Bộ 5 đề ôn tập hè Tiếng Anh 5 năm 2021 Trường Tiểu học Phạm Văn Chính

Nội Dung Bài Bộ 5 đề ôn tập hè Tiếng Anh 5 năm 2021 Trường Tiểu học Phạm Văn Chính

Bộ 5 đề ôn tập hè Tiếng Anh 5 năm 2021 Trường Tiểu học Phạm Văn Chính

Dưới đây là Bộ 5 đề ôn tập hè Tiếng Anh 5 năm 2021 Trường Tiểu học Phạm Văn Chính Ä‘ã được Happy Home biên soạn. Với các dạng đề khác nhau, các em sẽ có cÆ¡ hội luyện tập cÅ©ng nhÆ° củng cố kiến thức đã học trong chÆ°Æ¡ng trình lớp 5. Mời các em cùng xem chi tiết tÆ° liệu ngay sau đây.
BỘ 5 ĐỀ ÔN TẬP HÈ TIẾNG ANH 5 NĂM 2021

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẠM VĂN CHÍNH

1. Đề số 1

I. Odd one out:

1. a. city

b. town

c. flat

d. province

2. a. house

b. far

c. near

d. modern

3. a. lane

b. street

c. stream

d. avenue

4. a. orange

b. bread

c. buildings

d. noodles

5. a. how

b. village

c. where

d. who

6. a. small

b. quiet

c. noisy

d. center

7. a. like

b. jump

c. skip

d. dance

8. a. island

b. sea

c. fish

d. factory

9. a. crowded

b. countryside

c. noisy

d. modern

10. a. pretty

b. bad

c. nine

d. beautiful

II. Choose the correct answer:

1. Ha Noi is a big …………. in the north .

A. street

B. city

C. town

D. lane

2. His………. is 187B, Giang Vo Street.

A. class

B. road

C. town

D. address

3. There are two tall ……….. in my street.

A. tower

B. towers

C. town

D. mountains

4. Linda :Who do you live ……..?

Mai: I live ……….. my parents .

A. in – in

B. for – for

C. with- with

D. at – at

5. Choose the odd one out ( the stress ) :

A. tower

B. village

C. city

D. address

6. Ha Noi and Ho Chi Minh City are two big…………. in the country.

A. city

B. country

C. cities

D. countries

7. Mai : Where do you live , Trung ?

Trung : I live ………. Flat 18 …….. the second floor………….. Ha Noi Tower.

A. in – on – béo

B. of – in – on

C. in – on – of

D. on – in – in

8. His flat is far …. the city centre.

A. from

B. béo

C. with

D. of

9. Ha Noi is a big …………. in the north .

A. street

B. town

C. city

D. lane

10. Choose the odd one out:

A. with

B. from

C. in

D. city

III. Complete withe the given words

cities – city – mountain – village – Tower – floor – hometown – address

1. Quang Nam ………………..……….. is my father’s hometown.

2. My aunt and uncle live in a small ………………..……….. in the countryside.

3. Her family lives on the third ………………..……….. of HAGL Tower.

4. There is a big and tall ………………..……….. in front of my house.

5. Da nang is one of the most beautiful ………………..……….. in Vietnam.

6. Their ………………..……….. is 97B, Nguyen Van Cu Street.

7. Truong Son is the longest ………………..……….. in my country.

8. Peter’s ………………..……….. is London City in England.

IV. Put the words in order béo make sentences:

1. address/ What/ Mai’s/ is?

______________________________________________

2. does/ she/ Who/ with/ live ?

______________________________________________

3. her/ Is/ house/ beautiful?

______________________________________________

4. 56 Nguyen Trai/ is/ Street/ It.

______________________________________________

5. she/ Where/ does/ live?

______________________________________________

6. Danang/ hometown/ His/ city/ is.

______________________________________________

7. hometown/ like/ What/ his/ is?

______________________________________________

8. small/ quiet/ village/ and/ It/ is.

______________________________________________

9. you/ Do/ your/ live/ with/ parents?

______________________________________________

10. are/ modern/ There/ towers/ my/ in/ town.

______________________________________________

ĐÁP ÁN

I. Odd one out:

1 – c; 2 – a; 3 – c; 4 – c; 5 – b;

6 – d; 7 – a; 8 – d; 9 – d; 10 – c;

II. Choose the correct answer:

1 – B; 2 – D; 3 – B; 4 – C; 5 – D;

6 – C; 7 – C; 8 – A; 9 – C; 10 – D

III. Complete withe the given words

1 – city; 2 – village; 3 – floor; 4 – tower,

5 – cities; 6 – address; 7 – mountain; 8 – hometown;

IV. Put the words in order béo make sentences

1. What is Mai’s address?

2. Who does she live with?

3. Is her house beautiful?

4. It is 56 Nguyen Trai street.

5. Where does she live?

6. His hometown is Danang city.

7. What is his hometown like?

8. It is a small and quite village.

9. Do you live with your parents?

10. There are modern towers in my town.

2. Đề số 2

I. Translate into English:

1. thành phố:………………………..

2. ngôi làng:…………………………

3. tỉnh:…………………………………

4. thị trấn:…………………………….

5. địa chỉ:……………………………..

6. tòa tháp:…………………………..

7. tầng:………………………………..

8. đường phố:……………………….

9. quê hÆ°Æ¡ng:……………………….

10. vùng quê: ………………………..

11. núi:………………………………………

12. đất nước:…………………………….

13. yên bình:………………………………

14. đông đúc:……………………………..

15. bận rộn, tấp nập:……………………

II. Use the words in EXERCISE I béo complete the sentences:

1. Quang Nam ………………..……….. is my father’s hometown.

2. My aunt and uncle live in a small ………………..……….. in the countryside.

3. Her family lives on the third ………………..……….. of HAGL Tower.

4. There is a big and tall ………………..……….. in front of my house.

5. Danang is one of the most beautiful ………………..……….. in Vietnam.

6. Their ………………..……….. is 97B, Nguyen Van Cu Street.

7. Truong Son is the longest ………………..……….. in my country.

8. Peter’s ………………..……….. is London City in England.

III. Match the words that have opposite meaning:

1. old

a. tall

2. small

b. countryside

3. far

c. noisy

4. short

d. near

5. early

e. large

6. city

f. late

7. quiet

g. modern

IV. Put the words in order béo make sentences:

1. address/ What/ Mai’s/ is?

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. does/ she/ Who/ with/ live?

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. her/ Is/ house/ beautiful?

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. 56 Nguyen Trai/ is / Street/ It

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. she/ Where/ does/ live?

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

6. Danang/ hometown/ His/ city/ is

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. hometown/ like/ What/ his/ is?

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

8. small/ quiet/ village/ and/ It/ is/ a

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

9. you/ Do/ your/ live/ with/ parents?

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

10. are/ modern/ There/ towers/ my/ in/ city

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

V. Translate into Vietnamese.

1. Địa chỉ của bạn là gì?

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Bạn sống cùng với người nào?

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Quê của bạn ở đâu?

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Quê của bạn trông như thế nào?

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. Bạn có sống cùng với ông bà không?

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

6. Địa chỉ của anh ấy là gì?

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. Anh ấy sống cùng với người nào?

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

8. Quê của anh ấy ở đâu?

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

9. Cô ấy sống ở một ngôi làng nhỏ ở vùng quê.

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

10. Làng của cô ấy nhỏ và yên bình.

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

VI. Odd one out:

1. a. city

b. town

c. flat

d. province

2. a. house

b. far

c. near

d. modern

3. a. lane

b. street

c. stream

d. avenue

4. a. orange

b. bread

c. buildings

d. noodles

5. a. how

b. village

c. where

d. who

6. a. small

b. quiet

c. noisy

d. centre

7. a. like

b. jump

c. skip

d. dance

8. a. island

b. sea

c. fish

d. factory

9. a. crowded

b. countryside

c. noisy

d. modern

10.a. pretty

b. bad

c. nine

d. beautiful

ĐÁP ÁN

I. Translate into English:

1 – city; 2 – village; 3 – province; 4 – town; 5 – address;

6 – tower; 7 – floor; 8 – street; 9 – hometown; 10 – countryside;

11 – mountain; 12 – country; 13 –  peaceful; 14 – crowded;  15 – busy;

II. Use the words in EXERCISE I béo complete the sentences:

1 – province; 2 – village; 3 – floor; 4 – tower;

5 – city; 6 – address; 7 – mountain; 8 – hometown

III. Match the words that have opposite meaning:

1 – g; 2 – e; 3 – d; 4 – a; 5 – f; 6 – b; 7 – c;

IV. Put the words in order béo make sentences:

1 – What is Mai’s address?

2 – Who does she live with?

3 – Is her house beautiful?

4 – It is 56 Nguyen Trai Street.

5 – Where does she live?

6 –  His hometown is Da nang city.

7 – What is his hometown like?

8 – It is a quiet and small village.

9 – Do you live with your parents?

10 – There are modern towers in my city.

V. Translate into Vietnamese.

1 – What is your address?

2 – Who do you live with?

3 – Where is your hometown?

4 – What is your hometown like?

5 – Do you with your grandparents?

6 –  What is his address?

7 – Who does he live with?

8 – Where is his hometown?

9 – She lives in a small village in the countryside.

10 – Her village is small and peaceful.

VI. Odd one out:

1 – c; 2 – a; 3 – c; 4 – c; 5 – b;

6 – d; 7 – a; 8 – d; 9 – b; 10 – c;

3. Đề số 3

I. Complete each word.

1. MOU_TA_N

a. N/ I

b. B/ I

c. M/ I

d. D/ E

2. T_W_

a. O/ M

b. O/ R

c. O/ N

d. E/ N

3. _SLA_D

a. A/ A

b. I/ N

c. I/ M

d. E/ N

4. C_T_

a. E/ Y

b. I/ I

c. E/ Y

d. I/ Y

5. COU_T_ISIDE

a. N/ R

b. N/ S

c. M/ R

d. M/ S

II. Choose the correct answer.

6. Mai: Where do you _______?

Lam: I live at 50 Apple tower.

a. Lives

b. Live

c. Are

d. Is

7. Linda: Do your grandparents live in a village?

Alice: ________

a. Yes, I do not

b. No, my grandparents are

c. Yes, my grandparents do

d. Yes, my grandparents does

8. Our city is very big and _________.

a. Far

b. Flat

c. Fashion

d. Crowded

9. What’s is Jame’s _______? – It’s 134 Cau Giay street.

a. Live

b. Address

c. Street

d. House

10. ________ your friend live a two-floor house?

a. Does

b. Do

c. Are

d. Is

11. ______ is my house. It ________ a beach view.

a. This/ have

b. This/ haves

c. Where/ has

d. This/ has

12. _________? – It’s beautiful and quiet.

a. What is your address?

b. What is your hometown like?

c. Where do you come from?

d. Where do you live?

13. Where does he come from? – __________.

a. He comes from Japan

b. He come from Japan

c. He comes from Japanese

d. He live in Japan

14. Now Janes lives ________ her husband in Milan.

a. At

b. In

c. From

d. With

15. What is Tim’s _________? – He is English.

a. Live

b. Address

c. Personality

d. Country

16. How many children do they have? – ________.

a. They don’t know

b. Their are three members in their family

c. They has two children

d. They have two children

17. What is her son’s name? – __________.

a. Her son is seven years old

b. Her son’s name is Jane

c. Her is Jane

d. Her son’s name are Jane

18.__________ ? – She’s from London, England.

a. Is she from London?

b. Where do you live?

c. Where England do she come from?

d. Where in England is she from?

19. Do you live in a city or in the _________?

a. Countryside

b. Country

c. Mountain

d. Hometown

20. Jimmy has ________ friends at school.

a. A few

b. Few

c. Little

d. A little

III. Choose the redundant word in each sentence.

21. What is your friend address?

a. Is

b. Your

c. Friend

d. What

22. What’s is Jane’s address?

a. What

b. Jane’s

c. Address

d. Is

23. I am live in Ha Noi.

a. Am

b. Live

c. In

d. I

24. My address is at 15 Pine Street.

a. Address

b. My

c. Is

d. At

25. I live on the 25th floor of in Kaengnam Tower.

a. Live

b. On

c. In

d. Of

IV. Choose the incorrect word.

26. Where are you come from?

a. Where

b. Come

c. Are

d. From

27. I lives in flat 10 on the second floor of SM tower.

a. Lives

b. In

c. On

d. Of

28. Hoa and Minh lives at 52 Ba Trieu Street.

a. And

b. At

c. Street

d. Lives

29. Do your live in countyside?

a. Do

b. Your

c. live

d. In

30. Jimmy lives on his family in Hai Phong, Vietnam.

a. Lives

b. In

c. His

d. On

ĐÁP ÁN

1 – a

2 – c

3 – b

4 – d

5 – a

6 – b

7 – c

8 – d

9 – b

10 – a

11 – d

12 – b

13 – a

14 – d

15 – c

16 – d

17 – b

18 – d

19 – a

20 – b

21 – c

22 – d

23 – a

24 – d

25 – c

26 – c

27 – a

28 – d

29 – b

30 – d

4. Đề số 4

Exercise 1: Choose the correct answer

1. There are many tall ______ in my street

A. buildings

B. building

C. town

2. Hanoi and Ho Chi Minh city are two big ________ in my country

A. city

B. cities

C. province

3. Big – ______ – quiet – ________.

A. small/ noisy

B. small/ busy

C. small/ noise

4. I live in a small ______ in Cau Giay district

A. city

B. village

C. flat

5. At weekends, the old quarter becomes a ________ street

A. quiet

B. crowded

C. pretty

Exercise 2: Write the opposites

1. noisy

> < _____________________

2. big

> < _____________________

3. far

> < _____________________

4. slow

> < _____________________

5. ugly

> < _____________________

Exercise 3. Translate into English

1. thành phố ->

2. làng xóm ->

3. tỉnh thành ->

4. thị trấn ->

5. địa chỉ ->

6. tòa tháp ->

7. tầng ->

8. đường phố ->

9. quê nhà ->

10. vùng quê ->

11. núi ->

12. đất nước ->

Exercise 4: Reorder the words béo make complete sentences

1. address/ What/ Mai’s/ is? ->

2. does/ she/ Who/ with/ live? ->

3. her/ Is/ house/ beautiful? ->

4. 56 Nguyen Trai/ is / Street/ It. ->

5. she/ Where/ does/ live? ->

6. Da Nang/ hometown/ His/ city/ is. ->

7. hometown/ like/ What/ his/ is? ->

8. small/ quiet/ village/ and/ It/ is. ->

9. you/ Do/ your/ live/ with/ parents? ->

10. are/ modern/ There/ towers/ my/ in/ town. ->

ĐÁP ÁN

Ex 1

1. A

2. B

3. A

4. C

5. B

Ex 2

1. noisy

> < ________quiet_____________

2. big

> < _________small____________

3. far

> < _________near____________

4. slow

> < ________fast_____________

5. ugly

> < _________pretty____________

Ex 3

1. city

2. village

3. province

4. town

5. address

6. tower

7. floor

8. street

9. hometown

10. countryside

11. mountain

12. country

Ex 4

1. What is Mai’s address?

2. Who does she live with?

3. Is her house beautiful?

4. It is 56 Nguyen Trai street.

5. Where does she live?

6. His hometown is Da Nang city.

7. What is his hometown like?

8. It is small and quiet village.

9. Do you live with your parents?

10. There are moderns towers in my town.

5. Đề số 5

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A. village

B. town

C. city

D. road

2. A. noisy

B. lane

C. group

D. street

3. A. first

B. fifth

C. tower

D. forth

4. A. island

B. what

C. when

D. how

5. A. group

B. district

C. busy

D. city

Exercise 2: Choose the correct answer

1. Hanoi is a big _____ in the north

A. street

B. town

C. city

D. lane

2. She lives in a crowded _____in Ho Chi Minh city

A. street

B. city

C. village

D. lane

3. His flat is far _____ the city centre

A. from

B. béo

C. with

D. of

4. There are two tall _____ in my street

A. tower

B. towers

C. town

D. towns

5. What subject is he _____ now? -Vietnamese

A. béo learn

B. learn

C. learning

D. learned

6. ______ did she go yesterday morning? – She went béo the supermarket

A. What

B. Where

C. When

D. Why

7. Are you không tính phí ____ the evening? – Yes, I am

A. in

B. on

C. at

D. béo

Exercise 3: Read and write the answer

Hoa is my friend. She lives with her parents in Da Nang. Her address is 45 Nguyen Tat Thanh street, Hai Dinh district. It is not far from My Khe beach. There are two floors in Hoa’s house. There are three bedrooms, a kitchen and a sitting room. Hoa likes her house because it is pretty and comfortable. Hoa also likes her city because it is a beautiful coastal city.

1. Where does Hoa live?

________________________

2. What is her address?

________________________

3. Who does she live with?

________________________

4. What is her house like?

________________________

5. Does Hoa like her city? Why?

________________________

Exercise 4: Reorder the words béo have correct sentences

1. Linda./ This/ is/ new/ She/ classmate./ is/ our/

_______________________

2. Osaka./ It’s/ city./ She/ comes/ from/ a/ beautiful

_______________________

3. in/ a/ small/ village./ My/ grandparents/ live/

_______________________

4. ,/ Peter and Tina?/ What’s/ your/ village/ like

_______________________

5. you/ Where/ live/ do/?

_______________________

Exercise 5: Find the mistake in each sentence

1. I don’t likes (A) living (B) in the city (C) because it’s too (D) noisy.

2. There (A) are lots of car (B) and motorbikes (C) in my (D) city.

3. Whats (A) the mountain (B) like? – It’s (C) high and beautiful (D).

ĐÁP ÁN

Exercise 1: Choose the odd one out

1. D

2. A

3. C

4. A

5. C

Exercise 2: Choose the correct answer

1. C

2. A

3. A

4. B

5. C

6. B

7. A

Exercise 3: Read and write the answer

1. Hoa lives in Da Nang.

2. Her address is 45 Nguyen Tat Thanh street, Hai Dinh district.

3. She lives with her parents

4. Her house is pretty and comfortable.

5. Yes, she does. Because it is a beautiful coastal city.

Exercise 4: Reorder the words béo have correct sentences

1. This is Linda. She is our new classmate.

2. She comes from Osaka. It’s a beautiful city

3. My grandparents live in a small village

4. What’s your village like, Manh and Tam?

5. Where do you live?

Exercise 5: Find the mistake in each sentence

1. A

2. B

3. A

Trên đây là toàn bộ nội dung tài liệu Bộ 5 đề ôn tập hè Tiếng Anh 5 năm 2021 Trường Tiểu học Phạm Văn Chính. Äá»ƒ xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem trực tuyến hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net Ä‘ể tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh Ã´n tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Các em quan tâm có thể tham khảo tư liệu cùng chuyên mục:

Bộ 5 đề ôn tập hè Tiếng Anh 4 năm 2021 Trường Tiểu học Long Phước
Bộ 5 đề ôn tập hè Tiếng Anh 4 năm 2021 Trường Tiểu học Trường Thạnh
Chúc các em học tập tốt!

Bộ 5 đề ôn tập hè Tiếng Anh 4 năm 2021 Trường Tiểu học Long Phước

181

Bộ 5 đề ôn tập hè Tiếng Anh 4 năm 2021 Trường Tiểu học Trường Thạnh

199

Bộ 5 đề ôn tập hè Tiếng Anh 4 năm 2021 Trường Tiểu học Long Bình

174

Bộ 5 đề ôn tập hè Tiếng Anh 4 năm 2021 Trường Tiểu học Trương Văn Thành

121

Bộ 5 đề ôn tập hè Tiếng Anh 4 năm 2021 Trường Tiểu học Phước Bình

173

Bộ 5 đề ôn tập hè Tiếng Anh 4 năm 2021 Trường Tiểu học Lê Văn Việt

118

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Bá #Äá #Ãn #táºp #hà #Tiáºng #Anh #nÄm #TrÆáng #Tiáu #hác #Pháºm #VÄn #ChÃnh

Dưới đây là Bộ 5 đề ôn tập hè Tiếng Anh 5 năm 2021 Trường Tiểu học Phạm Văn Chính Ä‘ã được Happy Home biên soạn. Với các dạng đề khác nhau, các em sẽ có cÆ¡ hội luyện tập cÅ©ng nhÆ° củng cố kiến thức đã học trong chÆ°Æ¡ng trình lớp 5. Mời các em cùng xem chi tiết tÆ° liệu ngay sau đây.

BỘ 5 ĐỀ ÔN TẬP HÈ TIẾNG ANH 5 NĂM 2021

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẠM VĂN CHÍNH

1. Đề số 1

I. Odd one out:

1. a. city

b. town

c. flat

d. province

2. a. house

b. far

c. near

d. modern

3. a. lane

b. street

c. stream

d. avenue

4. a. orange

b. bread

c. buildings

d. noodles

5. a. how

b. village

c. where

d. who

6. a. small

b. quiet

c. noisy

d. center

7. a. like

b. jump

c. skip

d. dance

8. a. island

b. sea

c. fish

d. factory

9. a. crowded

b. countryside

c. noisy

d. modern

10. a. pretty

b. bad

c. nine

d. beautiful

II. Choose the correct answer:

1. Ha Noi is a big …………. in the north .

A. street

B. city

C. town

D. lane

2. His………. is 187B, Giang Vo Street.

A. class

B. road

C. town

D. address

3. There are two tall ……….. in my street.

A. tower

B. towers

C. town

D. mountains

4. Linda :Who do you live ……..?

Mai: I live ……….. my parents .

A. in – in

B. for – for

C. with- with

D. at – at

5. Choose the odd one out ( the stress ) :

A. tower

B. village

C. city

D. address

6. Ha Noi and Ho Chi Minh City are two big…………. in the country.

A. city

B. country

C. cities

D. countries

7. Mai : Where do you live , Trung ?

Trung : I live ………. Flat 18 …….. the second floor………….. Ha Noi Tower.

A. in – on – béo

B. of – in – on

C. in – on – of

D. on – in – in

8. His flat is far …. the city centre.

A. from

B. béo

C. with

D. of

9. Ha Noi is a big …………. in the north .

A. street

B. town

C. city

D. lane

10. Choose the odd one out:

A. with

B. from

C. in

D. city

III. Complete withe the given words

cities – city – mountain – village – Tower – floor – hometown – address

1. Quang Nam ………………..……….. is my father’s hometown.

2. My aunt and uncle live in a small ………………..……….. in the countryside.

3. Her family lives on the third ………………..……….. of HAGL Tower.

4. There is a big and tall ………………..……….. in front of my house.

5. Da nang is one of the most beautiful ………………..……….. in Vietnam.

6. Their ………………..……….. is 97B, Nguyen Van Cu Street.

7. Truong Son is the longest ………………..……….. in my country.

8. Peter’s ………………..……….. is London City in England.

IV. Put the words in order béo make sentences:

1. address/ What/ Mai’s/ is?

______________________________________________

2. does/ she/ Who/ with/ live ?

______________________________________________

3. her/ Is/ house/ beautiful?

______________________________________________

4. 56 Nguyen Trai/ is/ Street/ It.

______________________________________________

5. she/ Where/ does/ live?

______________________________________________

6. Danang/ hometown/ His/ city/ is.

______________________________________________

7. hometown/ like/ What/ his/ is?

______________________________________________

8. small/ quiet/ village/ and/ It/ is.

______________________________________________

9. you/ Do/ your/ live/ with/ parents?

______________________________________________

10. are/ modern/ There/ towers/ my/ in/ town.

______________________________________________

ĐÁP ÁN

I. Odd one out:

1 – c; 2 – a; 3 – c; 4 – c; 5 – b;

6 – d; 7 – a; 8 – d; 9 – d; 10 – c;

II. Choose the correct answer:

1 – B; 2 – D; 3 – B; 4 – C; 5 – D;

6 – C; 7 – C; 8 – A; 9 – C; 10 – D

III. Complete withe the given words

1 – city; 2 – village; 3 – floor; 4 – tower,

5 – cities; 6 – address; 7 – mountain; 8 – hometown;

IV. Put the words in order béo make sentences

1. What is Mai’s address?

2. Who does she live with?

3. Is her house beautiful?

4. It is 56 Nguyen Trai street.

5. Where does she live?

6. His hometown is Danang city.

7. What is his hometown like?

8. It is a small and quite village.

9. Do you live with your parents?

10. There are modern towers in my town.

2. Đề số 2

I. Translate into English:

1. thành phố:………………………..

2. ngôi làng:…………………………

3. tỉnh:…………………………………

4. thị trấn:…………………………….

5. địa chỉ:……………………………..

6. tòa tháp:…………………………..

7. tầng:………………………………..

8. đường phố:……………………….

9. quê hÆ°Æ¡ng:……………………….

10. vùng quê: ………………………..

11. núi:………………………………………

12. đất nước:…………………………….

13. yên bình:………………………………

14. đông đúc:……………………………..

15. bận rộn, tấp nập:……………………

II. Use the words in EXERCISE I béo complete the sentences:

1. Quang Nam ………………..……….. is my father’s hometown.

2. My aunt and uncle live in a small ………………..……….. in the countryside.

3. Her family lives on the third ………………..……….. of HAGL Tower.

4. There is a big and tall ………………..……….. in front of my house.

5. Danang is one of the most beautiful ………………..……….. in Vietnam.

6. Their ………………..……….. is 97B, Nguyen Van Cu Street.

7. Truong Son is the longest ………………..……….. in my country.

8. Peter’s ………………..……….. is London City in England.

III. Match the words that have opposite meaning:

1. old

a. tall

2. small

b. countryside

3. far

c. noisy

4. short

d. near

5. early

e. large

6. city

f. late

7. quiet

g. modern

IV. Put the words in order béo make sentences:

1. address/ What/ Mai’s/ is?

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. does/ she/ Who/ with/ live?

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. her/ Is/ house/ beautiful?

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. 56 Nguyen Trai/ is / Street/ It

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. she/ Where/ does/ live?

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

6. Danang/ hometown/ His/ city/ is

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. hometown/ like/ What/ his/ is?

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

8. small/ quiet/ village/ and/ It/ is/ a

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

9. you/ Do/ your/ live/ with/ parents?

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

10. are/ modern/ There/ towers/ my/ in/ city

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

V. Translate into Vietnamese.

1. Địa chỉ của bạn là gì?

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Bạn sống cùng với người nào?

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Quê của bạn ở đâu?

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Quê của bạn trông như thế nào?

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. Bạn có sống cùng với ông bà không?

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

6. Địa chỉ của anh ấy là gì?

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. Anh ấy sống cùng với người nào?

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

8. Quê của anh ấy ở đâu?

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

9. Cô ấy sống ở một ngôi làng nhỏ ở vùng quê.

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

10. Làng của cô ấy nhỏ và yên bình.

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

VI. Odd one out:

1. a. city

b. town

c. flat

d. province

2. a. house

b. far

c. near

d. modern

3. a. lane

b. street

c. stream

d. avenue

4. a. orange

b. bread

c. buildings

d. noodles

5. a. how

b. village

c. where

d. who

6. a. small

b. quiet

c. noisy

d. centre

7. a. like

b. jump

c. skip

d. dance

8. a. island

b. sea

c. fish

d. factory

9. a. crowded

b. countryside

c. noisy

d. modern

10.a. pretty

b. bad

c. nine

d. beautiful

ĐÁP ÁN

I. Translate into English:

1 – city; 2 – village; 3 – province; 4 – town; 5 – address;

6 – tower; 7 – floor; 8 – street; 9 – hometown; 10 – countryside;

11 – mountain; 12 – country; 13 –  peaceful; 14 – crowded;  15 – busy;

II. Use the words in EXERCISE I béo complete the sentences:

1 – province; 2 – village; 3 – floor; 4 – tower;

5 – city; 6 – address; 7 – mountain; 8 – hometown

III. Match the words that have opposite meaning:

1 – g; 2 – e; 3 – d; 4 – a; 5 – f; 6 – b; 7 – c;

IV. Put the words in order béo make sentences:

1 – What is Mai’s address?

2 – Who does she live with?

3 – Is her house beautiful?

4 – It is 56 Nguyen Trai Street.

5 – Where does she live?

6 –  His hometown is Da nang city.

7 – What is his hometown like?

8 – It is a quiet and small village.

9 – Do you live with your parents?

10 – There are modern towers in my city.

V. Translate into Vietnamese.

1 – What is your address?

2 – Who do you live with?

3 – Where is your hometown?

4 – What is your hometown like?

5 – Do you with your grandparents?

6 –  What is his address?

7 – Who does he live with?

8 – Where is his hometown?

9 – She lives in a small village in the countryside.

10 – Her village is small and peaceful.

VI. Odd one out:

1 – c; 2 – a; 3 – c; 4 – c; 5 – b;

6 – d; 7 – a; 8 – d; 9 – b; 10 – c;

3. Đề số 3

I. Complete each word.

1. MOU_TA_N

a. N/ I

b. B/ I

c. M/ I

d. D/ E

2. T_W_

a. O/ M

b. O/ R

c. O/ N

d. E/ N

3. _SLA_D

a. A/ A

b. I/ N

c. I/ M

d. E/ N

4. C_T_

a. E/ Y

b. I/ I

c. E/ Y

d. I/ Y

5. COU_T_ISIDE

a. N/ R

b. N/ S

c. M/ R

d. M/ S

II. Choose the correct answer.

6. Mai: Where do you _______?

Lam: I live at 50 Apple tower.

a. Lives

b. Live

c. Are

d. Is

7. Linda: Do your grandparents live in a village?

Alice: ________

a. Yes, I do not

b. No, my grandparents are

c. Yes, my grandparents do

d. Yes, my grandparents does

8. Our city is very big and _________.

a. Far

b. Flat

c. Fashion

d. Crowded

9. What’s is Jame’s _______? – It’s 134 Cau Giay street.

a. Live

b. Address

c. Street

d. House

10. ________ your friend live a two-floor house?

a. Does

b. Do

c. Are

d. Is

11. ______ is my house. It ________ a beach view.

a. This/ have

b. This/ haves

c. Where/ has

d. This/ has

12. _________? – It’s beautiful and quiet.

a. What is your address?

b. What is your hometown like?

c. Where do you come from?

d. Where do you live?

13. Where does he come from? – __________.

a. He comes from Japan

b. He come from Japan

c. He comes from Japanese

d. He live in Japan

14. Now Janes lives ________ her husband in Milan.

a. At

b. In

c. From

d. With

15. What is Tim’s _________? – He is English.

a. Live

b. Address

c. Personality

d. Country

16. How many children do they have? – ________.

a. They don’t know

b. Their are three members in their family

c. They has two children

d. They have two children

17. What is her son’s name? – __________.

a. Her son is seven years old

b. Her son’s name is Jane

c. Her is Jane

d. Her son’s name are Jane

18.__________ ? – She’s from London, England.

a. Is she from London?

b. Where do you live?

c. Where England do she come from?

d. Where in England is she from?

19. Do you live in a city or in the _________?

a. Countryside

b. Country

c. Mountain

d. Hometown

20. Jimmy has ________ friends at school.

a. A few

b. Few

c. Little

d. A little

III. Choose the redundant word in each sentence.

21. What is your friend address?

a. Is

b. Your

c. Friend

d. What

22. What’s is Jane’s address?

a. What

b. Jane’s

c. Address

d. Is

23. I am live in Ha Noi.

a. Am

b. Live

c. In

d. I

24. My address is at 15 Pine Street.

a. Address

b. My

c. Is

d. At

25. I live on the 25th floor of in Kaengnam Tower.

a. Live

b. On

c. In

d. Of

IV. Choose the incorrect word.

26. Where are you come from?

a. Where

b. Come

c. Are

d. From

27. I lives in flat 10 on the second floor of SM tower.

a. Lives

b. In

c. On

d. Of

28. Hoa and Minh lives at 52 Ba Trieu Street.

a. And

b. At

c. Street

d. Lives

29. Do your live in countyside?

a. Do

b. Your

c. live

d. In

30. Jimmy lives on his family in Hai Phong, Vietnam.

a. Lives

b. In

c. His

d. On

ĐÁP ÁN

1 – a

2 – c

3 – b

4 – d

5 – a

6 – b

7 – c

8 – d

9 – b

10 – a

11 – d

12 – b

13 – a

14 – d

15 – c

16 – d

17 – b

18 – d

19 – a

20 – b

21 – c

22 – d

23 – a

24 – d

25 – c

26 – c

27 – a

28 – d

29 – b

30 – d

4. Đề số 4

Exercise 1: Choose the correct answer

1. There are many tall ______ in my street

A. buildings

B. building

C. town

2. Hanoi and Ho Chi Minh city are two big ________ in my country

A. city

B. cities

C. province

3. Big – ______ – quiet – ________.

A. small/ noisy

B. small/ busy

C. small/ noise

4. I live in a small ______ in Cau Giay district

A. city

B. village

C. flat

5. At weekends, the old quarter becomes a ________ street

A. quiet

B. crowded

C. pretty

Exercise 2: Write the opposites

1. noisy

> < _____________________

2. big

> < _____________________

3. far

> < _____________________

4. slow

> < _____________________

5. ugly

> < _____________________

Exercise 3. Translate into English

1. thành phố ->

2. làng xóm ->

3. tỉnh thành ->

4. thị trấn ->

5. địa chỉ ->

6. tòa tháp ->

7. tầng ->

8. đường phố ->

9. quê nhà ->

10. vùng quê ->

11. núi ->

12. đất nước ->

Exercise 4: Reorder the words béo make complete sentences

1. address/ What/ Mai’s/ is? ->

2. does/ she/ Who/ with/ live? ->

3. her/ Is/ house/ beautiful? ->

4. 56 Nguyen Trai/ is / Street/ It. ->

5. she/ Where/ does/ live? ->

6. Da Nang/ hometown/ His/ city/ is. ->

7. hometown/ like/ What/ his/ is? ->

8. small/ quiet/ village/ and/ It/ is. ->

9. you/ Do/ your/ live/ with/ parents? ->

10. are/ modern/ There/ towers/ my/ in/ town. ->

ĐÁP ÁN

Ex 1

1. A

2. B

3. A

4. C

5. B

Ex 2

1. noisy

> < ________quiet_____________

2. big

> < _________small____________

3. far

> < _________near____________

4. slow

> < ________fast_____________

5. ugly

> < _________pretty____________

Ex 3

1. city

2. village

3. province

4. town

5. address

6. tower

7. floor

8. street

9. hometown

10. countryside

11. mountain

12. country

Ex 4

1. What is Mai’s address?

2. Who does she live with?

3. Is her house beautiful?

4. It is 56 Nguyen Trai street.

5. Where does she live?

6. His hometown is Da Nang city.

7. What is his hometown like?

8. It is small and quiet village.

9. Do you live with your parents?

10. There are moderns towers in my town.

5. Đề số 5

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A. village

B. town

C. city

D. road

2. A. noisy

B. lane

C. group

D. street

3. A. first

B. fifth

C. tower

D. forth

4. A. island

B. what

C. when

D. how

5. A. group

B. district

C. busy

D. city

Exercise 2: Choose the correct answer

1. Hanoi is a big _____ in the north

A. street

B. town

C. city

D. lane

2. She lives in a crowded _____in Ho Chi Minh city

A. street

B. city

C. village

D. lane

3. His flat is far _____ the city centre

A. from

B. béo

C. with

D. of

4. There are two tall _____ in my street

A. tower

B. towers

C. town

D. towns

5. What subject is he _____ now? -Vietnamese

A. béo learn

B. learn

C. learning

D. learned

6. ______ did she go yesterday morning? – She went béo the supermarket

A. What

B. Where

C. When

D. Why

7. Are you không tính phí ____ the evening? – Yes, I am

A. in

B. on

C. at

D. béo

Exercise 3: Read and write the answer

Hoa is my friend. She lives with her parents in Da Nang. Her address is 45 Nguyen Tat Thanh street, Hai Dinh district. It is not far from My Khe beach. There are two floors in Hoa’s house. There are three bedrooms, a kitchen and a sitting room. Hoa likes her house because it is pretty and comfortable. Hoa also likes her city because it is a beautiful coastal city.

1. Where does Hoa live?

________________________

2. What is her address?

________________________

3. Who does she live with?

________________________

4. What is her house like?

________________________

5. Does Hoa like her city? Why?

________________________

Exercise 4: Reorder the words béo have correct sentences

1. Linda./ This/ is/ new/ She/ classmate./ is/ our/

_______________________

2. Osaka./ It’s/ city./ She/ comes/ from/ a/ beautiful

_______________________

3. in/ a/ small/ village./ My/ grandparents/ live/

_______________________

4. ,/ Peter and Tina?/ What’s/ your/ village/ like

_______________________

5. you/ Where/ live/ do/?

_______________________

Exercise 5: Find the mistake in each sentence

1. I don’t likes (A) living (B) in the city (C) because it’s too (D) noisy.

2. There (A) are lots of car (B) and motorbikes (C) in my (D) city.

3. Whats (A) the mountain (B) like? – It’s (C) high and beautiful (D).

ĐÁP ÁN

Exercise 1: Choose the odd one out

1. D

2. A

3. C

4. A

5. C

Exercise 2: Choose the correct answer

1. C

2. A

3. A

4. B

5. C

6. B

7. A

Exercise 3: Read and write the answer

1. Hoa lives in Da Nang.

2. Her address is 45 Nguyen Tat Thanh street, Hai Dinh district.

3. She lives with her parents

4. Her house is pretty and comfortable.

5. Yes, she does. Because it is a beautiful coastal city.

Exercise 4: Reorder the words béo have correct sentences

1. This is Linda. She is our new classmate.

2. She comes from Osaka. It’s a beautiful city

3. My grandparents live in a small village

4. What’s your village like, Manh and Tam?

5. Where do you live?

Exercise 5: Find the mistake in each sentence

1. A

2. B

3. A

Trên đây là toàn bộ nội dung tài liệu Bộ 5 đề ôn tập hè Tiếng Anh 5 năm 2021 Trường Tiểu học Phạm Văn Chính. Äá»ƒ xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem trực tuyến hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net Ä‘ể tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh Ã´n tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Các em quan tâm có thể tham khảo tư liệu cùng chuyên mục:

  • Bộ 5 đề ôn tập hè Tiếng Anh 4 năm 2021 Trường Tiểu học Long Phước
  • Bộ 5 đề ôn tập hè Tiếng Anh 4 năm 2021 Trường Tiểu học Trường Thạnh

Chúc các em học tập tốt!

.

Xem thêm thông tin Bộ 5 đề ôn tập hè Tiếng Anh 5 năm 2021 Trường Tiểu học Phạm Văn Chính

Bộ 5 đề ôn tập hè Tiếng Anh 5 năm 2021 Trường Tiểu học Phạm Văn Chính

Dưới đây là Bộ 5 đề ôn tập hè Tiếng Anh 5 năm 2021 Trường Tiểu học Phạm Văn Chính Ä‘ã được Happy Home biên soạn. Với các dạng đề khác nhau, các em sẽ có cÆ¡ hội luyện tập cÅ©ng nhÆ° củng cố kiến thức đã học trong chÆ°Æ¡ng trình lớp 5. Mời các em cùng xem chi tiết tÆ° liệu ngay sau đây.
BỘ 5 ĐỀ ÔN TẬP HÈ TIẾNG ANH 5 NĂM 2021

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẠM VĂN CHÍNH

1. Đề số 1

I. Odd one out:

1. a. city

b. town

c. flat

d. province

2. a. house

b. far

c. near

d. modern

3. a. lane

b. street

c. stream

d. avenue

4. a. orange

b. bread

c. buildings

d. noodles

5. a. how

b. village

c. where

d. who

6. a. small

b. quiet

c. noisy

d. center

7. a. like

b. jump

c. skip

d. dance

8. a. island

b. sea

c. fish

d. factory

9. a. crowded

b. countryside

c. noisy

d. modern

10. a. pretty

b. bad

c. nine

d. beautiful

II. Choose the correct answer:

1. Ha Noi is a big …………. in the north .

A. street

B. city

C. town

D. lane

2. His………. is 187B, Giang Vo Street.

A. class

B. road

C. town

D. address

3. There are two tall ……….. in my street.

A. tower

B. towers

C. town

D. mountains

4. Linda :Who do you live ……..?

Mai: I live ……….. my parents .

A. in – in

B. for – for

C. with- with

D. at – at

5. Choose the odd one out ( the stress ) :

A. tower

B. village

C. city

D. address

6. Ha Noi and Ho Chi Minh City are two big…………. in the country.

A. city

B. country

C. cities

D. countries

7. Mai : Where do you live , Trung ?

Trung : I live ………. Flat 18 …….. the second floor………….. Ha Noi Tower.

A. in – on – béo

B. of – in – on

C. in – on – of

D. on – in – in

8. His flat is far …. the city centre.

A. from

B. béo

C. with

D. of

9. Ha Noi is a big …………. in the north .

A. street

B. town

C. city

D. lane

10. Choose the odd one out:

A. with

B. from

C. in

D. city

III. Complete withe the given words

cities – city – mountain – village – Tower – floor – hometown – address

1. Quang Nam ………………..……….. is my father’s hometown.

2. My aunt and uncle live in a small ………………..……….. in the countryside.

3. Her family lives on the third ………………..……….. of HAGL Tower.

4. There is a big and tall ………………..……….. in front of my house.

5. Da nang is one of the most beautiful ………………..……….. in Vietnam.

6. Their ………………..……….. is 97B, Nguyen Van Cu Street.

7. Truong Son is the longest ………………..……….. in my country.

8. Peter’s ………………..……….. is London City in England.

IV. Put the words in order béo make sentences:

1. address/ What/ Mai’s/ is?

______________________________________________

2. does/ she/ Who/ with/ live ?

______________________________________________

3. her/ Is/ house/ beautiful?

______________________________________________

4. 56 Nguyen Trai/ is/ Street/ It.

______________________________________________

5. she/ Where/ does/ live?

______________________________________________

6. Danang/ hometown/ His/ city/ is.

______________________________________________

7. hometown/ like/ What/ his/ is?

______________________________________________

8. small/ quiet/ village/ and/ It/ is.

______________________________________________

9. you/ Do/ your/ live/ with/ parents?

______________________________________________

10. are/ modern/ There/ towers/ my/ in/ town.

______________________________________________

ĐÁP ÁN

I. Odd one out:

1 – c; 2 – a; 3 – c; 4 – c; 5 – b;

6 – d; 7 – a; 8 – d; 9 – d; 10 – c;

II. Choose the correct answer:

1 – B; 2 – D; 3 – B; 4 – C; 5 – D;

6 – C; 7 – C; 8 – A; 9 – C; 10 – D

III. Complete withe the given words

1 – city; 2 – village; 3 – floor; 4 – tower,

5 – cities; 6 – address; 7 – mountain; 8 – hometown;

IV. Put the words in order béo make sentences

1. What is Mai’s address?

2. Who does she live with?

3. Is her house beautiful?

4. It is 56 Nguyen Trai street.

5. Where does she live?

6. His hometown is Danang city.

7. What is his hometown like?

8. It is a small and quite village.

9. Do you live with your parents?

10. There are modern towers in my town.

2. Đề số 2

I. Translate into English:

1. thành phố:………………………..

2. ngôi làng:…………………………

3. tỉnh:…………………………………

4. thị trấn:…………………………….

5. địa chỉ:……………………………..

6. tòa tháp:…………………………..

7. tầng:………………………………..

8. đường phố:……………………….

9. quê hÆ°Æ¡ng:……………………….

10. vùng quê: ………………………..

11. núi:………………………………………

12. đất nước:…………………………….

13. yên bình:………………………………

14. đông đúc:……………………………..

15. bận rộn, tấp nập:……………………

II. Use the words in EXERCISE I béo complete the sentences:

1. Quang Nam ………………..……….. is my father’s hometown.

2. My aunt and uncle live in a small ………………..……….. in the countryside.

3. Her family lives on the third ………………..……….. of HAGL Tower.

4. There is a big and tall ………………..……….. in front of my house.

5. Danang is one of the most beautiful ………………..……….. in Vietnam.

6. Their ………………..……….. is 97B, Nguyen Van Cu Street.

7. Truong Son is the longest ………………..……….. in my country.

8. Peter’s ………………..……….. is London City in England.

III. Match the words that have opposite meaning:

1. old

a. tall

2. small

b. countryside

3. far

c. noisy

4. short

d. near

5. early

e. large

6. city

f. late

7. quiet

g. modern

IV. Put the words in order béo make sentences:

1. address/ What/ Mai’s/ is?

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. does/ she/ Who/ with/ live?

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. her/ Is/ house/ beautiful?

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. 56 Nguyen Trai/ is / Street/ It

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. she/ Where/ does/ live?

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

6. Danang/ hometown/ His/ city/ is

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. hometown/ like/ What/ his/ is?

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

8. small/ quiet/ village/ and/ It/ is/ a

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

9. you/ Do/ your/ live/ with/ parents?

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

10. are/ modern/ There/ towers/ my/ in/ city

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

V. Translate into Vietnamese.

1. Địa chỉ của bạn là gì?

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Bạn sống cùng với người nào?

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Quê của bạn ở đâu?

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Quê của bạn trông như thế nào?

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. Bạn có sống cùng với ông bà không?

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

6. Địa chỉ của anh ấy là gì?

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. Anh ấy sống cùng với người nào?

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

8. Quê của anh ấy ở đâu?

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

9. Cô ấy sống ở một ngôi làng nhỏ ở vùng quê.

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

10. Làng của cô ấy nhỏ và yên bình.

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

VI. Odd one out:

1. a. city

b. town

c. flat

d. province

2. a. house

b. far

c. near

d. modern

3. a. lane

b. street

c. stream

d. avenue

4. a. orange

b. bread

c. buildings

d. noodles

5. a. how

b. village

c. where

d. who

6. a. small

b. quiet

c. noisy

d. centre

7. a. like

b. jump

c. skip

d. dance

8. a. island

b. sea

c. fish

d. factory

9. a. crowded

b. countryside

c. noisy

d. modern

10.a. pretty

b. bad

c. nine

d. beautiful

ĐÁP ÁN

I. Translate into English:

1 – city; 2 – village; 3 – province; 4 – town; 5 – address;

6 – tower; 7 – floor; 8 – street; 9 – hometown; 10 – countryside;

11 – mountain; 12 – country; 13 –  peaceful; 14 – crowded;  15 – busy;

II. Use the words in EXERCISE I béo complete the sentences:

1 – province; 2 – village; 3 – floor; 4 – tower;

5 – city; 6 – address; 7 – mountain; 8 – hometown

III. Match the words that have opposite meaning:

1 – g; 2 – e; 3 – d; 4 – a; 5 – f; 6 – b; 7 – c;

IV. Put the words in order béo make sentences:

1 – What is Mai’s address?

2 – Who does she live with?

3 – Is her house beautiful?

4 – It is 56 Nguyen Trai Street.

5 – Where does she live?

6 –  His hometown is Da nang city.

7 – What is his hometown like?

8 – It is a quiet and small village.

9 – Do you live with your parents?

10 – There are modern towers in my city.

V. Translate into Vietnamese.

1 – What is your address?

2 – Who do you live with?

3 – Where is your hometown?

4 – What is your hometown like?

5 – Do you with your grandparents?

6 –  What is his address?

7 – Who does he live with?

8 – Where is his hometown?

9 – She lives in a small village in the countryside.

10 – Her village is small and peaceful.

VI. Odd one out:

1 – c; 2 – a; 3 – c; 4 – c; 5 – b;

6 – d; 7 – a; 8 – d; 9 – b; 10 – c;

3. Đề số 3

I. Complete each word.

1. MOU_TA_N

a. N/ I

b. B/ I

c. M/ I

d. D/ E

2. T_W_

a. O/ M

b. O/ R

c. O/ N

d. E/ N

3. _SLA_D

a. A/ A

b. I/ N

c. I/ M

d. E/ N

4. C_T_

a. E/ Y

b. I/ I

c. E/ Y

d. I/ Y

5. COU_T_ISIDE

a. N/ R

b. N/ S

c. M/ R

d. M/ S

II. Choose the correct answer.

6. Mai: Where do you _______?

Lam: I live at 50 Apple tower.

a. Lives

b. Live

c. Are

d. Is

7. Linda: Do your grandparents live in a village?

Alice: ________

a. Yes, I do not

b. No, my grandparents are

c. Yes, my grandparents do

d. Yes, my grandparents does

8. Our city is very big and _________.

a. Far

b. Flat

c. Fashion

d. Crowded

9. What’s is Jame’s _______? – It’s 134 Cau Giay street.

a. Live

b. Address

c. Street

d. House

10. ________ your friend live a two-floor house?

a. Does

b. Do

c. Are

d. Is

11. ______ is my house. It ________ a beach view.

a. This/ have

b. This/ haves

c. Where/ has

d. This/ has

12. _________? – It’s beautiful and quiet.

a. What is your address?

b. What is your hometown like?

c. Where do you come from?

d. Where do you live?

13. Where does he come from? – __________.

a. He comes from Japan

b. He come from Japan

c. He comes from Japanese

d. He live in Japan

14. Now Janes lives ________ her husband in Milan.

a. At

b. In

c. From

d. With

15. What is Tim’s _________? – He is English.

a. Live

b. Address

c. Personality

d. Country

16. How many children do they have? – ________.

a. They don’t know

b. Their are three members in their family

c. They has two children

d. They have two children

17. What is her son’s name? – __________.

a. Her son is seven years old

b. Her son’s name is Jane

c. Her is Jane

d. Her son’s name are Jane

18.__________ ? – She’s from London, England.

a. Is she from London?

b. Where do you live?

c. Where England do she come from?

d. Where in England is she from?

19. Do you live in a city or in the _________?

a. Countryside

b. Country

c. Mountain

d. Hometown

20. Jimmy has ________ friends at school.

a. A few

b. Few

c. Little

d. A little

III. Choose the redundant word in each sentence.

21. What is your friend address?

a. Is

b. Your

c. Friend

d. What

22. What’s is Jane’s address?

a. What

b. Jane’s

c. Address

d. Is

23. I am live in Ha Noi.

a. Am

b. Live

c. In

d. I

24. My address is at 15 Pine Street.

a. Address

b. My

c. Is

d. At

25. I live on the 25th floor of in Kaengnam Tower.

a. Live

b. On

c. In

d. Of

IV. Choose the incorrect word.

26. Where are you come from?

a. Where

b. Come

c. Are

d. From

27. I lives in flat 10 on the second floor of SM tower.

a. Lives

b. In

c. On

d. Of

28. Hoa and Minh lives at 52 Ba Trieu Street.

a. And

b. At

c. Street

d. Lives

29. Do your live in countyside?

a. Do

b. Your

c. live

d. In

30. Jimmy lives on his family in Hai Phong, Vietnam.

a. Lives

b. In

c. His

d. On

ĐÁP ÁN

1 – a

2 – c

3 – b

4 – d

5 – a

6 – b

7 – c

8 – d

9 – b

10 – a

11 – d

12 – b

13 – a

14 – d

15 – c

16 – d

17 – b

18 – d

19 – a

20 – b

21 – c

22 – d

23 – a

24 – d

25 – c

26 – c

27 – a

28 – d

29 – b

30 – d

4. Đề số 4

Exercise 1: Choose the correct answer

1. There are many tall ______ in my street

A. buildings

B. building

C. town

2. Hanoi and Ho Chi Minh city are two big ________ in my country

A. city

B. cities

C. province

3. Big – ______ – quiet – ________.

A. small/ noisy

B. small/ busy

C. small/ noise

4. I live in a small ______ in Cau Giay district

A. city

B. village

C. flat

5. At weekends, the old quarter becomes a ________ street

A. quiet

B. crowded

C. pretty

Exercise 2: Write the opposites

1. noisy

> < _____________________

2. big

> < _____________________

3. far

> < _____________________

4. slow

> < _____________________

5. ugly

> < _____________________

Exercise 3. Translate into English

1. thành phố ->

2. làng xóm ->

3. tỉnh thành ->

4. thị trấn ->

5. địa chỉ ->

6. tòa tháp ->

7. tầng ->

8. đường phố ->

9. quê nhà ->

10. vùng quê ->

11. núi ->

12. đất nước ->

Exercise 4: Reorder the words béo make complete sentences

1. address/ What/ Mai’s/ is? ->

2. does/ she/ Who/ with/ live? ->

3. her/ Is/ house/ beautiful? ->

4. 56 Nguyen Trai/ is / Street/ It. ->

5. she/ Where/ does/ live? ->

6. Da Nang/ hometown/ His/ city/ is. ->

7. hometown/ like/ What/ his/ is? ->

8. small/ quiet/ village/ and/ It/ is. ->

9. you/ Do/ your/ live/ with/ parents? ->

10. are/ modern/ There/ towers/ my/ in/ town. ->

ĐÁP ÁN

Ex 1

1. A

2. B

3. A

4. C

5. B

Ex 2

1. noisy

> < ________quiet_____________

2. big

> < _________small____________

3. far

> < _________near____________

4. slow

> < ________fast_____________

5. ugly

> < _________pretty____________

Ex 3

1. city

2. village

3. province

4. town

5. address

6. tower

7. floor

8. street

9. hometown

10. countryside

11. mountain

12. country

Ex 4

1. What is Mai’s address?

2. Who does she live with?

3. Is her house beautiful?

4. It is 56 Nguyen Trai street.

5. Where does she live?

6. His hometown is Da Nang city.

7. What is his hometown like?

8. It is small and quiet village.

9. Do you live with your parents?

10. There are moderns towers in my town.

5. Đề số 5

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A. village

B. town

C. city

D. road

2. A. noisy

B. lane

C. group

D. street

3. A. first

B. fifth

C. tower

D. forth

4. A. island

B. what

C. when

D. how

5. A. group

B. district

C. busy

D. city

Exercise 2: Choose the correct answer

1. Hanoi is a big _____ in the north

A. street

B. town

C. city

D. lane

2. She lives in a crowded _____in Ho Chi Minh city

A. street

B. city

C. village

D. lane

3. His flat is far _____ the city centre

A. from

B. béo

C. with

D. of

4. There are two tall _____ in my street

A. tower

B. towers

C. town

D. towns

5. What subject is he _____ now? -Vietnamese

A. béo learn

B. learn

C. learning

D. learned

6. ______ did she go yesterday morning? – She went béo the supermarket

A. What

B. Where

C. When

D. Why

7. Are you không tính phí ____ the evening? – Yes, I am

A. in

B. on

C. at

D. béo

Exercise 3: Read and write the answer

Hoa is my friend. She lives with her parents in Da Nang. Her address is 45 Nguyen Tat Thanh street, Hai Dinh district. It is not far from My Khe beach. There are two floors in Hoa’s house. There are three bedrooms, a kitchen and a sitting room. Hoa likes her house because it is pretty and comfortable. Hoa also likes her city because it is a beautiful coastal city.

1. Where does Hoa live?

________________________

2. What is her address?

________________________

3. Who does she live with?

________________________

4. What is her house like?

________________________

5. Does Hoa like her city? Why?

________________________

Exercise 4: Reorder the words béo have correct sentences

1. Linda./ This/ is/ new/ She/ classmate./ is/ our/

_______________________

2. Osaka./ It’s/ city./ She/ comes/ from/ a/ beautiful

_______________________

3. in/ a/ small/ village./ My/ grandparents/ live/

_______________________

4. ,/ Peter and Tina?/ What’s/ your/ village/ like

_______________________

5. you/ Where/ live/ do/?

_______________________

Exercise 5: Find the mistake in each sentence

1. I don’t likes (A) living (B) in the city (C) because it’s too (D) noisy.

2. There (A) are lots of car (B) and motorbikes (C) in my (D) city.

3. Whats (A) the mountain (B) like? – It’s (C) high and beautiful (D).

ĐÁP ÁN

Exercise 1: Choose the odd one out

1. D

2. A

3. C

4. A

5. C

Exercise 2: Choose the correct answer

1. C

2. A

3. A

4. B

5. C

6. B

7. A

Exercise 3: Read and write the answer

1. Hoa lives in Da Nang.

2. Her address is 45 Nguyen Tat Thanh street, Hai Dinh district.

3. She lives with her parents

4. Her house is pretty and comfortable.

5. Yes, she does. Because it is a beautiful coastal city.

Exercise 4: Reorder the words béo have correct sentences

1. This is Linda. She is our new classmate.

2. She comes from Osaka. It’s a beautiful city

3. My grandparents live in a small village

4. What’s your village like, Manh and Tam?

5. Where do you live?

Exercise 5: Find the mistake in each sentence

1. A

2. B

3. A

Trên đây là toàn bộ nội dung tài liệu Bộ 5 đề ôn tập hè Tiếng Anh 5 năm 2021 Trường Tiểu học Phạm Văn Chính. Äá»ƒ xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem trực tuyến hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net Ä‘ể tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh Ã´n tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Các em quan tâm có thể tham khảo tư liệu cùng chuyên mục:

Bộ 5 đề ôn tập hè Tiếng Anh 4 năm 2021 Trường Tiểu học Long Phước
Bộ 5 đề ôn tập hè Tiếng Anh 4 năm 2021 Trường Tiểu học Trường Thạnh
Chúc các em học tập tốt!

Bộ 5 đề ôn tập hè Tiếng Anh 4 năm 2021 Trường Tiểu học Long Phước

181

Bộ 5 đề ôn tập hè Tiếng Anh 4 năm 2021 Trường Tiểu học Trường Thạnh

199

Bộ 5 đề ôn tập hè Tiếng Anh 4 năm 2021 Trường Tiểu học Long Bình

174

Bộ 5 đề ôn tập hè Tiếng Anh 4 năm 2021 Trường Tiểu học Trương Văn Thành

121

Bộ 5 đề ôn tập hè Tiếng Anh 4 năm 2021 Trường Tiểu học Phước Bình

173

Bộ 5 đề ôn tập hè Tiếng Anh 4 năm 2021 Trường Tiểu học Lê Văn Việt

118

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Bá #Äá #Ãn #táºp #hà #Tiáºng #Anh #nÄm #TrÆáng #Tiáu #hác #Pháºm #VÄn #ChÃnh

#Bá #Äá #Ãn #táºp #hà #Tiáºng #Anh #nÄm #TrÆáng #Tiáu #hác #Pháºm #VÄn #ChÃnh

Happy Home

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button