhiệm vụ xây dựng đảng là nhiệm vụ cốt lõi, tiến hành nghiêm những nguyên lý tự phê bình và phê bình, nguyên lý dân chủ.Nội dung:……………………………………………………………………………Gicửa ải pháp:………………………………………………………………………….Bản đăng ký tư nhân tiến hành Chỉ thị 05-CT/TWĐẢNG BỘ ……………..CHI BỘ ………………………ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM……………, ngày … tháng 2 5 20…BẢN ĐĂNG KÝ CÁ NHÂNThực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tăng nhanh việc học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh 5 20…(theo Kế hoạch số …-KH/ĐU ngày … tháng … 5 20… của Đảng ủy)Họ và tên: ……………………………………….Sinh 5: ………..Chức vụ Đảng:…………………………………………………………Chức vụ chính quyền:…………………………………………………Đơn vị công việc:………………………………………………………..Chi bộ:……………………………………………………………………Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tăng nhanh việc học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh 5 20… Bản thân đăng ký học tập nội dung chi tiết như sau:1. Về tư tưởng chính trị:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2. Phẩm chất đạo đức, lối sống……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3. Về tiến hành chức trách, nhiệm vụ được giao (Liên hệ các biểu lộ chi tiết trong công việc và trong sinh hoạt như: sự tận tụy, nhiệt huyết, bổn phận, chống quan liêu, lợi dụng chức trách, quyền hạn, các “bệnh”: kéo bè, kéo cánh, nói 1 đằng, làm 1 nẻo, nói, hứa hẹn nhưng mà ko làm; xây dựng lối sống ngay thẳng, thật thà, bảo vệ đường lối, ý kiến của Đảng, tôn trọng, tiến hành nghiêm chế độ, pháp luật của Nhà nước,…)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………4. Xác định nội dung đột phá để nỗ lực tiến hành (Nhằm làm chuyển biến rõ nét trong học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh thích hợp với tư nhân nên lựa chọn nội dung gắn với nhiệm vụ được giao), chi tiết như:(1) Hăng hái nghiên cứu, học tập và tham dự tuyên truyền chủ trương, chế độ của Đảng, luật pháp của Nhà nước, tăng lên khả năng chính trị, tuyệt đối trung thành, kiên cường chỉ tiêu, lý tưởng cách mệnh của Đảng;(2) Đổi mới phương thức chỉ huy, cá tính làm việc, tác phong công việc, nhất là cá tính gần dân, tôn trọng dân, có bổn phận với dân, sâu sát cơ sở;(3) Không dừng tu dưỡng, đoàn luyện đạo đức trong trắng, kiểu mẫu, khiêm tốn, giản dị, chống bệnh thành quả, vẻ ngoài;(4) Thực hành tiết kiệm, chống phí phạm, thụ động, quan liêu, tham nhũng;(5) Phát huy dân chủ, tăng nhanh kết đoàn, tiến hành nghiêm chỉnh nguyên lý “ dân chủ”, tiến hành tốt “tự phê bình và phê bình” theo ý thức Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII của Đảng.6) Tăng lên ý thức bổn phận, chủ động, hăng hái, quyết liệt trong công tác, nói đi đôi với làm.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………5. Phương hướng nỗ lực, tuân theo (Những nội dung gắn với nhiệm vụ được giao, nhất là trong ý thức, bổn phận, thái độ về xây dựng cá tính, tác phong công việc của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Trên đây là Bản đăng ký tư nhân trong tiến hành Chỉ thị 05-CT/TW 5 20…Người đăng ký(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Bản đăng ký học tập và tuân theo tấm gương 5 2022 của đảng viênCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————-BẢN ĐĂNG KÝ CÁ NHÂNHọc tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 5 2022Kính gửi:………………………………………………………………………………………………..Tôi tên:………………………………………………………………………………………………….Chức vụ trong Đảng:…………………………………………………………………………………Chức vụ chính quyền, đoàn thể:…………………………………………………………………..Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-CB, ngày 01 tháng 04 5 2015 của chi bộ về việc học tập chuyên đề 5 2020 “Tăng mạnh khối đại kết đoàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong lành, lớn mạnh theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh” trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, tại các cơ quan, đơn vị và tuyên truyền trong dân chúng. Bản thân tôi xin đăng ký học tập và tuân theo Bác về tăng nhanh khối đại kết đoàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong lành, lớn mạnh theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh như sau:1. Tháng 4 và tháng 5 5 2021 đăng ký tuân theo:- Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “thật thà, bổn phận”:- Tư tưởng Hồ Chí Minh về “thật thà”.Luôn đoàn luyện khả năng vững vàng, có niềm tin vào chỉ tiêu lý tưởng cách mệnh của Đảng. Luôn luôn thật thà với mình, trình bày qua công tác chuyên môn nhà trường, trong báo cáo cũng như trong bình chọn các hoạt động.Thực hiện nói và làm đúng chủ trương, chế độ của Đảng và Nhà nước, chống chủ nghĩa tư nhân, ko được vì ích lợi tư nhân nhưng mà xuyên tạc, nói sai, làm sai. Tuyên truyền, giáo dục, chuyển động đảng viên nhân dân tuân theo cho đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chế độ, luật pháp của Nhà nước.Thực hiện tốt việc hợp nhất giữa lời nói và việc làm, “ko nói 1 đàng, làm 1 nẻo”.Luôn nghiêm chỉnh với chính mình, đúng đắn với người khác, ko được “hứa hẹn nhưng mà ko làm”. Thực hiện tốt lời dạy của Hồ Chí Minh “Nói ít, mở đầu bằng hành động”; “tốt nhất là mồm nói, tay làm, làm gương cho người khác bắt chước”. Cán bộ, đảng viên “cần phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, mồm nói, tay làm. Chứ chẳng hề chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh… phải thiệt thà nhúng tay vào việc”.Luôn rà soát, bình chọn những nghị quyết của chi bộ và kế hoạch của nhà trường đã thi hành thế nào. Thực hiện tới nơi tới chốn những nghị quyết, kế hoạch đề ra.Luôn luôn tự đổi mới, tự chấn chỉnh để kết thúc bổn phận, lời hứa hẹn trước chi bộ, nhân dân. Khi mắc sai trái, thiếu sót thì can đảm nhận lỗi cộng đồng và cương quyết dựa vào cộng đồng để tu sửa thiếu sót.Chấp hành tốt các quy định ở địa phương nơi trú ngụ. Tham gia và đóng góp cho các cuộc họp nơi bản thân trú ngụ.- Tư tưởng Hồ Chí Minh về “bổn phận”.+ Luôn trình bày ý thức bổn phận cao trong công tác của chi bộ, nhà trường. Không thoái thác, lẩn tránh nhiệm vụ. Tự tinh thần về các công tác phải làm, “nhận rõ phải, trái, đúng sai”, tự mình xác định việc cần làm. Có bổn phận với bản thân, với công tác được giao. Tự giác, tự mình phấn đấu vươn lên để kết thúc bổn phận ấy.+ Phcửa ải sâu sát, gần gụi nhân dân, chăm lo hỗ trợ nhân dân về mọi mặt; Biết lắng tai quan điểm và ước vọng của nhân dân, phụ huynh, học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp. Việc gì cũng phải học hỏi và bàn luận với cộng đồng, giảng giải trước cộng đồng … Đưa mọi vấn đề cho cộng đồng trao đổi và tìm cách khắc phục.+ Luôn nêu gương trước nhân dân về mọi mặt, trong phong trào luôn đi đầu, kiểu mẫu làm trước, tiến trước để nhân dân noi theo.+ Luôn mến yêu đồng nghiệp, tôn trọng quyền làm chủ của cộng đồng, ko có thái độ quan liêu, ko hống hách, nhũng nhiễu nhân dân. Xác định được mục tiêu “vào Đảng để làm tôi tớ cho Nhân dân… Chỉ đạo là làm tôi tớ Nhân dân và phải khiến cho tốt”.+ Luôn luôn kiên cường với tôn chỉ, mục tiêu, chỉ tiêu, lý tưởng của Đảng. Thực hiện tốt các nhiệm vụ của người đảng viên; chấp hành nghiêm Điều lệ, kỷ luật Đảng; hăng hái tham dự xây dựng chi bộ trong lành lớn mạnh.+ Chăm lo xây dựng gia đình, kiến lập gia đình hạnh phúc… Giáo dục các thành viên trong gia đình về bổn phận xã hội, về ý chí vươn lên trong học tập và công việc, kết thúc tốt mọi nhiệm vụ được giao. Quan tâm giáo dục cho con cháu về đạo đức, lối sống lành mạnh, nhất là ý thức cần kiệm, liêm chính, lòng bác ái, tình kết đoàn số đông; biết kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng tộc, quê hương và của toàn dân tộc.+ Luôn tiến hành tốt quy định những điều đảng viên ko được làm, trong ấy tiến hành tốt những nội dung sau:Không uống rượu bia trong giờ hành chánh. Không tham dự điều khiển các công cụ giao thông lúc uống rượu bia.Không mê tín, dị đoan. Không tổ chức tiệc tùng nhằm trục lợi tư nhân.2. Tháng 6 và tháng 7 5 2021 đăng ký tuân theo:- Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “gắn bó với dân chúng”.Để gắn bó với dân, giữ vững mối liên hệ giữa cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tôi xin đăng ký tuân theo những việc sau:Biết nhận rõ phải, trái, gìn giữ lập trường, ý kiến của Đảng.Luôn luôn xung phong, kiểu mẫu trong trong công việc, hết dạ vô cùng chuyên dụng cho Nhân dân, xoành xoạch trau dồi đạo đức cách mệnh, cần kiệm, liêm chính.Bất cứ gian truân tới mức nào cũng cương quyết làm đúng chế độ và nghị quyết của Đảng, làm gương cho nhân dân. Luôn tăng lên ý thức bổn phận trước Nhân dân, trước Đảng, cương quyết chống lại chủ nghĩa tư nhân;Luôn đặt ích lợi của Đảng lên trên. Nếu ích lợi của Đảng và ích lợi tư nhân tranh chấp với nhau, thì ích lợi tư nhân phải tuyệt đối phục tòng ích lợi Đảng.Tăng lên ý thức đảm trách trước Đảng và trước nhân dân, hết dạ, vô cùng chuyên dụng cho Nhân dân, mến yêu Nhân dân. Tôn trọng thật sự quyền làm chủ của Nhân dân. Trong công việc ko được “kiêu căng, tự kiêu, tự đại”…3. Tháng 8 và tháng 9 5 2021 đăng ký tuân theo:- Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong lành, lớn mạnh theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh.Tổ chức nghiêm chỉnh, đúng điều lệ các cuộc họp chi bộ. Thể hiện ý thức dân chủ, vào phê bình, tự phê bình trong sinh hoạt Đảng.Trong công tác ngoài tiến hành đúng nguyên lý, khả năng, lý trí cần phải thương mến, đồng cảm và san sẻ với đồng đội, đồng nghiệp. Tạo sự hiểu biết, tin tưởng nhau giữa các đảng viên trong chi bộ.Tránh các căn bệnh “quan liêu”, “tham nhũng, phí phạm”, “xa dân”.Tăng lên nhân phẩm trí não của đảng viên. Xây dựng, hoàn thiện các kế hoạch, nghị quyết thích hợp với đường lối chế độ của Đảng, với tình hình kinh tế, xã hội tại địa phương.Quan tâm tới công việc xây dựng Đảng, thực thụ coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ cốt lõi ở tất cả các đơn vị quản lý, các đơn vị quản lý.Đề cao công việc tiếp dân, khắc phục tốt mối quan hệ với dân.Bản thân tôi xin đăng ký tiến hành kết thúc vào cuối tháng….. 5 2021.XÁC NHẬN CỦA CHI BỘP. BÍ THƯ CHI ỦYNGƯỜI ĐĂNG KÝ(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Bản đăng ký thi đua tư nhân học tập và tuân theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh 2022CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc……………., ngày … tháng … 5 20…Dành cho cán bộ công chức, nhân viên, viên chức (đảng viên và ko đảng viên)BẢN ĐĂNG KÝ THI ĐUA CỦA CÁ NHÂN NĂM….(Gắn với cam kết tiến hành Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng)Kính gửi:………………………………………..Họ và tên:…………………………………………Sinh ngày………………………………..Đơn vị công việc:………………………………………………………………………………..Chức vụ Đảng: ………………………………………………………………………………….Chức vụ chính quyền, đoàn thể:…………………………………………………………..Sinh hoạt tại Chi bộ: …………………………………………………………………………Căn cứ nội dung phát động phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị. Tôi xin hưởng ứng và đăng ký tham dự thi đua với các nội dung sau:I. Đăng ký tham dự thi đua tiến hành tốt nhiệm vụ được giao gắn với các phong trào thi đua do các đơn vị quản lý phát động……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….II. Đăng ký tham dự thi đua gắn với cam kết tiến hành Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng1. Về tư tưởng chính trị(Luôn trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; ko có biểu lộ suy thoái về tư tưởng chính trị ”tự diễn biến”, ”tự chuyển hóa”)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2. Về nhân phẩm đạo đức lối sống(Luôn đoàn luyện, tu dưỡng học tập, tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh; gìn giữ nhân phẩm đạo đức, lối sống kiểu mẫu trong công việc và cuộc sống, trong chiến đấu chống chủ nghĩa tư nhân, quan liêu tham nhũng, phí phạm; ko có biểu lộ suy thoái về đạo đức, lối sống)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3. Về tiến hành chức trách, nhiệm vụ được giao(Luôn nêu cao ý thức bổn phận trong tiến hành nhiệm vụ; đổi mới bí quyết công việc và lề lối làm việc; chấp hành và bảo vệ, tuyên truyền, chuyển động cán bộ, đảng viên, gia đình và dân chúng tiến hành đường lối, ý kiến chủ trương, nghị quyết của Đảng, chế độ luật pháp của Nhà nước; hăng hái học tập tăng lên trình độ và năng lực công việc; kết thúc tốt chức trách, nhiệm vụ được giao)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………4. Về tổ chức kỷ luật(Thực hiện nghiêm các nguyên lý sinh hoạt của tổ chức; chấp hành sự cắt cử của tổ chức; tự giác chấp hành các nghị quyết, quy định của Đảng, luật pháp Nhà nước, quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi trú ngụ)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………5. Về đăng ký học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh:Căn cứ chuyên đề học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh hàng 5, tư nhân chọn 1 số nội dung chi tiết gắn với Chuyên đề của 5 để đăng ký tiến hành bằng những việc làm, hành động chi tiết, để mắt tới giải quyết những giảm thiểu, còn đó của tư nhân chỉ mất khoảng qua và phương hướng, biện pháp giải quyết những giảm thiểu, còn đó (qua kiểm điểm, bình chọn chất lượng cán bộ, đảng viên cuối 5)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(Chuyên đề 5 2020 là: “Tăng mạnh khối đại kết đoàn toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong lành, lớn mạnh theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh”)6. Về cam kết tu dưỡng, đoàn luyện,gìn giữ nhân phẩm đạo đức, lối sống, ko có biểu lộ suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”:- Tự cam kết về việc ko vi phạm 27 biểu lộ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nhưng mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng đã chỉ ra;- Bản thân tự kiểm điểm và giải quyết biểu lộ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nhưng mà bản thân nhận thấy cần giải quyết; hoặc những biểu lộ nhưng mà cấp ủy, cơ quan gợi ý.- Về phương hướng, biện pháp tiến hành……………………………………………………………………………………………………..7. Về kế hoạch hành động tiến hành các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Tỉnh ủy(Nội dung này chỉ vận dụng đối với tư nhân là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Các đồng đội đã xây dựng kế hoạch hành động của tư nhân sau lúc học tập, quán triệt thì nội dung này là cam kết tiến hành kế hoạch hành động đã xây dựng)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………III. Đăng ký danh hiệu thi đua 5 2021 (Tư nhân đăng ký danh hiệu nào ghi lại X vào ô tương ứng):1.Danh hiệu “Lao động đương đại”……………………………2.Danh hiệu “chiến sĩ thi đua cơ sở”………………………..Có sáng kiến, biện pháp có lợi, đề tài trong công việc……3.Danh hiệu “chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” (nếu có)……………Có sáng kiến, biện pháp có lợi, đề tài trong công việc……4.Danh hiệu “chiến sĩ thi đua toàn quốc” (nếu có)………….Có sáng kiến, biện pháp có lợi, đề tài trong công việc……5.Danh hiệu “Anh hùng Lao động” (nếu có)………………..Có sáng kiến, biện pháp có lợi, đề tài trong công việc……IV. Đăng ký vẻ ngoài khen thưởng 5 2021 (Tư nhân đăng ký danh hiệu nào ghi lại X vào ô tương ứng):1.Giđấy khen của thủ trưởng cơ quan ………………………..2.Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa …………3.Bằng khen của Bộ hoặc cơ quan ngang Bộ (ngành dọc) …4.Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ …………………….5.Huân chương các hạng ……………………………………(Xem xét: cán bộ, công chức, nhân viên và viên chức chẳng hề là đảng viên thì ko cần công nhận của Chi bộ)Công nhận của đơn vị Người đăng kýXác nhận của Chi bộ(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Bản đăng ký học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 2022ĐẢNG ỦY ……………………….CHI BỘ …………………………ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM……, ngày ….. tháng …. 5……BẢN ĐĂNG KÝ HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ NĂM…….“……………………………………….”Kính gửi:…………………………………………………………………………………………Họ và tên:…………………………………………Sinh ngày……………………………….Chức vụ trong Đảng:…………………………………………………………………………Chức vụ chính quyền, đoàn thể:…………………………………………………………Sinh hoạt tại chi bộ:…………………………………………………………………………..Thực hiện công văn số ….-CV/ĐU ngày … tháng .. 5 … của Đảng ủy ……. về việc viết bản đăng ký học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 5 2021 “………………………………..”. Tôi xin đăng ký và hạ cố gắng học tập chuyên đề 5…… chi tiết như sau:I. Các chuẩn mực chính trong nội dung đăng kýTư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống dân chúng được trình bày là phải có thái độ bình chọn cao vai trò, địa điểm của dân chúng. Theo Bác, muốn thật sự tôn trọng dân chúng thì phải hiểu dân. Chính tài dân, sức dân, của dân, quyền dân, lòng dân, sự khéo léo, tích cực, người hùng đã hình thành “cái gốc” của dân. Cộng với thái độ bình chọn cao vai trò của dân chúng, tinh thần tôn trọng dân chúng còn phải đặc trưng để mắt tới ko xâm phạm tới ích lợi, lợi quyền hợp lí, ko xúc phạm dân chúng. Phcửa ải xoành xoạch tôn trọng và gìn giữ của công, của dân chúng.Theo tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống dân chúng là vì con người, do con người, đầu tiên là vì dân và do dân. Theo Bác, muốn có sức dân, lòng dân thì phải chăm lo đời sống của dân. Trước khi đi xa, Hồ Chí Minh vẫn ân cần “trước hết là công tác đối với con người”. Người dặn trong Di chúc “Đảng nhu yếu kế hoạch thật tốt để tăng trưởng kinh tế và văn hóa, nhằm ko dừng tăng lên đời sống của dân chúng”.Đạo đức Hồ Chí Minh về tinh thần tôn trọng Nhân dân trình bày nổi trội ở sự hợp nhất giữa tư tưởng đạo đức và tư tưởng chính trị của Người.Tinh thần tôn trọng dân chúng ở góc cạnh đạo đức cần phải khai thác ở việc coi trọng, đề cao dân chúng. Tôn trọng dân chúng trong đạo đức Hồ Chí Minh là đề cao ý dân, sức dân, bởi “dễ mười lần ko dân cũng chịu. Khó trăm lần dân liệu cũng xong”. Thành ra, “đối với dân ta đừng có làm điều gì trái ý dân. Dân muốn gì, ta phải làm nấy”. Người đề nghị cán bộ, đảng viên hết dạ, vô cùng chuyên dụng cho dân chúng, yêu kính dân chúng, thật sự tôn trọng dân chúng.Chỉ dẫn số 74 của Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ, mục tiêu, đề nghị của việc học tập chuyên đề 5 …… là tăng nhanh việc xây dựng tinh thần tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, nhằm tạo động lực béo phệ cho công cuộc đổi mới, góp phần tăng nhanh xây dựng Đảng trong lành, lớn mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong quá trình hiện tại.II. Các nội dung đăng ký theo thực tiễn công tácDựa trên các chuẩn mực chính trong nội dung đăng ký, tôi đăng ký các nội dung theo thực tiễn công việc như sau:- Thực hiện đúng các ý kiến của Đảng, chế độ luật pháp của Nhà nước trong thực hành công vụ, trong quan hệ với Nhân dân. Hăng hái tham dự các chương trình chỉ tiêu, tăng trưởng kinh tế, văn hóa, xã hội, con người do Đảng, Nhà nước đề ra và phát động, làm gương và hỗ trợ dân chúng xóa đói, giảm nghèo ở địa phương, trong số đông.- Kiên quyết chiến đấu chống quan liêu, tham nhũng, thụ động, tự giác tiến hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công không lo nghĩ, chuyển động các phân khúc dân chúng tham dự, tiến hành lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “muốn người ta theo mình, phải làm gương trước”.- Tự giác tiến hành nghiêm Quy định 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “những điều đảng viên ko được làm”, Quy định 101-QĐ/TW, ngày 7/6/2012 của Ban Bí thơ khóa XI về “bổn phận nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ quản các đơn vị quản lý”, Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “1 số việc cần làm ngay để tăng nhanh vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”. Trong ấy, có đề nghị cán bộ, đảng viên phải:+ “Kiểu mẫu trong tiến hành, tuyên truyền và bảo vệ chủ trương, đường lối của Ðảng, chế độ, luật pháp của Nhà nước; chuẩn bị hy sinh ích lợi tư nhân vì ích lợi chung của Ðảng, Nhà nước và của dân chúng”;+ Về đạo đức, lối sống, tác phong, phải: “Nêu gương về đức khiêm tốn, giản dị; tác phong sâu sát thực tiễn, gần gụi để thấu hiểu tâm sự, ước vọng chính đáng của nhân dân, đầu tiên trong tổ chức, cơ quan, đơn vị công việc và nơi trú ngụ”;+ Về quan hệ với Nhân dân phải: “Nêu cao tinh thần chuyên dụng cho dân chúng; làm việc với thái độ khách quan, công tâm, sức khắc phục những ích lợi chính đáng của Nhân dân; lắng tai tâm sự, ước vọng của nhân dân, chủ động hội thoại với Nhân dân và cán bộ dưới quyền. Kiểu mẫu tiến hành phận sự công dân nơi trú ngụ. Kiên quyết chiến đấu với những biểu lộ vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hống hách và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền toái Nhân dân”.III. Hướng đăng ký nỗ lực chỉ mất khoảng đến.Về việc khai triển tiến hành chuyên đề 5……, tôi nhận thấy bản thân mình phải nghiêm chỉnh giải quyết những thiếu sót trong cá tính làm việc, cá tính sống, lối sống, lề thói làm việc, lề thói sinh hoạt, nói năng,… làm tác động tới cơ quan và uy tín bản thân; nêu cao ý thức bổn phận, đoàn luyện khả năng và thái độ dám nghĩ, dám làm, dám chịu bổn phận với lời nói, việc làm của mình trước cộng đồng, cấp trên và trước nhân dân.Với các nội dung đăng ký nêu trên, tôi xin hạ cố gắng 5 2021 kết thúc tốt nhiệm vụ và tiến hành tốt các nội dung đã đăng ký.XÁC NHẬN CỦA CHI BỘNGƯỜI ĐĂNG KÝ(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Bản đăng ký tiến hành chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh 5 2022CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———————-BẢN ĐĂNG KÝThực hiện chuẩn mực đạo đức theotư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 5 2021————–Kính gửi: – Hiệu trưởng trường ………………….Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………….Sinh ngày…….tháng………5………….Là (tổ trưởng, thầy cô giáo hay viên chức)……………… thuộc tổ: ………… trường ……………..;Căn cứ kế hoạch số …………… ngày ……../……./……. của trường ………………… về việc đăng ký tiến hành chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh 5 2021.Trên cơ sở đã được học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức và cá tính Hồ Chí Minh chỉ mất khoảng mới đây.Để thích hợp với đề nghị, nhiệm vụ trong quá trình hiện tại, bản thân tôi chọn các chuẩn mực đạo đức cần đoàn luyện và thời kì tiến hành như sau:I/ Các chuẩn mực cần tiến hành (nêu ra tên chuẩn mực chi tiết)1. …………………………………………………………………………………………………………………2. …………………………………………………………………………………………………………………3. …………………………………………………………………………………………………………………II/ Các giải pháp tiến hành:1. ………………………………………………………………………………………………………………….2. ………………………………………………………………………………………………………………….3. ………………………………………………………………………………………………………………….III/ Thời gian tiến hành:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, ngày…tháng….5….Người đăng ký(Ký và ghi rõ họ tên)Tổ chức học tập và tuyên truyền chuyên đề 5 2022Chuyên đề 5 2022 là: “Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh về xây dựng hàng ngũ cán bộ, đảng viên thật sự đi đầu, kiểu mẫu, có đạo đức cách mệnh trong trắng, khả năng chính trị vững vàng, đủ năng lực phục vụ đề nghị, nhiệm vụ hiện tại .”Các đơn vị quản lý ủy đảng chỉ huy, chỉ huy xây dựng kế hoạch đưa nội dung học tập chuyên đề 5 2022 vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan. Xác định nội dung học tập và tuân theo từng tháng, từng quý sát với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên; chọn lọc các vấn đề còn giảm thiểu của cộng đồng, tư nhân để trao đổi và tìm biện pháp tiến hành tốt hơn thời kì đến. Các nội dung cần tiến hành: – Quý I/2022: học tập, trao đổi, đề ra phương hướng nỗ lực tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh về công việc cán bộ. Liên hệ công việc cán bộ tại địa phương, cơ quan, đơn vị; tính đi đầu, kiểu mẫu của cán bộ, đảng viên trong tiến hành chức bổn phận vụ được cắt cử gắn với các Quy định về nêu gương và Quy định về những điều đảng viên ko được làm. – Quý II/2022: học tập, trao đổi, đề ra phương hướng nỗ lực tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh về công việc xây dựng hàng ngũ cán bộ. Liên hệ công việc giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mệnh; đoàn luyện khả năng chính trị của hàng ngũ cán bộ, đảng viên tại địa phương, cơ quan, đơn vị. – Quý III/2022: học tập, trao đổi, đề ra phương hướng nỗ lực tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh về cán bộ và công việc cán bộ. Liên hệ việc đổi mới, tăng lên chất lượng công việc cán bộ tại địa phương, cơ quan, đơn vị. – Quý IV/2022: tổ chức cơ sở đảng đánh giá kết quả thực hiện chuyên đề 2022; việc đưa nội dung học tập và làm theo chuyên đề 2022 vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan, đơn vị. Cán bộ, đảng viên kiểm điểm trước cộng đồng chi bộ về kết quả thật hiện kế hoạch tư nhân. Chú trọng liên kết tiến hành nội dung học tập và tuân theo với kiểm điểm, bình chọn xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên cuối 5.>>> Mẫu bản cam kết tu dưỡng, đoàn luyện, nỗ lực của Đảng viên

[rule_2_plain]

[rule_3_plain]

#Bản #đăng #ký #Học #tập #và #làm #theo #tấm #gương #đạo #đức #Hồ #Chí #Minh #5 #Mẫu #Đăng #ký #học #tập #và #làm #theo #Bác #5

#Bản #đăng #ký #Học #tập #và #làm #theo #tấm #gương #đạo #đức #Hồ #Chí #Minh #5 #Mẫu #Đăng #ký #học #tập #và #làm #theo #Bác #5

Happy Home

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button