Bài giảng giới hạn của dãy số

Nội Dung Bài Bài giảng giới hạn của dãy số

Bài giảng giới hạn của dãy số

Tài liệu gồm 36 trang, tóm lược lý thuyết SGK, hướng áp giải các dạng toán và tuyển chọn các bài tập trắc nghiệm chuyên đề giới hạn của dãy số, có đáp án và lời giải cụ thể; giúp học trò lớp 11 tham khảo lúc học chương trình Đại số và Gicửa ải tích 11 chương 4.
A. LÝ THUYẾT
I. DÃY SỐ CÓ GIỚI HẠN 0.
1. Khái niệm.
2. 1 số dãy số có giới hạn 0.
II. DÃY SỐ CÓ GIỚI HẠN HỮU HẠN.
1. Khái niệm.
2. 1 số định lí.
3. Tổng của cấp số nhân lùi vô biên.
III. DÃY SỐ CÓ GIỚI HẠN VÔ CỰC.
1. Dãy số có giới hạn dương vô cực.
2. Dãy số có giới hạn âm vô cực.
3. 1 vài luật lệ tìm giới hạn vô cực.
B. CÁC DẠNG TOÁN VỀ GIỚI HẠN DÃY SỐ
Dạng 1. Tính giới hạn dãy số cho bởi công thức.
Dạng 2. Tính giới hạn của dãy số cho bởi hệ thức truy hồi.
Dạng 3. Tổng của cấp số nhân lùi vô biên.
Dạng 4. Tìm giới hạn của dãy số nhưng tổng là n số hạng trước hết của 1 dãy số khác.
C. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG
Dạng 1. Bài tập lý thuyết.
Dạng 2. Bài tập tính giới hạn dãy số cho bởi công thức.
Dạng 3. Tổng của cấp số nhân lùi vô biên.
Dạng 4. Tìm giới hạn của dãy số cho bởi hệ thức truy hồi.
Dạng 5. Tìm giới hạn của dãy số có chứa thông số.
Dạng 6. Tìm giới hạn của dãy số nhưng số hạng tổng quát là tổng của n số hạng trước hết của 1 dãy số khác.
D. HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
Dạng 1. Bài tập lý thuyết.
Dạng 2. Bài tập tính giới hạn dãy số cho bởi công thức.
Dạng 3. Tổng của cấp số nhân lùi vô biên.
Dạng 4. Tìm giới hạn của dãy số cho bởi hệ thức truy hồi.
Dạng 5. Tìm giới hạn của dãy số có chứa thông số.
Dạng 6. Tìm giới hạn của dãy số nhưng số hạng tổng quát là tổng của n số hạng trước hết của 1 dãy số khác.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Bài #giảng #giới #hạn #của #dãy #số

Tài liệu có độ dài 36 trang, với phần tóm lược lý thuyết SGK, hướng áp giải toán và hợp tuyển các bài tập trắc nghiệm theo chuyên đề. giới hạn trình tự, với câu giải đáp và giảng giải chi tiết; giúp các em học trò lớp 11 tham khảo phần Đại số và Gicửa ải tích lúc học chương 11 Chương 4.

MỘT. HỌC THUYẾT

I. DÒNG SỐ 0 CÓ GIỚI HẠN.
1. Khái niệm.
2. 1 số dãy có giới hạn bằng 0.
II. DÒNG SỐ CÓ HẠN.
1. Khái niệm.
2. 1 số định lý.
3. Tổng của cấp số nhân lùi vô biên.
III. SỐ DÒNG CÓ GIỚI HẠN INFINITY.
1. Dãy số có giới hạn dương cực kỳ.
2. Dãy số có giới hạn âm cực kỳ.
3. 1 số luật lệ tìm giới hạn của cực kỳ.
B. CÁC HÌNH THỨC TOÁN CÓ GIỚI HẠN SỐ

Loại 1. Tính dãy số được cho bởi công thức.
2. Hình trạng Tính giới hạn của dãy số cho bởi tỉ lệ lặp lại.
Dạng 3. Tổng của cấp số nhân lùi vô biên.
Dạng 4. Tìm giới hạn của dãy có n số hạng trước hết của dãy khác.
C. BÀI TẬP KỸ NĂNG NGÔN NGỮ

Dạng 1. Bài tập lý thuyết.
Dạng 2. Bài tập tính giới hạn của dãy số cho bởi công thức.
Dạng 3. Tổng của cấp số nhân lùi vô biên.
Dạng 4. Tìm giới hạn của dãy số cho bởi quan hệ lặp.
Dạng 5. Tìm giới hạn của dãy số có thông số.
Dạng 6. Tìm biên của 1 dãy trong ấy số hạng tổng quát là tổng của n số hạng trước hết của dãy khác.
D. HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

Dạng 1. Bài tập lý thuyết.
Dạng 2. Bài tập tính giới hạn của dãy số cho bởi công thức.
Dạng 3. Tổng của cấp số nhân lùi vô biên.
Dạng 4. Tìm giới hạn của dãy số cho bởi quan hệ lặp.
Dạng 5. Tìm giới hạn của dãy số có thông số.
Dạng 6. Tìm biên của 1 dãy trong ấy số hạng tổng quát là tổng của n số hạng trước hết của dãy khác.

Tải xuống tài liệu

.

Xem thêm thông tin Bài giảng giới hạn của dãy số

Bài giảng giới hạn của dãy số

Tài liệu gồm 36 trang, tóm lược lý thuyết SGK, hướng áp giải các dạng toán và tuyển chọn các bài tập trắc nghiệm chuyên đề giới hạn của dãy số, có đáp án và lời giải cụ thể; giúp học trò lớp 11 tham khảo lúc học chương trình Đại số và Gicửa ải tích 11 chương 4.
A. LÝ THUYẾT
I. DÃY SỐ CÓ GIỚI HẠN 0.
1. Khái niệm.
2. 1 số dãy số có giới hạn 0.
II. DÃY SỐ CÓ GIỚI HẠN HỮU HẠN.
1. Khái niệm.
2. 1 số định lí.
3. Tổng của cấp số nhân lùi vô biên.
III. DÃY SỐ CÓ GIỚI HẠN VÔ CỰC.
1. Dãy số có giới hạn dương vô cực.
2. Dãy số có giới hạn âm vô cực.
3. 1 vài luật lệ tìm giới hạn vô cực.
B. CÁC DẠNG TOÁN VỀ GIỚI HẠN DÃY SỐ
Dạng 1. Tính giới hạn dãy số cho bởi công thức.
Dạng 2. Tính giới hạn của dãy số cho bởi hệ thức truy hồi.
Dạng 3. Tổng của cấp số nhân lùi vô biên.
Dạng 4. Tìm giới hạn của dãy số nhưng tổng là n số hạng trước hết của 1 dãy số khác.
C. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG
Dạng 1. Bài tập lý thuyết.
Dạng 2. Bài tập tính giới hạn dãy số cho bởi công thức.
Dạng 3. Tổng của cấp số nhân lùi vô biên.
Dạng 4. Tìm giới hạn của dãy số cho bởi hệ thức truy hồi.
Dạng 5. Tìm giới hạn của dãy số có chứa thông số.
Dạng 6. Tìm giới hạn của dãy số nhưng số hạng tổng quát là tổng của n số hạng trước hết của 1 dãy số khác.
D. HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
Dạng 1. Bài tập lý thuyết.
Dạng 2. Bài tập tính giới hạn dãy số cho bởi công thức.
Dạng 3. Tổng của cấp số nhân lùi vô biên.
Dạng 4. Tìm giới hạn của dãy số cho bởi hệ thức truy hồi.
Dạng 5. Tìm giới hạn của dãy số có chứa thông số.
Dạng 6. Tìm giới hạn của dãy số nhưng số hạng tổng quát là tổng của n số hạng trước hết của 1 dãy số khác.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Bài #giảng #giới #hạn #của #dãy #số

#Bài #giảng #giới #hạn #của #dãy #số

Happy Home

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button